32
Yelemaia da Soge Bidi Lai
* 2 Hina bagade 25:1-7Yuda hina bagade Sedegaia ea ouligibi ode nabuane amoga (amo ode da Ba:bilone hina bagade Nebiuga:denese ea ouligibi ode 18), Hina Gode da nama sia:i.
Amo ode ganodini, Nebiuga:denese da Yelusalemema doagala:lebe ba:i. Na da hina bagade diasu gagoi amo ganodini udigili hawa: hamosu dunu agoane esalebe ba:i.
Yuda hina bagade Sedegaia da na amoga udigili hawa: hamoma:ne sia:i. Bai e da nama diwane udidili, na da Hina Gode Ea sia:i liligi ogogole olelei, e sia:i. Be Hina Gode da dafawane amane sia:i dagoi, “Na da Ba:bilone hina bagade amo moilai bai bagade doagala:le fefedema:ne, logo doasimu. Amola hina bagade Sedegaia da hobeale masunu hamedei ba:mu. Ba:bilone hina bagade da e gagulaligimu. E da e odagi ba:mu amola ea odagia sia:mu. Ba:bilone hina bagade da e afugili, Ba:bilone sogega hiouginana masunu. E da amogawi esalu, Na da ema dabe imunu. E da Ba:bilone fi ilima dabe gegesea, e da osa:la heda:mu hame dawa:mu. Na, Hina Gode, da sia:i dagoi.”
Hina Gode da nama amane sia:i, “Ha:namele, (dia aowa Sia:lame egefe) da dima misini, e da di ea soge A:nanode moilai bai bagade gadenene, Bediamini soge amo ganodini, amo dima bidi lama:ne sia:mu. Bai di da ea gadenene sosogo fidafa amola eno hame be di fawane bidi lamu da sema defele gala.” Amalalu, Hina Gode Ea sia:i defele, Ha:namele da Debolo gagoi amoga nama misini, na da ea soge bidi lama:ne sia:i. Amaiba:le, Hina Gode da nama dafawane sia:i dagoi, na da dawa:i galu. Na da Ha:namele amoga ea soge bidi lai. Na da muni ea dioi defei ba:lalu, amo ema i. Silifa ea idi da17 agoane ba:i. 10 Na da soge bidi lamu meloa amoga na dio dedei amola amoga gobele legesu liligiga legei. Ba:su dunu da amo hou ba:i dagoi amola muni da dioi ba:su amoga ea dioi defei ba:i. 11 Amalalu, na da soge bidi lasu meloa amoga ba:le dedei aduna (afae da gobele legesuga ga:i, eno da hame ga:i) amo lale, 12 Belage (Nilaia egefe amola Masaia ea aowa) ema i. Na da Ha:namele amola ba:su dunu (amo da soge bidi lasu meloa amoga ilia dio dedei) amola dunu da gagoi ganodini fi dialu, amo huluane ba:ma:ne, na da Belagema i. 13 Na da ilia midadi lelu, Belagema amane sia:i,
14 “Hina Gode Bagadedafa, Isala:ili fi ilia Gode, da dilia amo soge bidi lasu meloa (meloa amo da gobele legesuga ga:i amola meloa eno hame ga:i) amo lale, ode bagohame dialoma:ne, laga osoboga hamoi ofodo amo ganodini salima:ne sia:sa.
15 Hina Gode Bagadedafa, Isala:ili fi ilia Gode, da fa:no agoane, Isala:ili soge ganodini, dunu ilia da diasu amola soge amola waini efe sagai amo bidi lalebe ba:mu, amane sia:sa.”
