3
Bida amola Yone da Gasuga:igi Dunu Uhinisi
Eso afadafa, baloga, Bida amola Yone da Debolo Diasuga asi. Baloga (3ougologo agoane), dunu ilia da Godema sia:ne gadomusa: Debolo Diasuga gilisisu.
Ela da logo holei (ea dio Logo Holei Ida:iwane Ba:su) amoga, dunu afae e da emo gasuga:igiwane lalelegele asigilai, esalebe ba:i. Eso huluane, eno dunu da amo dunu gisa asili, ligisili, e da eno dunu Debolo diasuga doaga:musa: logoga ahoanebe, ilima muni edegesu. E da Bida amola Yone, Debolo diasuga golili ahoanebe ba:loba, ela da ema ima:ne edegei. Ela da ema ha:giwane hodole, Bida e amane sia:i, “Anima di ba:ma!” E da liligi elama lamusa: dawa:beba:le, elama ba:i. Be Bida da ema amane sia:i, “Na da muni hamedafa gagusa. Be na gagui na dima imunu. Yesu Gelesu, Na:salede dunu, amo Ea Dioba:le wa:legadole laloma!” Amalalu, Bida da ea lobodafa amo lobolele, e fidili wa:legadolesi. Hedolowane, amo dunu ea emo amola ea emo muguni, bu gasa lale, moloi. E da wa:legadole, soagala:le lalalu. Amalalu, hahawane soagala:lewane, Godema nodonana, e Yone amola Bida gilisili Debolo Diasu ganodini golili sa:i.
Dunu huluane da ea hahawane Godema nodosu hou amola lalebe hou ba:i.
10 Ba:beba:le, amo dunu da musa: gasuga:igi dunu udigili Logo Holei Ida:iwane Ba:su amoga dunuma edegemusa: fi dialu ilia dawa:i. Amaiba:le, ea gaheabolo hou ba:beba:le, ilia bagadewane fofogadigi.
Bida da Debolo Ganodini Sia: Olelei
11 Soloumane ea Fila Ahoasu ganodini, dunu huluane da amo dunu, Bida amola Yone nonogonanebe ba:beba:le, fofogadigili hehenane, ilima doaga:i. 12 Amo hou ba:beba:le, Bida e amane sia:i, “Na fi dunu! Dilia abuliba:le fofogadigisala:? Abuliba:le anima ba:sala:? Ania gasa bagade hou amola ania hou ida:iwane, amoga ania goe dunu hahamoi dilia dawa:bela:? Hame mabu! 13  * Gadili Asi 3:15A:ibalaha:me, Aisage, Ya:igobe amola ninia aowalali dunu huluane, ilia Gode da Ea hawa: hamosu dunu Yesu Gelesuma hadigidafa hou i dagoi. Be dilia amo dunu afugili Gamane ouligisu dunu ilima i. Bailade da ea se dabe iasu diasu logo doasimusa: dawa:i galu. Be dilia higa:i.
14  Ma:diu 27:15-23; Maga 15:6-14; Luge 23:13-23; Yone 19:12-15E da Dunu ida:iwane hadigidafa galu. Be dilia E higale, dilia sia:beba:le, Bailade da medole legesu dunu ea se dabe iasu diasu logo doasi dagoi. 15 Dilia da Fifi Ahoanusu iabe Dunu medole legei dagoi. Be Gode da E bu uhini, wa:legadolesi dagoi. Amo hou huluane ninia ba:i. 16 Yesu Gelesu Ea gasa bagade Dio amoga amo emo gasuga:igi esalu dunu da wali gasawane lala. Ania da Yesu Ea dio dafawaneyale dawa:beba:le, amo hou dilia waha ba:i liligi hamoi
17 Be, defea, na fi dunu! Na dawa:! Dilia amola dilia ouligisu dunu da bai hame dawa:beba:le, Yesu medole legei. 18 Musa: hemonega, Gode olelebeba:le, balofede dunu da Mesaia da se nabimu olelei. Amaiba:le, Gode da Ea sia:i defele agoane hamoi dagoi. 19 Amaiba:le, dilia gogosiane Godema sinidigima. Amasea, Gode da dilia wadela:i hou gogolema:ne olofomu. 20 Dilia da agoane hamosea, Gode da a:silibu gasa hou dilima imunu. E da Yesu Gelesu, Ea ilegei Mesaia dunu, dilima bu asunasimu.
21 Bai E da wali Hebene soge amo ganodini esala! Be balofede dunu da hemonega amo Gode da liligi huluane gaheabolo hamomu sia:i. Amo eso doaga:sea, Yesu Gelesu da bu misunu. 22  Mousese ea Malasu 18:15,18Bai Mousese da amane olelei, ‘Dilia Hina Gode, E da na asunasi amo defele, Balofede Dunu eno asunasimu. E da dilia fi dunu esalumu. Ea sia: huluane nabawane hamoma! 23  § Mousese ea Malasu 18:19Nowa dunu da amo Balofede Ea sia: nabawane hame hamosea, Gode da Ea fi ilima fadegale gugunufinisimu!’ 24 Balofede dunu huluane, Sa:miuele amola fa:no mabe balofede dunu huluane, ilia da waha mabe hou huluane musa: hemonega olelei. 25  ** Mui 22:18Gode Ea hahawane ilegele imunu sia:i, amo E da musa: balofede dunu ilima sia:i, amo da dilima maha. Gode da dilia aowalali dunuma Ea fi afadafa gilisimusa: gousa:su hamobeba:le, amo hou dilia amola da lai dagoi. E da A:ibalaha:mema amane sia:i, ‘Digaga fi dunu ilia hawa: hamobeba:le, Na da osobo bagade fifi asi gala dunu huluane hahawane dogolegele fidimu!’ 26 Amaiba:le, Gode da Ea Hawa: Hamosu Dunu Ida:iwane gala, E ilegele hidadea dilima asunasi. Dilia da wadela:i hou yolesili Ema sinidigima:ne, amola hahawane ba:ma:ne, E da Yesu asunasi dagoi!”

*3:13: Gadili Asi 3:15

3:14: Ma:diu 27:15-23; Maga 15:6-14; Luge 23:13-23; Yone 19:12-15

3:22: Mousese ea Malasu 18:15,18

§3:23: Mousese ea Malasu 18:19

**3:25: Mui 22:18