11
Gode da Isala:ili Fi Dunu ilima Asigili Gogolema:ne Olofosu Olelei
* Filibai 3:5Amaiba:le, na da dilima adole ba:sa, “Gode da Ea fidafa dunu Isala:ili amo yolesila:?” Hame mabu! Na amola na da Isala:ili dunu. Na da A:ibalaha:me egaga fi dunu amola Bediamini fi amo ganodini esala. Gode Ea musa: dunu fi amo E hemonega degabo ilegeiba:le, amo E da hame yolesi. Dilia dawa: - Gode Sia: Dedei amo ganodini, Elaidia da Godema Isala:ili dunu ilia hou olelema:ne amane fofada:i,
1 Hina bagade 19:10, 19:14“Hina Gode! Amo fi dunu ilia da dia balofede dunu huluane medole legei dagoi. Ilia da Dia oloda huluane ougili mugului dagoi. Nisu fawane da Dia hou hame yolesi. Ilia da na medole legemusa:, logo hogolala.” 1 Hina bagade 19:18Be Gode da Elaidiama bu adole i, “Nama hawa: hamomusa:gini, Na da dunu 7000 agoane ilegei dagoi. Disu hame, be ilia huluane da ogogosu ‘gode’ liligi ea dio amo Ba:ile, ema hame sia:ne gadosu.” Wali, amola agoaiwane hou diala. Isala:ili dunu fi ganodini, wali dunu bagahame ilima Gode da udigili asigiba:le, E da amo dunu Ea hou lalegagumusa:, ili ilegei dagoi. Ilia hou moloidafa hamoiba:le hame, be Gode da ilima udigili hahawane asigiba:le fawane, E da ili ilegei. Be Gode da dunu ilia hou moloidafa hamoiba:le ilima ilegei ganiaba, Ea hahawane dogolegele asigi hou da ogogosu udigili asigi hou agoane ba:la:loba.
Isala:ili dunu da ilia hogoi helebeba:le, ilia hanai liligidafa hamedafa ba:i. Be Gode da Isala:ili dunu bagahame fawane, amo ilegei dagoiba:le, E da ili fawane afadenei bu moloidafa hamoi ba:i. Be eno huluane, ilia ge da ga:si agoane hamoiba:le, Gode Ea wele sia:su hame nabi. § Mousese ea Malasu 29:4; Aisaia 29:10Gode Sia: da agoane dedei diala, “Gode da ilia asigi dawa:su amola ilia dogo dioiwane hamoi. Musa: amola wali, ilia hame ba:sa amola hame naba.” ** Gesami Hea:su 69:22-23Gode Sia: Dedei ganodini, Da:ibidi da amane sia:sa,
“Ilia lolo nabe amoma masea,
ilia sani amo ganodini sa:imu da defea.
Ilia dafane, se dabe iasu bagade lamu da defea.
10 Ilia siga mae ba:ma:ne, Dia ilia si wadela:mu da defea.
Ilia eso huluane se nababeba:le,
dioiwane masunu da defea.”
11 Amaiba:le, na dilima adole ba:sa! Yu dunu ilia sadenane dafabeba:le, ilia dafawane bu mae wa:legadoma:ne dafabela:? Hame mabu! Ilia wadela:i hou hamoiba:le, Dienadaile dunu da Gode Ea gaga:su hou ba:i dagoi. Amaiba:le Yu dunu da wali mudasu hou ba:sa. 12 Yu dunu da wadela:i hou hamobeba:le, Gode Ea hahawane dogolegele iasu da eno osobo bagade fifi asi gala dunuma doaga:i dagoi. Yu dunu da a:silibu hou hame gagui agoane esalebeba:le, Dienadaile dunu da Gode Ea hahawane hou ba:i. Amaiba:le, Yu dunu huluane ilia Yesu Ea fa:no bobogesu fi amo ganodini masea, ninia huluane da Gode Ea hahawane dogolegesu hou baligiliwane ba:mu.
Dienadaile Dunu da Gode Ea Gaga:su Hou Ba:i
13 Na da wali dili Dienadaile dunuma sia:sa. Gode da na dili Dienadaile dunuma asunasiba:le, na da na hawa: hamosu asigiwane hidale ba:sa. 14 Na sia:beba:le, amabela:? Na fi Isala:ili dunu ilia mudale, mogili ilia Gode Ea hou lalegaguma:bela:?
15 Bai Gode da Isala:ili fi yolesiba:le, eno fi dunu huluane musa: Ema ha lai esalu e da bu yosia:le, Ea na:iyado dunu fi hamoi dagoi. Amaiba:le, Gode da Isala:ili dunu fi bu yosia:sea, hou da bogoi bu wa:legadosu agoane ba:mu.
16 Dunu da agi fifili, degabo fonobahadi liligi Godema iasea, agi huluane da Gode Ea agi dawa:ma. Ifa gagui galea, di da amo ea difi Godema iasea, amo ifa ea amoda amola da Gode Ea:. 17 Gode da fedege agoane, ea ifabi ganodini bugi olife ifa amo ea amoda mogili dadamuni, eno olife udigili iwilaga lelu liligi amo bugi ifaga madelagimusa: sali. Dilia Dienadaile dunu da amo iwilaga dialu olife ifa agoane. Dilia da wali Yu dunu ilia gasa bagade a:silibu esalusu gilisili gagusa. 18 Amaiba:le, musa: olife ifadafa ea amoda, Gode da dadamuni fasi, amo dilia higale mae ba:ma. Dilia gasa fi hamomu da hamedei. Dilia da amoda fawane. Dilia da difi amoma ha:i manu hame iaha. Difi da dili alema:ne, dilima ha:i manu iaha.
