15
Ilia da Yesu Bailadema Fofada:musa: Hiouginana Asi
(Ma:diu 27:1-2,11-14; Luge 23:1-5; Yone 18:28-38)
Hahabedafa, gobele salasu hina dunu, asigilai dunu amola sema olelesu dunu da Yesu fuga:ma:ne, gilisili fofada:i. Amalalu, ilia da Yesu afugili, sia:nega la:gili, Bailade ea diasuga hiouginana asili, ema i. Bailade da Yesuma amane adole ba:i, “Di da Yu dunu ilia Hina esalabela:?” Yesu E bu adole i, “Di sia:be gowane goa!”
Gobele salasu hina dunu huluane da Yesuma halalewane, diwaneya udidi.
Amaiba:le, Bailade da Yesuma bu amane adole ba:i, “Di abuliba:le bu hame adole iabela:? Ilia Dima diwaneya udidibi amo nabima!”
Be Yesu E da hamedafa bu adole iabeba:le, Bailade da fofogadigi.
Ilia da Yesu Fuga:ma:ne Sia:i
(Ma:diu 27:15-26; Luge 23:13-25; Yone 18:39—19:16)
Ode huluane, Baligisu Lolo Nasu eso amoga, Bailade da agoane hou hamosu. E da se iasu diasu ganodini sali dunu afadafa amo ea logo doasisu. Amo odega, hohonosu amola wamolasu dunu ea dio amo Bala:ba:se amo da se iasu diasu ganodini esalu.
Amalalu, dunu huluane da Bailadema doaga:beba:le, e da ea ode huluane hamosu bu hamoma:ne sia:beba:le, Bailade da amane sia:i, “Na da Yu dunu fi ilia Hina Bagade ea se iasu logo doasima:bela:?” 10 Bai gobele salasu dunu ilia da mudale, mi hanaiba:le Yesu afugili misi, amo hou e dawa:i galu.
11 Be gobele salasu ouligisu dunu ilia da gasa fili, dunu huluane gilisi amo ougima:ne wili gala:beba:le, dunu huluane ilia Bala:ba:se ea se iasu logo doasima:ne halasu.
12 Amalalu, Bailade da ilima bu adole ba:i, “Amaiba:le, amo dunu, dilia Yu Hina Bagade dio asuli, na da Ema adi hamoma:bela:?”
13 Ilia da ema halale sia:i, “E bulufalegeiga fuga:ma!”
14 Bailade da ilima bu adole ba:i, “Abuliba:le? E da adi wadela:i hou hamobela:?” Be ilia gasa bagadewane halasu, “E bulufalegeiga medole legema!”
15 Amaiba:le, Bailade da dunu huluane ema hahawane ba:ma:ne, Bala:ba:se ea se iasu logo doasi dagoi. Amalalu, ea sia:beba:le, ilia da Yesu efe fegasuga fai. Amalalu, e da Yesu bulufalegeiga fuga:ma:ne, ea dadi gagui dunuma iasi.
Dadi Gagui da Yesuma Oufesega:su
(Ma:diu 27:27-31; Yone 19:2-3)
16 Amalalu, Bailade ea dadi gagui dunu ilia da Yesu amo Gamane hina ea diasu gagoi ganodini oule asi. Ilia da dadi gagui huluane gilisima:ne sia:i. 17 Amalalu, ilia da Ea abula fadegale, yoi abula ea da:iga idiniginisi. Ilia da aya: gaga:nomei lale, amoga habuga sisiga:le amuli, Ea dialumaga figisi. 18 Ilia da Ema oufesega:ne, lobo fofaiale, amane sia:i, “Yu dunu ilia Hina Bagade dunu mae bogole, ode bagohame esalumu da defea.”
19 Ilia da Ea dialuma saga:ga fai. Ilia da Ema defo adugagala:i amola muguni bugili, bu habosesei. 20 Oufesega:i dagobeba:le, ilia da Ema yoi abula fadegale, ea abuladafa bu idiniginisi. Amalalu, ilia da Yesu bulufalegeiga fuga:musa:, hiouginana asi.
Ilia da Yesu Bulufalegeiga Dabagala:i
(Ma:diu 27:32-44; Luge 23:26-43; Yone 19:17-27)
21  * Louma 16:13Ilia da logoga asili, Sailini soge dunu ea dio amo Saimone logoga ahoanebe ba:i. Amo dunu ea mano ela dio amo A:legesa:nede amola Lufase. E da ea soge yolesili, moilai bai bagadega manebe ba:i. Dadi gagui dunu ilia da Saimone amo Yesu Ea bulufalegei lale, gisa masa:ne logei. 22 Ilia da Yesu Gologoudia sogebiga hiouginana asili doaga:i. Gologoudia dawa:loma:ne da “Dialuma gasa sogebi.” 23 Ilia waini hano amola gamogai manoma gilisili, Yesuma moma:ne imunusa: dawa:i. Be Yesu E hame mai. 24  Gesami Hea:su 22:18Ilia da Yesu bulufalegeiga dabagala:i. Ilia da Ea abula huluane lama:ne, igi fonobahadi amoga ululuale hedei.
