36
Yuda hina bagade Youaha:se
(2 Hina 23:30-35)
Yuda fi dunu da Yousaia egefe Youaha:se, amo Yuda hina bagade ilegele, Yelusalemega ema susuligi sogadigili, mogiligai. Youaha:se da lalelegele, ode 23 esalu, muni Yuda hina bagade hamoi. E da Yelusaleme moilai bai bagadega esala, oubi osodayale agoane Yuda fi ouligilalu. Idibidi hina bagade Nigou da Youaha:se gagulaligili, e da Yuda dunu ema silifa defei 3,000 gilo amola gouli 30 gilo dabe ema ima:ne logei. * Yelemaia 22:11-12Hina bagade Nigou da Yousaia egefe eno Ilaiagime, amo Yousaia bagia Yuda hina bagade hamoi. E da Ilaiagime ea dio afadenene, bu Yihoiagimi dio ema asuli.
Yuda hina bagade Yihoiagimi
(2 Hina 23:36—24:7)
Yelemaia 22:18-19; 26:1-6; 35:1-19Yihoiagimi da lalelegele, ode 25 esalu, e da muni Yuda hina bagade hamoi. E da Yelusaleme moilai bai bagadega esala, ode gidayale agoane Yuda fi ouligilalu. Yihoiagimi da Hina Godema wadela:le hamoi. Yelemaia 25:1-38; 36:1-32; 45:1-5; Da:niele 1:1-2Yihoiagimi da Yuda fi ouligilaloba, Ba:bilone hina bagade Nebiuga:denese da Yuda soge doagala:le, golili sa:ili, hasali. E da Yihoiagimi gagulaligili sia:inega lagili, Ba:bilone sogega hiouginana asi.
Nebiuga:denese da Debolo Diasu noga:i liligi eno amo suguli, Ba:bilone sogega gaguli asili, ea hina bagade diasu ganodini ligisi. Yihoiagimi ea hamonanu huluane amola ea wadela:idafa hou hamonanu da “Isala:ili amola Yuda fi hina bagade Ilia Hamonanu Meloa” amo ganodini dedene legei. Yihoiagimi da bogole, egefe Yihoiagini da e bagia Yuda hina bagade hamoi.
Yuda hina bagade Yihoiagini
(2 Hina 24:8-17)
Yihoiagini da lalelegele, ode 18 agoane esalu, e da muni Yuda hina bagade hamoi. E da Yelusaleme moilai bai bagadega esala, oubi udiana agoane Yuda fi ouligilalu. Yihoiagini amolawane Hina Godema wadela:le hamoi. 10  § Yelemaia 22:24-30; 24:1-10; 29:1-2; 37:1; Isigiele17:12;17:13Woufo oubi doaga:loba, hina bagade Nebiuga:denese da Yihoiagini gagulaligili, Ba:bilone sogega hiouginana asi. E da noga:idafa liligi huluane Debolo Diasu ganodini galu, amo huluane lale, Ba:bilone sogega gaguli asi. Amalalu, Nebiuga:denese da Yihoiagini ea
adabi Sedegaia amo Yuda fi amola Yelusaleme fi ilia hina bagade hamoi.
Yuda hina bagade Sedegaia
(2 Hina 24:18-20; Yelemaia 52:1-3)
11  ** Yelemaia 27:1-22; 28:1-17Sedegaia da lalelegele, ode 21 agoane esalu, e da muni Yuda hina bagade hamoi. E da Yelusaleme moilai bai bagadega esalu, ode gidayale agoane Yuda fi ouligilalu.
12 Hina bagade Sedegaia da Hina Godema wadela:le hamoi. E da gasa fili, Hina Gode Ea sia:ne iasu balofede dunu Yelemaia, amo ea sia: hame nabi.
Yelusaleme Moilai Bai Bagade da Dafai Dagoi
(2 Hina 25:1-21; Yelemaia 52:3-11)
