29
Yelemaia da Yu dunu Ba:bilone Sogega Mugululi Asi amoga Meloa Dedene I
* 2 Hina bagade 24:12-16; 2 Hou Olelesu 36:10Na da gobele salasu dunu, balofede dunu, ouligisu dunu amola dunu huluane amo Nebiuga:denese da Yelusaleme amoga lale, afugili Ba:bilone sogega oule asi, ilima meloa dedene i. Musa: Yuda hina bagade Yehoiagini, ea:me, hina bagade diasu eagene ouligisu dunu amola bagade dawa:su hawa: hamosu dunu huluane da mugululi asi dagoi ba:i. Amogalu fa:no, na da meloa dedene i. Hina bagade Sedegaia da Elasa (Sia:ifa:ne egefe) amola Gemalaia (Hiligaia egefe) amo hina bagade Nebiuga:denese ilima asunasimusa: dawa:i. Na da na meloa dedene, elama i.
Na da agoane dedei, “Hina Gode Bagadedafa, Isala:ili fi ilia Gode, da dunu huluane amo Nebiuga:denese da Yelusaleme amoga lale, Ba:bilone amoga afugili oule masa:ne, Hina Gode da logo doasi, ilima amane sia:sa, ‘Dilia diasu gaguli, hahawane fima. Ifabi bugili, ha:i manu faili manu. Uda lasu hou hamone, mano lama. Amola dilia mano da uda lamu amola mano lalelegema:mu. Dilia fi idi da mae fonobone, heda:mu da defea. Na da dili Ba:bilone moilai bai bagadega udigili hawa: hamoma:ne, logo fodoi. Amaiba:le, amo moilai bai bagade fidima:ne, dilia hawa: hamoma. Amo moilai bai bagade fi ilia da hahawane bagade gaguiwane dialoma:ne, Nama sia:ne gadoma. Bai ilia da bagade gaguiwane ba:sea, dilia amola da bagade gaguiwane ba:mu. Na, Hina Gode, Isala:ili fi ilia Gode, da dilima sisasu iaha. Balofede dunu dilia gilisili esala da hobea misunu hou dawa:be olelesa. Be ilia da ogogosa, amola dilima ogogosa:besa:le, ilia sia: mae nabima. Ilia simasia ba:i liligi mae dawa:ma. Ilia da Na Dioba:le, dilima ogogosa. Na da amo dunu hamedafa asunasi. Na, Hina Gode Bagadedafa da sia:i dagoi.’ 10  2 Hou Olelesu 36:21; Yelemaia 25:11; Da:niele 9:2Hina Gode da amane sia:sa, ‘Ba:bilone fi ilia dilima ouligibi ode70 da gidigisia, Na da dilima asigi hou bu olelemu. Na da dilia sogedafa amoga buhagima:ne oule misunu. 11 Na fawane da Na dilima imunu ilegei dawa:. Amo ilegei da dilima wadela:su hame be hahawane hou fawane imunu. Amo ilegei da dilima hobea misunu hou, hahawane esaloma:beyale bagade hou amo dilia hanai liligi, amo dilima iasimu. 12 Amasea, dilia da Nama wele sia:mu. Dilia da Nama sia:ne gadomu, amola Na da dilima bu adole imunu. 13  Mousese ea Malasu 4:29Dilia da Na hogoi helemu amola dilia da Na ba:mu. Bai dilia da dilia dogoga asigi dawa:su huluanedafa amoga Na hogoi helemu. 14 Dafawane! Dilia da Na ba:mu amola Na da dilia sogedafa amoga bu oule masunu. Na da soge huluane amola sogebi huluane amoga Na da musa: dili afagogoi, amoga Na da dili bu gagadole, dilia sogedafa (amoga Na da dili musa: mugululi masa:ne fadegai) amoga bu oule masunu. Na Hina Gode, da sia:i dagoi.’
15 Dilia da sia:sa, Hina Gode da Ba:bilone soge ganodini balofede dunu dilima iaha.
16 Hina Gode Ea sia: nabima, ‘Na da hina bagade amo da Da:ibidi ea musa: ouligi soge amo ouligisa, amola dilia sosogo fi dunu amo da dili gilisili hame mugululi asi,
