32
Bulamagau Gawali Mano Gouliga Hamoi
(Mousese Ea Malasu 9:6-29)
* Asunasi Dunu Ilia Hou 7:40Be Mousese da Sainai Goumia eso bagohame esalu. Isala:ili dunu da amo hou ba:beba:le, ilia Elanema misini amane sia: dasu, “Amo dunu Mousese, e da nini Idibidi sogega gadili bisili oule misi. Adi hou da ema doaga:bela:? Amaiba:le, ‘gode’ liligi ninima bisili masunusa: hamoma!”
Elane da ilima amane sia:i, “Gouli gegagulu bagedigi amo da dilia uda, egefe amola didiwi ilia gega sali, amo fadegale, nama gaguli misa.” Amalalu, dunu huluane da ilia gouli gegagulu bagedigi gasisalasu huluane fadegale, Elanema gaguli misi. 1 Hina bagade 12:28; Asunasi Dunu Ilia Hou 7:41E da amo liligi lale, laluga daeane amola osobo dogone, bulamagau ea agoaila hamone, amo ganodini gouli daei sogadigili, gouli bulamagau gawali hamoi.
Dunu huluane da hahawane amane sia:i, “Isala:ili! Amo da ninia ‘gode’. E da nini Idibidi soge amoga ga masa:ne bisili oule asi.
Amalalu, Elane da gouli bulamagau mano gawali amo ea ba:le gaidiga oloda hamoi. E amane sia:i, “Aya ninia da gilisisu bagade Hina Godema nodoma:ne hamomu.”
1 Golidia 10:7Hahabedafa ilia ohe amo gobele salasu amola eno olofoma:ne iasu manusa: amola hamoma:ne gaguli misi. Isala:ili dunu da lolo nasu bagade hamoi. Amoga ilia waini hano bagade mai, wadela:i hou amola wadela:i uda adole lasu hou bagade hamosu.
Hina Gode da Mousesema amane sia:i, “Hadiga! Hedolo gudu sa:ima! Dia fi amo di da Idibidiga fisili masa:ne gadili oule asi, amo da wadela:i hou hamoi dagoi amola ilia da Na yolesi dagoi. Na da hou amo ilia da hamoma:ne ilima sia:i, amo ilia da fisili dafai dagoi. Ilia da bulamagau mano gawali gouli daeane amoga hamone, amoma nodone sia:ne gadoi amola gobele salasu hamoi dagoi. Ilia da amo da ilia ‘gode’, e da ili Idibidi sogega fisili masa:ne asunasi amo sia: daha. Ilia dogo da igi agoane gawamaga:i dagoi amo Na dawa:. 10 Amaiba:le, Na logo mae damuma. Na da amo dunu fi ilima ougi bagadeba:le, ili huluane gugunufinisimu. Amasea, Na da di amola digaga fi amoga fifi asi bagade hamomu. 11  § Idisu 14:13-19Be Mousese da Hina Godema ha:giwane edegei. E amane sia:i, “Hina Gode! Di da Dia gasa bagade amoga dia fi Idibidi sogega esalu amo gaga:le, fisili masa:ne asunasili, guiguda: oule misi. Ilima baligiliwane mae ougima!
12 Idibidi dunu da Di da dia fi amo goumia dafawanedafa medole legemusa: gadili oule misi, amo ilia sia:sa:besa:le, Dia ougi fisima. Dia asigi dawa:su sinidigili, Dia fi mae gugunufinisima! 13  ** Mui 22:16-17, 17:8Dia hawa: hamosu dunu A:ibalaha:me, Aisage amola Ya:igobe bu dawa:ma! Di da ilima iligaga fi ilia idi da gasumuni muagado gala amo defele ilima ima:ne sia:i, amola Ga:ina:ne soge ilia amo ganodini eso huluane esalalaloma:ne ilima ima:ne ilegele sia:i. Amo Di bu dawa:ma!”
14 Amaiba:le, Hina Gode da Ea asigi dawa:su afadenene, Ea fi dunu Ea musa: gugunufinisimu sia:i hame hamoi.
15 Mousese da igi gasui amo da:iya Gode Ea hamoma:ne sia:i da la:di la:di dedei, amo goumiba:le gaguli asili gudu sa:i. 16 Gode Hi da amo igi gasui hamoi amola Hi da amo da:iya Ea hamoma:ne sia:i dedei. 17 Yosiua da Isala:ili dunu ilia welalu nabaloba, Mousesema amane sia:i, “Na da uda ulisalasu amola hududusu abula diasu gilisisu ganodini naba.”
18 Be Mousese da bu adole i, “Amo ea nabe da nimi baligisu o digini hobeasu agoane hame naba. Amo da gesami hea:su agoane naba.”
