22
Gode da A:ibalaha:mema ea Mano Gobele Salasu Hamoma:ne Sia:i
* Hibulu 11:17-19Eso enoga, Gode da A:ibalaha:me ea hou adoba:ma:ne, ema amane sia:i, “A:ibalaha:me!” A:ibalaha:me da bu adole i, “Na wea!”
2 Hou Olelesu 3:1Gode da ema amane sia:i, “Defea! Di da mano afadafa fawane gala. Amo dia dogolegei mano Aisage lale, oule asili, Molaia sogega doaga:ma. Goe sogega Na da goumi dima olelemu. Amo heda:le, dia mano gobele salasu hou hamoma:ne, medole legele, laluga gobele salima.” Golale hahabe, A:ibalaha:me da nedigili, liligi ea dougi da:iya ligisili, gobele salasu hou hamomusa: lalu ifa habele, ea mano amola hawa: hamosu ayeligi aduna, Molaia sogega doaga:musa: oule asi. Eso udiana ahoanu, A:ibalaha:me da amo sogebi sedagawane dialebe ba:i. Amalalu, A:ibalaha:me da ea hawa: hamosu dunu elama amane sia:i, “Ali gui esaloma! Dougi ouligima! Na amola nagofe da amo sogega Godema nodone sia:ne gadolalu, bu misunu.” Amalalu, A:ibalaha:me da lalu ifa habei amo Aisagema gisa masa:ne i. A:ibalaha:me da lalu dasu amola gobihei gisa asili, ela da goumiba:le heda:i. Ela da gilisili ahoana, Aisage da edama amane sia:i, “Ada!”
A:ibalaha:me da bu adole i, “Nagofe! Adi laha?”
Aisage da amane sia:i, “Laludai amola lalu habei diala. Be sibi mano, gobele salasu hou hamoma:ne amo da habila:?”
A:ibalaha:me da bu adole i, “Nagofe! Gode Hi da ani gobele salimusa:, sibi mano imunu!” Amalalu, ela da gilisili bu ahoanu.
Ya:mese 2:21Elea da Gode Ea musa: adoi sogebiga doaga:loba, A:ibalaha:me da gelega oloda hamone, lalu habei oloda da:iya ligisili, ea mano ea emo amola lobo la:gili, amo da:iya ligisi. 10 Amalalu, A:ibalaha:me da ea mano medole legemusa:, gobihei gaguia gadoi.
11 Be muagado, Hina Gode Ea a:igele dunu da gagabole ha:giwane wele sia:i,
“A:ibalaha:me! A:ibalaha:me!” E bu adole i, “Na wea!”
12 A:igele da amane sia:i, “Dia mano mae medoma! E se nabima:ne mae fama! Di da dia mano Nama imunu hame hihi galu. Amaiba:le, di da Godema beda:i amola nabasu hou dawa:, amo Na da ba:i dagoi.”
13 Amalalu, A:ibalaha:me da ea si ba:le ga:le, sibi gawali amo ea hono da ifa amoga lala:gi lelebe ba:i. Amaiba:le, e da ea mano mae medole, amo sibi lale, medole legele, gobele salasu hamoi.
14 A:ibalaha:me da amo sogebi ‘Yehoufayaila’ dio asuli. Goe dio dawaloma:ne da, “Hina Gode Hi da hahawane imunu!” Wali eso amola, dunu da amane sia:sa, “Hina Gode da Hi goumi da:iya hahawane imunu.”
15 Amalalu, Gode Ea a:igele dunu da Hebeneganini A:ibalaha:mema bu sia:i, 16  § Hibulu 6:13-14“Di da Na sia: nabawane hamobeba:le, amola dia dogolegei mano Nama imunusa: hame hihiba:le, Na da Na Dioba:le agoane ilegele sia:sa. Na da dima bagadewane hahawane dogolegele ilegemu.
17  ** Hibulu 11:12Na da digaga fi mano ilia da gasumuni ilia idi defele, amola sa:iboso idi defei defele hamomu. Dia fi da ilia ha lai dunu amo hasalasimu.
18  †† Asunasi Dunu Ilia Hou 3:25Di da Na hamoma:ne sia: nababeba:le, osobo bagade fifi asi gala huluane, da Nama Na da di hahawane dogolegele ilegei defele, ilima hahawane dogolegele ilegesu ima:ne adole ba:mu.” 19 Amalalu, A:ibalaha:me da ea hawa: hamosu dunu elama buhagili, ilia gilisili Biasiba moilaiga asi. Amola A:ibalaha:me da Biasiba amo ganodini esalu.
Na:iho egefe
20 Fa:no, dunu eno da A:ibalaha:mema amane sia:i, “Miliga da mano lai. E da dia eya Na:iho ema dunu mano godoane lai. 21 Magobo dunu mano da Use. Ea eyalali da Buse, Gemuele (ea mano da Alame), 22 Gisede, Ha:iso, Bilada:se, Yidala:fe amola Bediuele. 23 Bediuele da uda mano lai, amo Lebega. Amo dunu mano godoane ilia ame da Miliga, amola ilia eda da A:ibalaha:me eya amo Na:iho.
24 Na:iho ea gidisedagi uda amo ea dio amo Liuma, da dunu manolali lai. Ilia dio da Diba, Ga:iha:me, Da:iha:se amola Ma:iaga.

*22:1: Hibulu 11:17-19

22:2: 2 Hou Olelesu 3:1

22:9: Ya:mese 2:21

§22:16: Hibulu 6:13-14

**22:17: Hibulu 11:12

††22:18: Asunasi Dunu Ilia Hou 3:25