31
Isala:ili fi Dunu da Ilia Sogedafa amoga Buhagimu
Hina Gode da amane sia:sa, “Eso da misunu amoga Na da Isala:ili fi huluane ilima ilia Godedafa ba:mu, amola ilia huluane da Na fi dunu ba:mu. Hafoga:i soge ganodini, Na da dunu amo da hame bogoi esalu, ilima Na asigi hou olelei. Isala:ili dunu da helebeba:le, helefimu hanai gala:loba, Na da sedaga esalu, amoga ili ba:ma:ne misi. Isala:ili dunu! Na da eso huluane mae yolesili, dilima asigi galu. Amola Na da wali mae yolesili, Na eso huluane dialoma:ne asigi hou dilima olelelalumu. Na da bu eno dili gagumu. Dilia da gesami liligi bu gaguia gadole, hahawane gosa:ma. Dilia da bu Samelia agolo amo da:iya waini efe sagamu, amola bugi dunu da amo sagai ea fage manu. Dafawane, eso da doaga:mu amoga sosodo aligisu dunu da Ifala:ime agologa amane wele sia:mu, ‘Ninia da Saione amoga masunu. Hadiga! Ninia Hina Godema heda:la:di.’ ” Hina Gode da amane sia:sa, “Isala:ili ea houba:le, hahawane gesami hea:ma. Isala:ili da fifi asi gala huluane baligisa. Dilia nodone gesami amane hea:ma! ‘Hina Gode da Ea fi dunu gaga:i dagoi. Huluane hame bogoi esala, E da gaga:i dagoi!’ Na da ili gagoe (north) amola osobo bagade bega: bega: amoga lale, oule misunu. Si dofoi, emo gasuga:igi, abula agui uda amola uda da mano lalelegemu gadenesa, amo huluane da ili sigi misunu. Ilia da fi bagadedafa agoane buhagimu.
Na fi dunu da dinanawane amola sia:ne gadolalawane bu misunu amola Na da ili bisimu. Na da hano noga:i amoga ili oule masunu. Na da ili mae dafama:ne, logo noga:idafa amoga ili asula masunu. Na da Isala:ili fi ilima Ada agoane esala, amola Na magobo mano da Ifala:ime.”
10 Hina Gode da amane sia:sa, “Fifi asi gala huluane! Na sia: nabima! Amola Na sia: amo soge baligili sedaga amoga olelema. Na da Na fi afagogoi, be Na da ili bu gagadole, sibi ouligisu da ea sibi sosodo ouligisu defele, ili sosodo ouligimu.
11 Na da fedege agoane, Isala:ili ea se iasu logo doasi dagoi. Amola gasa bagade fi da Na fi wadela:musa: dawa:i, be Na da Na fi dunu gaga:i.
12 Ilia da misini, hahawaneba:le, Saione Goumia gesami hea:mu. Na da hahawane iasu ilima imunu, amo gagoma, waini hano, olife susuligi, sibi amola bulamagau. Ilia da Na iabe hahawane ba:mu. Ilia da ifabi amoga gibu defele daha, amaiwane ba:mu. Ilia hanai defele, ilia da lai dagoi ba:mu. 13 Amasea, uda mano da hahawane gosa:mu. Amola dunu, ayeligi amola da:i hamoi da hahawane bagade dawa:mu. Na da ilia dogo denesimu amola ilia da:i dioi afadenene, bu hahawane hou hamomu. 14 Na da ilia gobele salasu dunu amo sadima:ne, ilima ha:i manu baligili noga:i imunu. Amola Na fi dunu ilia hanai liligi amo ilima imunu. Na, Hina Gode da sia:i dagoi.”
Hina Gode da Isala:ili Fi ilima Asigimu
15  * Mui 35:16-19; Ma:diu 2:18Hina Gode da amane sia:sa, “La:ima moilaiga ilia didigia:be sia: naba. La:ima fi da ilia mano huluane fisili asi dagoiba:le, dinana. Ilima dogo denesimu da hamedei.
16 Disu yolesima! Dilia si hano doga:ma! Dilia da dilia mano fidima:ne, gasa bagade hamoi. Amoga, dilia da bidi lamu. Ilia da dilia ha lai sogega mugululi asi. Be ilia da buhagimu.
17 Dilia da hobea hahawane ba:mu. Dilia mano da dilima bu misunu. Na, Hina Gode da sia:i dagoi.
18 Na da Isala:ili dunu ilia sia: naba. Ilia da da:i dioiba:le amane sia:sa, ‘Hina Gode! Ninia da hame fofoi sigua ohe agoai gala. Be Di da Dia sia: nabima:ne ninima olelei dagoi. Nini buhagima:ne oule misa! Dia da ninia Hina Godedafa! Ninia Dima sinidigima:ne momagei dagoi.
19 Ninia da Di yolesi be fonobahadi ouesalu, Dima bu sinidigima:ne hanai galu. Di da ninima se iabeba:le, ninia da da:i dioiba:le, dialuma fili sa:i. Ninia da gogosia:i dagoi, Bai ninia goihadini esogainini wadela:le hamoi dagoi.’ ”
20 Hina Gode da amane sia:sa, “Isala:ili! Di da Na dogolegei mano! Di da Na mano amola Na da dima baligili asigisa! Na da dia dio sia:sea, dima asigiwane dawa:lala. Di da Na dogolegei mano. Na da di se mae nabima:ne, asigimu.
21 Dawa:digisu alalo hahamone, buhagimu logo olelema! Dia asi logo amoga buhagima! Isala:ili fi dunu! Bu misa! Moilai amo dilia yolesi, amoga buhagima!