Yelemaia da Godema Sia:ne Gadoi
16 Na da soge bidi lasu meloa amo Belagema ia dagolalu, na da Godema sia:ne gadoi, amane, 17 “Ouligisudafa Hina Gode! Di da osobo bagade amola mu amo Dia gasa bagade amoga hamoi. Dia hamomu hamedei liligi da hame gala. 18 Di da dunu osea:i ilima Dia dogolegei hou olelelala. Be dunu eno ilima ilia ada amola ame da wadela:le hou hamobeba:le, Di da se iaha. Di da bagade amola gasa bagade gala. Di da Hina Gode Bagadedafa. 19 Di da noga:i bagade dawa:su ilegesu hamosa, amola gasa bagade hamonana. Osobo bagade fi dunu huluane ilia hamobe Dia da ba:lala. Amola, ilia hamoi defele, ilima dabe iaha. 20 Hemonega, Di da Idibidi sogega musa: hame ba:su gasa bagade dawa:digima:ne olelesu hou hamosu. Amola Di da wali amola, Isala:ili soge ganodini amola fifi asi gala huluane, ilia soge ganodini, amo gasa bagade hou hamonana. Amaiba:le, soge huluane amo ganodini, dunu da Dia hou dawa:digisa.
21 Dia da musa: hame ba:su gasa bagade hou hamobeba:le, ninia ha lai da bagade beda:i. Amola amo gasa bagade hou amoga Di da Dia fi Isala:ili dunu, amo Idibidi sogega fisili masa:ne, ga asunasi. 22 Di da ilia aowalali ilima ilegele sia:i defele, amo noga:i amola nasegagi soge ilima i. 23 Be ilia da amo sogega misini, lalegaguli, ilia da Dia hamoma:ne sia:i hame nabi amola Dia olelesu amo defele hame esalusu. Ilia da Dia hamoma:ne sia:i huluanedafa yolesi dagoi. Amaiba:le, Di da ilima se ima:ne amo gugunufinisisu ilima i.
24 Ba:bilone dadi gagui da Yelusaleme amoma doagala:sa amola amo sisiga:le, ilia da gegesu bi amo hamoi dagoi. Gegesu amola ha: bagade amola olosu da ilima doaga:beba:le, Yelusaleme da dafamu amola Ba:bilone dunu da hasalimu. Hina Gode! Di ba:ma! Dia sia:i liligi huluane da dafawane doaga:i dagoi. 25 Be Ouligisudafa Hina Gode! Disu da amo soge, ba:su dunu ba:ma:ne bidi lama:ne, nama sia:i. Ba:bilone dunu da hasalili, Yelusaleme wahadafa lamu gala, be Di da amo soge bidi lama:ne nama sia:i.”
26 Amalalu, Hina Gode da nama amane sia:i, 27 “Na da osobo bagade dunu fi ilima Hina Gode esala. Liligi Na hamomu hamedei da Nama hame gala. 28  2 Hina bagade 25:1-11; 2 Hou Olelesu 36:17-21Na da amo moilai bai bagade Ba:bilone hina bagade Nebiuga:denese amola ea dadi gagui wa:i dunu ilima imunu. Ilia da amo lale, 29 laluga ulagimu. Ilia da amo moilai bai bagade, amola ea diasu huluane (amo ganodini, dunu da Na ougima:ne, diasu gadodili Ba:ielema nodomusa: gabusiga: manoma ulagisu amola eno ogogosu ‘gode’ ilima nodomusa:, waini hano sogadigi) amo huluane ilia nene dagoma:ne ulagimu.
30 Isala:ili fi da degabo fi hamoi amogainini wali amola, Isala:ili fi amola Yuda fi ilia da Na ougima:ne, hame nabasu hou hamosu. 31 Amola Yelusaleme fi da amo moilai bai bagade degabo gaguli, amogainini wali amola da Na ougima:ne wadela:le hamosu. Amaiba:le, Na da amo moilai bai bagade wadela:musa: ilegei dagoi. 32 Bai Yuda dunu, Yelusaleme dunu, ilia hina bagade, ouligisu dunu, ilia gobele salasu amola ilia balofede dunu huluane da wadela:le hamoi dagoi. 33 Ilia da Nama baligi fa:su. Na da ilima gebewane olelelalusu, be ilia da hamedafa nabasu, amola dawa:digimu hame dawa:i. 34  2 Hina bagade 23:10; Yelemaia 7:30-31, 19:1-6Ilia da hame nabasu hou baligili, Debolo diasu (amo da Nama nodone sia:ne gadomusa: gagui) amo ganodini ilia wadela:idafa loboga hamoi ogogosu ‘gode’ ligisiba:le, Na Debolo diasu da ledo agoane hamoi ba:sa. 35  § Gobele Salasu 18:21; 2 Hina bagade 23:10; Yelemaia 7:31Ilia da Hinome Fago amoga Ba:ielema oloda hamosu. Amogai ilia da ogogosu ‘gode’ Moulege ema ilia egefe amola idiwi medole lelegele, gobele salasu hou hamosa. Na da amo hou ilia hamoma:ne da hamedafa sia:i. Ilia da amo hou hamomu amola Yuda dunu wadela:le hamoma:ne hamobe, amo Na asigi dawa:suga hamedafa dawa:iou.”
