69
Fidima:ne Dini Wele sia:su
Gode! Na gaga:ma! Hano da heda:le, na galogoalisi dagoi.
Na da fafu lugudu amoga magufasa.
Amogai da osobo ga:nasi da hame gala.
Na da hano lugudu amoga gala.
Hano gafului da na fabeba:le, na da gela sa:imu gadenei ba:sa.
Na da fidima:ne ha:giwane wele sia:nanebeba:le, gufia:i galebe.
Na da:gisu da sesa.
Na da Dia fidisu ba:musa: hogolalebeba:le, na si da seselei galebe.
* Gesami Hea:su 35:19; Yone 15:25Dunu amo da nama bai hamedene ougisa,
ilia idi da na dialuma hinabo idi amo baligisa.
Nama ha lai dunu da na wadela:musa: bagadewane ogogosa.
Ilia da gasa bagade amola na fane legemusa: hanai gala.
Ilia da liligi amo na hame wamolai, amo nama samogele lai dagoi.
Gode! Na wadela:i hou da Dima hame wamolegesa.
Dia dawa:! Na da gagaoui hamoi dagoi.
Ouligisudafa Hina Gode Bagadedafa!
Na da dunu amo da Dima dafawaneyale dawa:be,
ilima na da gogosiasu mae gaguli misa:ma!
Isala:ili Gode! Na da dunu amo da Dima nodone sia:ne gadosa,
ilima na da gogosiasu mae gaguli misa:ma!
Na da Dima fa:no bobogebeba:le, nama ha lai da nama gadebeba:le,
na da gogosiasu amoga dedeboi dagoi.
Na nolalalia ilia siga, na da sofe misi dunu agoai ba:sa.
Amola na sosogo fi da na ga fi misi dunu agoai ba:sa.
Yone 2:17; Louma 15:3Na da Dia Debolo Diasuga asigi hou da na dogo ganodini lalu agoane nesa.
Dunu da Dima gadele sia:sea, na da Dima madelagiba:le,
ilia da defele nama gadesa.
10 Na da na hou asaboma:ne, ha:i mae nawene esala.
Amola eno dunu da nama gadesa.
11 Na da disa eboboi abula amoga gaga:sa.
Amola ilia da na ba:le oufesega:sa.
12 Ilia da logo bega: naba:le sia:daha.
Amola adini ba:i dunu da nama oufesega:ne, gesami ge lasa.
13 Be Hina Gode! Na da amo mae dawa:le Dima sia:ne gadomu.
Dia eso ilegei amoga nama dabe adole ima.
Dia da osobo bagade dunu ilima asigi bagadeba:le, nama adole ima.
Bai Dia gaga:ma:ne ilegele sia:i, amo Di da hame gogolesa.
14 Na da fafu amoga bosona dasa:besa:le, na gaga:ma!
Nama ha lai dunu, ilia na fasa:besa:le, na gaga:ma!
Na da hano lugudu amo ganodini magufasa:besa:le, na gaga:ma!
15 Hano heda:i da na dedebole fane legesa:besa:le, na gaga:ma!
Na da hano wayabo bagade lugudu amoga magufale gela dasa:besa:le,
na gaga:ma! Na da bogoi uli dogoiga dasa:besa:le, na gaga:ma!
16 Hina Gode! Dia da mae fisili, noga:idafa asigi hou dawa:.
Amaiba:le, na sia:ne gadosu amoma adole ima.
Nama ba:le guda:ma!
17 Na da Dia hawa: hamosu dunu.
Nama mae wamoaligima!
Na da bidi hamosu bagadewane ba:sa.
Wahadafa nama dabe adole ima.
18 Nama misini, na gaga:ma!
Nama ha lai da na hasalasa:besa:le, na gaga:ma!
19 Nama ha lai dunu ilia da nama gadesa
amola na gogosiama:ne hamosa.