25 Ilia da hahabe ‘9 ougologe’ agoaneYesu bulufalegeiga dabagala:i. 26 Yesuma diwaneya udidisu da agoane dedene legei ba:i, “Yu fi ilia Hina Bagade.” 27 Wamolasu dunu aduna, ela amola Yesu ili gilisili eno bulufalegeiga dabagala:i dagoi ba:i. Afae da Ea lobodafadili amola afae da Ea lobo fofadidili ba:i. 28  Aisaia 53:12Amaiba:le, Gode Ea sia: agoane dedei diala, “E da sema wadela:su dunu ilia se iasu defele ba:i!”, amo sia: defele hamoi dagoi ba:i. 29  § Gesami Hea:su 22:7, 109:25; Maga 14:58; Yone 2:19Baligili ahoasu dunu da ahoasea, ilia dialuma fofoga:ne amane sia:i, “Ai! Di da Debolo Diasu mugululi, eso udiana fawane hawa: hamone bu gagumu sia:beba:le, 30 Wali bulufalegei fisili, moiga gudu sa:ima! Disu Di gobele gaga:ma!”
31 Gobele salasu hina dunu amola sema olelesu dunu da gilisili oufesega:ne, amane sia: dasu, “E da eno dunu gaga:i galu. Be Hi da:i Hi gaga:mu da hamedei ba:sa.
32 Mesaia, Isala:ili Hina Bagade da wahadafa gudu sa:imu da defea! Amasea, ninia da Ea hou dafawaneyale dawa:mu.” Wadela:i hamosu dunu aduna, eno bulufalegeiga dabagala:i amola, ela da Yesuma lasogole sia:i.
Yesu E Bulufalegeiga Bogoi
(Ma:diu 27:45-56; Luge 23:44-49; Yone 19:28-30)
33 Esomogoa, eso ea hadigi da dedeboi dagoi ba:i. Aua udiana amoga, gasi fawane ba:i. 34  ** Gesami Hea:su 22:1Amalalu, ‘3 ougologe’ agoane, Yesu E bagade wele sia:i, “Ilouai! Ilouai! Lama sabagadanai?” Amo sia: dawa:loma:ne da, “Na Gode! Na Gode! Dia abuliba:le Na yolesibala:?”
35 Dunu gadenene lelu, mogili ilia amane sia:i, “E da Elaidia misa:ne wele sia:sa!”
36  †† Gesami Hea:su 69:21Dunu afae da hehenane, hano nasu abula lale, waini hano ganodini gele, amalu daguluga gosagili, Yesu moma:ne, Ema iasu. E amane sia:i, “Waha aligima! Elaidia da E bulufalegeiga lale gudula misa:bela:? Ninia da ba:mu!”
37 Yesu da bu bagade wele sia:nanu, bogoi dagoi.
38  ‡‡ Gadili Asi 26:31-33Amalalu, abula bagade Debolo Diasu ganodini gaga:ma:ne dialu, da gadodili gadelale, gudu fada:ne fasili, adunawane ba:i. 39 Gamane dadi gagui hina dunu amo da Yesu Ea ba:le gaidili lelu. E da Yesu Ea bogoi ba:beba:le, amane sia:i, “Dafawane! Amo dunu da Gode Ea Manodafa galu!” 40  §§ Luge 8:2-3Uda eno amola ilia badilia lela ba:lalu. Amo da Meli Ma:gadala, Meli eno (Ya:mese, amola Yousefe ela ame) amola Saloumi. 41 Yesu da Ga:lili sogega esaloba, amo uda da Yesuma fa:no bobogei amola E fidisu. Eno uda bagohame, ilia amola da Yesuma fa:no bobogele, Yelusalemega doaga:i, ilia amola da amogawi esafulubi ba:i.
Ilia da Yesu Ea Da:i Hodo Gele Gelaboga Sali
(Ma:diu 27:57-61; Luge 23:50-56; Yone 19:38-42)
42 Amo eso da Lolo Nasu Hahamosu eso. Sa:bade eso da aya doaga:mu galu.
43 Amaiba:le, daeya, A:limadia moilai dunu e dio amo Yousefe, (e da mimogo Gasolo dunu, amola e da Gode Ea Hinadafa Hou hogolalu), ea dogo denesini, Bailadema doaga:le, Yesu Ea da:i hodo ema ima:ne sia:i. 44 Yesu da bogoi dagoi nababeba:le, Bailade da fofogadigi. Amalalu, e da dadi gagui hina dunu ema misa:ne sia:beba:le, Yesu da dafawane bogobayale, ema adole ba:i. 45 E da dadi gagui hina amo ea sia:ne iasu lai dagoloba, e da Yousefema Yesu E da:i hodo lama:ne sia:i.
46 Amalalu, Yousefe da bogoi ahea:ya:i abula bidi lale, Yesu Ea da:i hodo bulufalegeiga duga:le, bogoi abulaga sosone, gele gelabo (amo da magufuga dogoi) amo ganodini sali. E da wagebi igi bagade bebesole, amoga logo ga:si dagoi. 47 Meli Ma:gadala amola Yousefe ea:me Meli da Yesu Ea da:i hodo gele gelabo ganodini salabe ba:i.

*15:21: Louma 16:13

15:24: Gesami Hea:su 22:18

15:28: Aisaia 53:12

§15:29: Gesami Hea:su 22:7, 109:25; Maga 14:58; Yone 2:19

**15:34: Gesami Hea:su 22:1

††15:36: Gesami Hea:su 69:21

‡‡15:38: Gadili Asi 26:31-33

§§15:40: Luge 8:2-3