22 Dilia hame nabasu dunu! Dilia da habowali seda logo aduna amoga masunusa: dadawa:ma:bela:? Na da hou gaheabolo amola hisu hahamoi dagoi. Uda da dunu gaga:mu - amo da osobo bagade hou hisu agoane. Amo defele, Na da hou hisu hahamoi dagoi.”
Gode Ea Fi Dunu Ilia da Bagade Gaguiwane Esalebe Ba:mu
23 Hina Gode Bagadedafa, Isala:ili fi ilia Gode, da amane sia:sa, “Na da Na fi dunu ilia sogedafa amoga bu oule masea, ilia Yuda soge amola ea moilai huluane amo ganodini bu amane sia:mu, ‘Hina Gode da Yelusaleme sema agolo amoma hahawane hamomu da defea. E da amo hadigi sogebi amo ganodini esala.’ 24 Dunu fi da Yuda soge amola ea moilai huluane ganodini esalebe ba:mu. Amola amo ganodini, ifabi ouligisu dunu amola sibi ouligisu dunu amola ilia sibi wa:i da esalebe ba:mu. 25 Na da helei nabi dunu amo nasegagimu amola dunu ha:iba:le gasa hame, amo sadima:ne, ha:i manu imunu. 26 Amasea, dunu da amane sia:mu, ‘Na da golale, nedigili, da:i hagi ba:i.’ 27 Na, Hina Gode, da amane sia:sa, ‘Eso da misunu, amoga Na da Isala:ili soge amola Yuda soge amo dunu amola ohe amoga nabamu. 28 Amola musa: Na da dawa:iwane fadegale fasi amola wadela:lesi, amola mugului, amo defele Na da dawa:iwane bugimu amola hiougimu. 29  Isigiele 18:2Amo eso doaga:sea, dunu da bu hame sia:mu, ‘Ada amola ame da gamogai waini fage mai - be ilia mano fawane da gamogai nabi.’
30 Be nowa da gamogai waini fage nasea, hisu da gamogai nabimu. Amola dunu da hi wadela:i hou hamoiba:le fawane bogomu.”
31  Ma:diu 26:28; Maga 14:24; Luge 22:10; 1 Golidia 11:25 2 Golidia 3:6Hina Gode da amane sia:sa, “Eso da misunu, amoga Na da gaheabolo Gousa:su
Amo sia: ea bai da Hibulu sia: ganodini molole hame ba:sa. amo Isala:ili dunu amola Yuda dunu ilima hamomu. 32  § Hibulu 8:8-12Musa: Na da ilia aowalalia ilia lobolele, Idibidi soge yolesimusa: gadili oule asili, ilima Gousa:su hamoi. Be gaheabolo Gousa:su da musa: hamoi defele hame ba:mu. Na da ilima egoa agoane hamoi, be ilia da amo Gousa:su sema nabawane hame hamosu. 33  ** Hibulu 10:16Gaheabolo Gousa:su amo Na da Na Isala:ili fi ilima hamomu da agoane ba:mu. Na da Na sema ilia da:i hodo ganodini salimu, amola Na sema ilia dogo da:iya dedemu. Na da ilia Gode esalumu, amola ilia da Na fi dunu esalumu. 34  †† Hibulu 10:17Ilia da afae afae ilia fi dunu eno ilima Godema dawa:su hou bu hame olelemu. Bai ilia huluane, dunu bagade amola fonobahadi, huluanedafa da Na dawa:mu. Na da ilia wadela:i hou gogolema:ne olofomu, amola Na da ilia wadela:i hou bu hamedafa dawa:mu. Na, Hina Gode, da sia:i dagoi.”
35 Hina Gode da haga ninia hadigi ba:ma:ne, eso iaha.
Amola gasi ganodini E da oubi amola gasumuni iaha.
E da hano wayabo bagade guma:ne, bibiogosa.
Ea dio da Hina Gode Bagadedafa.
36 Amo osobo bagade hou da dialebe ba:sea,
Isala:ili fidafa agoane dialebe ba:mu.
Bai Hina Gode da agoane ilegei dagoiba:le.
37 Osobo bagade dunu da mu amola osobo bagade bai,
amo ilia ba:de amola sedade defei dawa:mu da hamedei.
Amo defele, Hina Gode da Ea fi Isala:ili
amo ilia hou hamobeba:le higale yolesimu da hamedei.
Hina Gode da sia:i dagoi.
38 Hina Gode da amane sia:sa, “Eso da doaga:mu, amoga Yelusaleme da bu gaguli, Na moilai bai bagadedafa agoane bu ba:mu. Ilia bu hiougisia, moilai bai bagade da Hana:niele diasu gado gagagula heda:i amoga guma: asili, Sisigagala:i Logo Ga:su amoga doaga:mu.
39 Amola bega: alalo da bu guma: asili, Ga:ilebe Agolo amo baligili, Goua:be sogebiga doaga:mu. 40 Fago sogebi huluanedafa, bogoi dunu uli dogosu sogebi amola isu salasu sogebi amola soge huluane Gidalone Hano gadodili amo gusudili asili Hosi Logo Holei amoga doaga:sa, amo huluane da Na sema soge dialebe ba:mu. Yelusaleme da eso huluane dialumu. Moilai bai bagade da ha lai amoga mugului amola wadela:lesi dagoi bu hamedafa ba:mu.”

*31:15: Mui 35:16-19; Ma:diu 2:18

31:29: Isigiele 18:2

31:31: Ma:diu 26:28; Maga 14:24; Luge 22:10; 1 Golidia 11:25 2 Golidia 3:6

§31:32: Hibulu 8:8-12

**31:33: Hibulu 10:16

††31:34: Hibulu 10:17