13  †† Isigiele 17:15Hina bagade Nebiuga:denese da logebeba:le, Sedegaia da Gode Ea Dioba:le ema hame odoga:mu ilegele sia:i. Be Sedegaia da ema odoga:i. E da gasa fili, Isala:ili Hina Godema bu sinidigimu higa:i galu. 14 Amola Yuda fi ouligisu dunu, gobele salasu dunu, amola dunu huluane, ilia da ilima sisiga:i fifi asi defele, loboga hamoi ogogosu ‘gode’ liligi nodone sia:ne gadobeba:le, Debolo Diasu amo Hina Gode da Hadigi dialoma:ne ilegei, amo nigima:i. 15 Ilia aowalalia Hina Gode da ili amola Debolo Diasu gaga:musa: hanaiba:le, balofede dunu ilima sisama:ne gebewane asunahoasu.
16 Be ilia da Gode Ea adola ahoasu dunuma lasogole oufesega:su, amola Gode Ea sisasu hame nabasu. Amalalu, Hina Gode Ea ilima ougi da heda:le, amoga hobeamu hamedei ba:i. 17  ‡‡ Yelemaia 21:1-10; 34:1-5Amaiba:le, Hina Gode da Ba:bilone hina bagade ili doagala:musa:ne asunasi. Nebiuga:denese da Yuda ayeligi dunu amo Debolo Diasu ganodini ili medole legei. E da dunu huluane, ayeligi amola da:i hamoi, dunu o uda, oloi gala o dagumui, amo huluanema hame asigi. Gode da dunu huluane Nebiuga:denese ea lobo da:iya iasi.
18 Nebiuga:denese da Debolo Diasu liligi amola hina bagade amola eagene ouligisu dunu ilia liligi huluane susuguli, Babilone sogega gaguli asi. 19  §§ 1 Hina bagade 9:8E da Debolo Diasu amola moilai bai bagade huluane ulagili, amola moilai bai bagade gagoi mugululi sali.
20 Amalu, e da dunu hame bogoi esalu, amo huluane Ba:bilone sogega hiouginana asi. Amogawi, ilia da e amola egaga fi dunu ilia udigili hawa: hamosu dunu esalu, amogainini Besia hina bagade da gasawane heda:i. 21  *** Yelemaia 25:11; 29:10, Gobele Salasu 26:40-45Amaiba:le, Hina Gode Ea balofede dunu Yelemaia ea lafidili sia:i amo huluane dafawane hamoi dagoi ba:i. E da amane sia:i galu, “Ilia Sa:bade ode helefisu hame hamobeba:le, Isala:ili soge da ode 70 agoane udigili hamedei soge agoai dialebe ba:mu.”
Sailase da Yu Dunuma Ilia Sogedafa amoga Buhagima:ne Sia:i
(Esela 1:1-4)
22 Ode bisili amoga Sailase da Besia soge ouligisu, Hina Gode Ea balofede dunu Yelemaia ema musa: sia:i liligi da amo defele doaga:i dagoi ba:i. Hina Gode da Sailase ea asigi dawa:su olelebeba:le, Sailase da ea fidisu dunuma ilia da sia: amo dedene, ea soge amo ganodini dunu huluane nabima:ne idili ima:ne sia:i. Ea sia: da agoane dedei,
23  ††† Aisaia 44:28“Na, Sailase, Besia hina bagade da dilima amane hamoma:ne sia:sa. Hina Gode, Hebene amoga Hina esala, E da na osobo bagade fifi asi gala huluane ilima hina esaloma:ne hamoi dagoi. Amola E da na Yelusaleme moilai bai bagade Yuda soge ganodini amoga Ea Debolo diasu gaguma:ne ilegei. Defea! Dilia Gode Ea fi dunu huluane amoga masa! Amola Gode da dili sigi ahoanumu da defea.”
Sia ama dagoi

*36:4: Yelemaia 22:11-12

36:5: Yelemaia 22:18-19; 26:1-6; 35:1-19

36:6: Yelemaia 25:1-38; 36:1-32; 45:1-5; Da:niele 1:1-2

§36:10: Yelemaia 22:24-30; 24:1-10; 29:1-2; 37:1; Isigiele17:12;17:13

**36:11: Yelemaia 27:1-22; 28:1-17

††36:13: Isigiele 17:15

‡‡36:17: Yelemaia 21:1-10; 34:1-5

§§36:19: 1 Hina bagade 9:8

***36:21: Yelemaia 25:11; 29:10, Gobele Salasu 26:40-45

†††36:23: Aisaia 44:28