Hina Gode da Fa:no Ilima Hahawane Hamomusa: Ilegei
36 Hina Gode, Isala:ili fi ilia Gode, da nama amane sia:i, “Yelemaia! Dunu da amo gegesu amola ha: bagade amola olosu da ilima doaga:beba:le, Yelusaleme da dafane, Ba:bilone hina bagade ea lobo da:iya gagui dialebe ba:mu. Be nabima! Na da sia: eno galaiou! 37 Na da bagade ougiba:le, amo fi dunu fifi asi gala eno huluane amo ganodini esaloma:ne afagogole sefasimu. Be fa:no, Na da amo dunu huluane bu gagadole, guiguda: bu oule misunu. Amasea, ilia da guiguda: olofole, gaga:iwane esalumu.
38 Amasea, ilia da Na fi dunu esalumu. Amola, Na da ilia Gode esalumu. 39 Amola Na hamobeba:le, ilia hamomu hanai liligi da afadafa fawane ba:mu. Ilia da ili amola iligaga fi hahawane esaloma:ne, Nama fawane nodoma:ne hanai ba:mu. 40 Na da eso huluane dialoma:ne Gousa:su gaheabolo ilima hamomu. Na da eso huluane mae yolesili, hou ida:iwane fawane ilima hamomu. Amola Na da ilia dogo huluane amoga ilia da Nama beda:iwane nodoma:ne, amola bu eno hamedafa baligi fa:ma:ne agoane hamomu. 41 Na da ilima hahawane hamonanebeba:le, Na amola da hahawane bagade ba:mu. Amola ilia da Isala:ili soge amo ganodini eso huluane esaloma:ne, Na da logo doasimu. 42 Na da ilima amo wadela:su huluane i dagoi. Amo defele, Na da liligi ida:iwane ilima ima:ne ilegei, amo huluane ilima imunu. 43 Wali amo fi dunu da ilia soge da hafoga:i wadela:i soge agoane ba:mu, amola amo ganodini dunu amola ohe da hame esalumu. Amola Ba:bilone dunu ilia fawane da amo soge gagumu. Be amo soge ganodini, dunu da bugili nasu sogebi amo bu bidi lalebe ba:mu. 44 Dunu da amo bidi lale, bidi lasu meloa da dunuga dio dedei, amola gobele legesu amoga ga:i amola ba:su dunu ilia ba:i dagoi ba:mu. Amo hou da Bediamini ea soge, moilai fonobahadi amo da Yelusaleme sisiga:sa, Yuda moilai, agolo soge moilai, agolo fonobahadi soge moilai amola Yuda gagoe (south) soge moilai, amo huluane amo ganodini ba:mu. Na da dunu fi ilia sogedafa amoga bu oule misunu. Na, Hina Gode, da sia:i dagoi.”

*32:1: 2 Hina bagade 25:1-7

32:28: 2 Hina bagade 25:1-11; 2 Hou Olelesu 36:17-21

32:34: 2 Hina bagade 23:10; Yelemaia 7:30-31, 19:1-6

§32:35: Gobele Salasu 18:21; 2 Hina bagade 23:10; Yelemaia 7:31