19 Be dilia da amane sia:mu, “Dafawane! Be Gode da ninima ilia sogebi ima:ne, musa: amoda dadamuni fasi dagoi.” 20 Amo da dafawane! Ilia da dafawaneyale hame dawa:beba:le, Gode da ili dadamuni fasi. Dilia da dafawaneyale dawa:beba:le, wali ifadafa ganodini esala. Be amo dawa:beba:le, hidale gasa fi hou mae hamoma. Dilia beda:mu da defea. 21 Yu dunu da fedege agoane amodadafa galu. Be amo da dafaiba:le, Gode da fadegale fasi. Amaiba:le dawa:ma! Dilia amola e da fadegasa:besa:le, dawa:ma! 22 Ninia da amo hou ganodini, Gode Ea asigi hou amola Gode Ea ougi fofada:su hou gilisili ba:sa. E da wadela:i hou hamosu dafai dunuma ougi fofada:su olelesa. Be dilia Ea asigi gogolema:ne olofosu hou dawa:le, mae yolesili Ema fa:no bobogolalea, e da dilima asigilalumu. Be dilia da amo hou yolesisia, E da dili amola dadamuni fasimu. 23 Amola Yu dunu ilia bu dafawaneyale dawa:sea, Gode da ilia musa: sogebi amo ganodini bu madelagima:ne salimu. Bai Gode da amo hou hamomusa: defele esala. 24 Dilia Dienadaile dunu da fedege agoane udigili iwilaga dialu olife ifa ea amoda. Gode da dili dadamuni, ifabi bugi olife ifa amoga madelagi dagoi. Be Yu dunu da ifabi amoga bugi olife ifa ea fedege agoane gala. Amaiba:le, amo amoda liligi Godema dadamuni fasi liligi, e da bu ifadafa amoga madelagimusa: dawa:sea, asaboiwane ba:mu. Ilia da hedolowane bu madelagimu.
Gode da Dunu Huluanema Asigisa
25 Na fi dunu! Na da dafawane wamolegei sia: dilima olelemu hanai gala. Amo nabasea, dili bu dilia dawa:su hou da bagadeyale hame dawa:mu. Isala:ili fi dunu ilia dogo da igiwane hamoi, be amo hou da eso huluane hame dialumu. Be Dienadaile dunu ilia gilisisu ilegei idi Gode da ilegei, amo defele ilia Gode Ea hou lalegagui dagoi ba:sea, Isala:ili dunu ilia hihi hou da yolesiwane ba:mu. 26  †† Aisaia 59:20Amalalu, Isala:ili fi dunu huluane ilia Gode Ea gaga:su hou ba:mu. Gode Sia: da amane dedei diala,
“Gaga:su Dunu da Saione amoga misini,
E da Ya:igobe ea mano huluane
ilia wadela:i hou huluane fadegale fasimu.
27  ‡‡ Yelemaia 31:33-34Na da ilia wadela:i hou gogolema:ne olofosea,
amo gousa:su ilima hamomu.”
28 Yu dunu da Gode Sia: Ida:iwane Gala higabeba:le, ilia Godema ha laiwane hamoi, be dilia Dienadaile dunu fidima:ne amo hou da doaga:i. Be Gode da ilia siba fi ilima Ea ilegei dagoiba:le, ilia da Ea fi dunu esala. 29 Gode da Ea hanaiga dunu fi ilegesa amola ilima hahawane iaha. Amola E da Ea asigi dawa:su hame afadenesa. 30 Be dilia Dienadaile dunu! Dilia da musa: Gode Ea Sia: hame nabasu. Be Yu dunu ilia hame nabasu hou hamobeba:le, dilia wali Gode Ea gogolema:ne olofosu dawa:. 31 Amo hou defele, dilia da wali gogolema:ne olofosu dawa:beba:le, Yu fi dunu da wali hame nabasu hou hamonana. Bai ilia da hobea Gode Ea gogolema:ne olofosu ba:ma:ne, agoane hamosa. 32 Gode da dunu huluanedafa ilima Ea udigili gogolema:ne olofosu hou olelema:ne, E da dunu huluane hame nabasu se iasu udigili hawa: hamosu dunu agoane hamoi dagoi.
Godema Nodomu da Defea
33  §§ Aisaia 55:8Gode Ea gagui hou da bagadedafa. Ea asigi dawa:su amola Ea hamonanebe dawa:su hou da baligiliwane bagade. Ea hou hamoi nowa da dawa:ma:bela:? Ea logoga ahoanebe hou da dawa:mu hamedei. 34  *** Aisaia 40:13Gode Sia: da agoane dedei diala,
“Nowa da Hina Gode Ea asigi dawa:su dawa:sala:?
Nowa da Ema fada:i sia: olelema:bela:?
35  ††† Yoube 41:11Nowa da Godema dabe bu lama:ne liligi iabela:?”
36  ‡‡‡ 1 Golidia 8:6Bai E da liligi huluanedafa hahamoi dagoi.
E hahawane ba:ma:ne, liligi huluanedafa diala.
Ninia Godema mae yolesili nodonanumu da defea. Ama.

*11:1: Filibai 3:5

11:3: 1 Hina bagade 19:10, 19:14

11:4: 1 Hina bagade 19:18

§11:8: Mousese ea Malasu 29:4; Aisaia 29:10

**11:9: Gesami Hea:su 69:22-23

††11:26: Aisaia 59:20

‡‡11:27: Yelemaia 31:33-34

§§11:33: Aisaia 55:8

***11:34: Aisaia 40:13

†††11:35: Yoube 41:11

‡‡‡11:36: 1 Golidia 8:6