Dia da nama ha lai dunu huluane ba:lala.
20 Ilia da nama bagadewane gadebeba:le, na da gala:la sa:i agoai ba:sa.
Na da heawi agoai diala.
Na da eno dunu ilia da nama asigimu, na da dawa:i.
Be ilia da nama hame asigi galu.
Ilia da na dogo denesima:ne, na da hanai galu.
Be agoane hame ba:i.
21  Ma:diu 27:48; Maga 15:36; Luge 23:26; Yone 19:28-29Na da ha:i galea, ilia da nama bogoma:ne ha:i manu iasu.
Na da hano hanai galea, ilia da nama wadela:i gamoga:i waini hano iasu.
22  § Louma 11:9-10Ilia lolo nasu da ili wadela:lesimu da defea.
Ilia hamoma:ne sia:i lolo nasu da ilila: dafama:ne hamomu da defea.
23 Gode! Dia ilia si wadela:lesima!
Ilia baligi eso huluane gasa hamedenesima!
24 Dia ougi hou ili da:iya soga:sima!
Dia ougi hou da ilima baligili heda:ma:ma!
25  ** Asunasi Dunu Ilia Hou 1:20Ilia fisisu sogebi da dunu hamedene ba:mu da defea!
Ilia abula diasu ganodini, dunu afae esalebe hame ba:mu da defea!
26 Ilia da dunu ilima Di da se iasu, ilima baligili se iaha.
Ilia da dunu amo Dia da fa:ginisi, amo ilia se nabasu ba:beba:le,
oufesega:ne sia: daha.
27 Ilia wadela:i hou hamoi huluane dedene sa:i dialoma!
Dia gaga:su amoga ilia afae mae lama:ma!
28  †† Gadili Asi 32:32; Wamolegei Sia: Olelesu 3:5; 13:8; 17:8Ilia dio Fifi Ahoanusu Meloa amo ganodini dedei dialebe, amo fadegama!
Dia fi ilia dio dedei, amoga ilia dio mae dialoma:ma!
29 Be na da heawini se bagade naba.
Gode! Na gaguia gadole, amola na gaga:ma!
30 Na da Godema nodone gesami hea:mu!
Na da Ema nodobeba:le, Ea gasa bagade hou eno dunuma sisia:i lamu.
31 Hina Gode da bulamagau gobele salasu amola bulamagau gawali noga:le dei,
amo gobele salasu hahawane ba:sa.
Be na da Ema dafawane nodosea,
E da amo hou da ohe gobele salasu amo baligisa ba:sa.
32 Banenesi dunu da amo hou ba:sea, hahawane ganumu.
Dunu amo da Godema nodosu da amo hou ba:sea, dogo denesi dagoi ba:mu.
33 Hina Gode da liligi hame gagui hahani dunu amo ilia adole ba:su naba.
E da Ea dunu amo da afugi diasu ganodini esalebe, hame gogolesa.
34 Hebene amola osobo bagade amola hano wayabo bagade!
Amo ganodini esalebe liligi huluane!
Godema nodoma!
35 E da Yelusaleme moilai bai bagade gaga:mu!
E da Yuda moilale gagai huluane bu gagumu.
Ea fi dunu da amogawi esalumu,
amola ilia da Isala:ili soge gaguli fimu.
36 Hina Gode Ea hawa: hamosu dunu iligaga fi dunu da amo soge,
nana agoane lamu. Amola dunu amo da Ema asigi,
ilia da amogai esalumu.

*69:4: Gesami Hea:su 35:19; Yone 15:25

69:9: Yone 2:17; Louma 15:3

69:21: Ma:diu 27:48; Maga 15:36; Luge 23:26; Yone 19:28-29

§69:22: Louma 11:9-10

**69:25: Asunasi Dunu Ilia Hou 1:20

††69:28: Gadili Asi 32:32; Wamolegei Sia: Olelesu 3:5; 13:8; 17:8