33
Hina Gode da Isala:ili Dunu Sainai Goumi Yolesima:ne Sia:i
* Mui 12:7, 26:3, 28:13Hina Gode da Mousesema amane sia:i, “Di amola dunu fi amo di da Idibidi sogega gadili masa:ne oule misi. Amo sogebi yolesili, soge amo Na da A:ibalaha:me, Aisage amola Ya:igobe iligaga fi amola ilima imunu ilegele sia:i, amoga masa. Na da a:igele dunu dilima logo olelemusa: asunasimu. Amola dilia da amo sogega fima:ne, Na da Ga:ina:naide, A:moulaide, Hidaide, Belesaide, Haifaide amola Yebusaide, amo dunu fi huluane sefasimu. Dilia da soge noga:idafa, fedege agoane amo ganodini dodo maga:me amola agime hano da hano agoane yogodaha, amoga ahoa. Be Na da dili hame sigi masunu. Bai dilia da dogo gawamaga:i dunu, amola Na da dili logoga dafawanedafa fanelegesa:besa:le, hame masunu.” Isala:ili dunu da amo sia: nabaloba, da:i dioiba:le dinanu. Ilia da se nababeba:le, bu hame nina: hamoi. Bai Hina Gode da Mousesema amane sia:i, “Isala:ili dunuma adoma, ‘Dilia da hame nabasu dunu. Na da fa:bihadi fawane dili oule ahoa ganiaba, Na da dafawane dili medole legela:loba. Wali dilia nina: hamoi igi noga:i huluane fadegama. Na da fa:no dilima adi hamoma:beyale dawa:ma.” Amaiba:le, Isala:ili dunu da Sainai Goumi yolesili, fa:no bu hame nina: hamoi.
Hina Gode Ea Abula Diasu (Da:bena:gele)
Eso huluane Isala:ili dunu da ilia Abula Diasu gaguloba, Mousese da Gode Ea Abula Diasu (Da:bena:gele) amo abula diasu gilisisu gadili fonobahadi sedagawane gagusu. Ilia da amo Abula Diasu, “Hina Gode Ea amo ganodini Esalebe Diasu” amo dio asuli. Nowa da Hina Godema sia: sa:imusa: dawa:loba, e da amoga ahoasu.
Mousese da Gode Ea Abula Diasuga ahoanoba, dunu huluane da ilia abula diasu holeiga lelebe ba:su. Ilia da Mousese ea Gode Ea Abula Diasu ganodini golili dasu ba:su. Mousese da ganodini golili sa:i dagoi ba:loba, mumobi da gudu sa:ili, Da:bena:gele ea logo holeiga dialebe ba:su. Amalalu, Hina Gode da mumobi haguli amoga Mousesema sia: dalebe ba:su. 10 Dunu huluane da mumobi Gode Ea Abula Diasu logo holei amoga dialebe ba:loba, ilia da hedolowane begudusu. 11 Hina Gode da Mousesema sisima hodole, dunu da ea na:iyadoma sia: daha amo defele sia: dasu. Amalalu, Mousese da bu Isala:ili abula diasu gilisisu amoga buhagisu. Be Mousese ea ayeligi fidisu, amo Yosiua (Nane egefe) da Gode Ea Abula Diasuga esalusu.
Hina Gode da Ea Fi Dunu Sigi Esaloma:ne Ilegele Sia:i
12 Mousese da Hina Godema amane sia:i, “Dafawane! Di da nama amo dunu Ga:ina:ne sogega bisili oule masa:ne sia:i. Be nama oule masunu dunu da nowa, amo di nama hame adoi. Di na noga:le dawa: amola na hou hahawane ba:sa, amo Di da adoi dagoi. 13 Amaiba:le, Di da nama hahawane galea, Dia fa:no hamomu hou nama olelema. Na udigili hame adole ba:sa. Be na da Dia hawa: hamosu noga:le hamoma:ne amola, Di da na hahawane ba:ma:ne, adole ba:sa. Amo dunu fi da Dia dunu fidafa hamoma:ne, Di ilegei dagoi. Amo mae gogolema!”
14 Hina Gode da amane sia:i, “Na da ani masunu. Na da dima hasalasu hou imunu.”
15 Mousese da bu adole i, “Di da ninia hame sigi ahoasea, Di da amo sogebi fisimusa: nini gadili mae asunasima. 16 Di da nini hame sigi ahoasea, Di da nama amola Dia fi ilima hahawane gala, nowa da dawa:ma:bela:? Be Di da ninima gilisili ahoasea, dunu huluane da ninia da fi hisu, dunu fi huluane eno amoga afafai, dunu huluane da dawa:mu.”
17 Hina Gode da Mousesema amane sia:i, “Na da di noga:le dawa:, amola Na da dima hahawane gala. Amaiba:le, Na da dia adole ba:i defele hamomu.”
18 Amalalu, Mousese da Ema amane adole ba:i, “Na da Dia hadigi sinenemegi amo ba:mu hanai galebe.”
19  Louma 9:15Hina Gode da bu adole i, “Defea! Na da Na hadigi hou di ba:ma:ne olelemu. Na hadigi Dio amola dima adomu. Na da Gode Hinadafa. Na da nowa dunu gogolema:ne olofomusa: dawa:sea, Na da gogolema:ne olofomu. Nowa dunuma Na da asigima:ne dawa:sea, Na da ema asigimu. 20 Na da Na odagi dima hame olelemu. Bai nowa Na odagi ba:sea, e da bogomu.
21 Be amo gele da Na dafulili diala. Amoga di leloma. 22 Amasea, Na hadigi sinenemegi da baligisia, Na da di gele gelabo ganodini sanasili, Na loboga dedebomu. Amasea, Na da baligimu. 23 Amasea, Na da Na lobo bu lalegamu. Di da Na baligi ba:mu be Na odagi ba:mu da sema gala.”

*33:1: Mui 12:7, 26:3, 28:13

33:19: Louma 9:15