19 Mousese da abula diasu gilisisu gadenene doaga:loba, e da gouli bulamagau mano gawali amola dunu gosa:lalebe ba:i. Amalalu, e da ougi bagade ba:i. Amogai, goumi ea bai amogai, e da igi gasui aduna gaguli ahoanebe amo gisalu gala:beba:le, igi gasui da goudana asi ba:i. 20 E da gouli bulamagau mano gawali ilia hamoi, amo lale, daeane, goudane su agoane hamone amola hano gilisili bibiagoi. Amalalu, e da Isala:ili dunu amo moma:ne logei. 21 E da Elanema amane sia:i, “Dia hamobeba:le, amo dunu da wadela:i hou bagadedafa hamoi dagoi. Amo hamoma:ne, ilia da dima adi hamobela:?”
22 Elane da bu adole i, “Nama mae ougima! Amo dunu da wadela:i hou hamomusa: bagade hanai gala. Amo di dawa:! 23 Ilia da nama amane sia:i, ‘Mousese da nini Idibidi sogega gadili oule misi. Be ema hou doaga:i ninia hame dawa:. Amaiba:le, ‘gode’ liligi nini bisimusa: hamoma.’ 24 Na da ilima ilia gouli noga:i liligi amo nama gaguli misa:ne sia:i. Amalalu, nowa da amai galea da amo fadegale nama i. Na da amo liligi laluga ha:digiloba, amo gouli bulamagau mano gawali da udigili gadili misi!”
25 Mousese da Elane ba:loba, Elane da dunu huluane ilia da hina: sia: mae nabawane ilima ha lai dunu ba:ma:ne gagaoui agoane hamoi, Mousese da amo ba:i dagoi.
26 Amaiba:le, e da abula diasu gilisisu amo logo holeiga lelu, amane wei, “Nowa da Hina Godemagale fa:no bobogemusa: dawa:sea, guiguda: misa!” Amalalu, Lifai fi dunu huluane da ema misi.
27 Mousese da ilima amane sia:i, “Isala:ili Hina Gode da dilima amane sia:sa, ‘Dilia huluane dilia gegesu gobihei bagade amo afoga salawane masa. Abula diasu gilisisu amo ganodini logo holei la:di amoga logo holei eno la:diga asili, dilia olalali amola dilia na:iyado ili medole legema.’ ” 28 Lifai fi dunu da Mousese ea sia: nabawane hamoi. Amo esoga ilia da dunu 3000 agoane medole legei. 29 Mousese da Lifai fi dunuma amane sia:i, “Wali eso dilisu da dilia Hina Godema gobele salasu hawa: hamomusa: ilegei dagoi. Dilia da dilia egefelali amola olalali fanelegei dagoiba:le, amo hamoi dagoi amola Hina Gode Ea hahawane fidisu lai dagoi.”
30 Aya, Mousese da Isala:ili dunuma amane sia:i, “Dilia da wadela:i hou bagadedafa hamoi dagoi. Be na da wali Hina Gode Ea goumi amoga bu heda:mu. Amabela:? Na sia:beba:le, E da dilia hou gogolema:ne olofoma:bela:?” 31 Amalalu, Mousese da Hina Godema bu asili, Ema amane sia:i, “Amo dunu da wadela:i hou bagade hamoi dagoi. Ilia da ‘gode’ liligi gouliga hamone, ema nodone sia:ne gadosu. 32  †† Gesami Hea:su 69:28; Wamolegei Sia: Olelesu 3:5Ilia wadela:i hou Di gogolema:ne olofoma:ne, na da Dima edegesa. Be hamedei galea, Buga amo ganodini Di da Dia fi dio dedei, amoga na dio fadegama.”
33 Hina Gode da bu adole i, “Nowa dunu da Nama wadela:le hamoi, amo fawane Na da ilia dio Na Bugaga dedei fadegamu. 34 Be wali masa! Di bisili asili, Na fi dunu amo soge Na dima adoi, amoga oule masa. Mae gogolema! Na a:igele dunu da logo olelemusa:, dili bisili masunu. Be eso enoga, amo dunu ilia da wadela:i hou hamosea, Na da ilima se nabasu imunu.”
35 Amaiba:le, Hina Gode da Isala:ili dunuma olo bagade iasi. Bai ilia da gasa fili logebeba:le, Elane da gouli bulamagau mano gawali hamoi dagoi.

*32:1: Asunasi Dunu Ilia Hou 7:40

32:4: 1 Hina bagade 12:28; Asunasi Dunu Ilia Hou 7:41

32:6: 1 Golidia 10:7

§32:11: Idisu 14:13-19

**32:13: Mui 22:16-17, 17:8

††32:32: Gesami Hea:su 69:28; Wamolegei Sia: Olelesu 3:5