17 amo dunuma Na da gegesu amola ha: amola olo ilima iasimu. Na da ili figi fage dasaiba:le, manu da hamedei, amo defele hamomu. 18 Na da gegesu amola ha:ga bogosu amola oloi bagade amoga ili sefasimu. Amola osobo bagade fifi asi gala da ili ba:beba:le, beda:iwane fofogadigimu. Na da soge hisu hisu amoga ili afagogomu. Amola amogai esalebe dunu da ili ba:beba:le, beda:iwane fofogadigimu. Ilia da ilima oufesega:mu, amola ilia dioba:le gagabusu aligima:ne ilegemu. 19 Ilia da Na sia: amo Na da balofede dunu ilia lafidili iasilalu amo hame nababeba:le, amo se nabasu da ilima doaga:mu. Ilia da nabimu higa:i galu. 20 Dilia dunu huluane Na da Ba:bilone sogega mugululi masa:ne asunasi! Na, Hina Gode, Na sia: nabima!’ 21 Hina Gode Bagadedafa, Isala:ili fi ilia Gode, da A:iha:be (Goula:ia egefe) amola Sedegaia (Ma:iasia egefe) ela hou olelei dagoi. Ela da Ea Dioba:le, dilima ogogolala. Hina Gode da A:iha:be amola Sedegaia amo hina bagade Nebiuga:denese ea lobo da:iya amoma imunu. Amasea, Nebiuga:denese da dilia ba:ma:ne, amo dunu medole legemu.
22 Hobea, Yelusaleme dunu da Ba:bilone sogega mugululi asi, amo ilia da gagabusu aligima:ne ilegemusa: dawa:sea, da agoane sia:mu, ‘Nebiuga:denese da Sedegaia amola A:iha:be ela esaleawane gobesili, ela da bogoi. Hina Gode da dima amo defele hamoma:ne, na da dima gagabusu aligima:ne ilegesa.’ 23 Amo hou da elama doaga:mu, bai ilia da wadela:ledafa hamobeba:le. Ela da inia uda adole lasu amola Hina Gode Ea Dioba:le ogogosu. Ela da Hina Gode Ea higa:i liligi hamoi. E da ela hamoi amo ba:i dagoi amola fofada:su amo ganodini, E da ba:su dunu esala. Hina Gode da sia:i dagoi.”
Siema:ia ea Meloa Dedei
24-25 Hina Gode Bagadedafa, Isala:ili fi ilia Gode, da nama na da Siema:ia (Nihelame dunu) ema sia:ma:ne sia:i. Bai Siema:ia da Yelusaleme fi dunu huluane amola gobele salasu dunu Sefanaia (Ma:iasia egefe) amola eno gobele salasu dunu huluane ilima meloa dedene i. Siema:ia da Sefanaiama amane dedene i, 26 “Hina Gode da di Yihoiada amo ea sogebi lama:ne gobele salasu hamoi. Amola wali di da bisili ouligisu dunu Debolo Diasuga gala. Dia hawa: hamosu da agoane gala. Nowa doulasi dunu hisu da balofede hi sia:sea, amo di sia:inega la:gili, ouli bulu agoane ea galogoa gasisalima. 27 Di da abuliba:le amo hou Yelemaia (A:nadode dunu) ema hame hamobela:? Bai e da ogogole balofede ea dioba:le, ninia fi dunu ilima sia: dalu.
28 Ea logo hedofama! Bai e da dunu fi Ba:bilone sogega esala ilima ilia da ode bagohame amogawi udigili hawa: hamomuba:le, ilia da diasu gaguli, moi dogole, ha:i manu bugili, amola amo faili moma:ne sia:i.”
29 Sefanaia da nama amo meloa idili i. 30 Amalalu, Hina Gode da nama amane sia:i,
31 - 32 “Dunu huluane Ba:bilone sogega mugululi asi, ilima Siema:ia ea hou olelema:ne, Na sia: adosima, amane, ‘Na, Hina Gode, da Siema:ia amola egaga fi huluane ilima se imunu. Na da e hamedafa asunasi. Be e da ogogole e da balofede dunu sia:i, amola dilima bagade ogogoi. Na da fa:no Na fi dunuma hahawane hamomu. Be e da amo hou mae ba:le, bogomu. Bai e da Na fi ilia Nama odoga:ma:ne olelei. Na, Hina Gode da sia:i dagoi.’ ”

*29:1: 2 Hina bagade 24:12-16; 2 Hou Olelesu 36:10

29:10: 2 Hou Olelesu 36:21; Yelemaia 25:11; Da:niele 9:2

29:13: Mousese ea Malasu 4:29