28
Yelemaia amola Balofede Ha:nanaia
* 2 Hina bagade 24:18-20; 2 Hou Olelesu 36:11-13Amo odega, oubi bi amoga amola Sedegaia ea ouligibi ode biyale amoga, balofede dunu ea dio amo Ha:nanaia (e da A:sie egefe amola ea moilai da Gibione) da Debolo diasu ganodini nama sia:i. Gobele salasu dunu huluane amola dunu eno huluane ba:ma:ne, e da nama amane sia:i, “Hina Gode Bagadedafa, Isala:ili fi ilia Gode, da nama amane sia:i, ‘Na da Ba:bilone hina bagade amo ea gasa fi dagoi. Ode aduna da mae gidigili, Na da Debolo liligi ida:iwane gala amo hina bagade Nebiuga:denese da Ba:bilone sogega gaguli asi, amo huluane bu Yelusalemega gaguli misunu. Amola Na da Yuda hina bagade, Yehoiagini (Yihoiagimi egefe) amola Yuda fi dunu huluane Ba:bilone sogega mugululi asi, amo huluane Yuda sogega buhagima:ne oule misunu. Dafawane! Na da Ba:bilone hina bagade ea gasa wadela:lesimu. Na, Hina Gode, da sia:i dagoi,’ ” Ha:nanaia da amane sia:i.
Amalalu, gobele salasu dunu amola dunu huluane Debolo Debolo ganodini lelu, amo nabima:ne, na da Ha:nanaiama amane sia:i, “Defeadafa! Hina Gode da agoane hamosea, na da hahawane bagade ba:mu. Dia ba:la:lusu da dafawane ba:sea, amola Hina Gode da Debolo liligi Ba:bilone amoga gaguli asi amola Yuda fi dunu mugululi asi, amo huluane bu oule masea, na da hahawane ba:mu. Be na da dima amola dunu huluane ilima, sia: galaiou. Nabima! Musa: hemonega, di amola na amola ani hame lalelegeiya, balofede dunu ilia da amane ba:la:lusu; gegesu amola ha: amola olo bagade da gasa bagade fifi asi gala amola hina bagade ilia fi ilima doaga:mu. Be balofede dunu da olofosu fawane ba:la:lusu, amo ea hou ninia da agoane adoba:sa. Ea ba:la:lusu sia:i da dafawane doaga:i dagoi ba:sea fawane, Hina Gode da amo balofede asunasi, ninia dawa:.”
10 Amalalu, Ha:nanaia da “youge” na galogoa amoga fadegale, fifi dagoi. 11 E da dunu huluane nabima:ne amane sia:i, “Hina Gode da ‘youge’ amo hina bagade Nebiuga:denese da fifi asi gala ilia galogoaga gasisali, amo fifimu. Ode aduna da hame gidigili, E da agoane hamomu.” Amalalu, na da fisili asi.
12 Ouesalu, Hina Gode da na da Ha:nanaiama masa:ne sia:i. 13 E da na Ha:nanaiama amane sia:ma:ne sia:i, “Hina Gode da amane sia:sa ‘Di da ifaga hamoi ‘youge’ fimusa: dawa:. Be Na da amo ea sogebiga, ouli ‘youge’ legemu.’ 14 Hina Gode Bagadedafa, Isala:ili dunu ilia Gode, da amo fifi asi gala huluane ilia Ba:bilone hina bagade Nebiuga:denese ea udigili hawa: hamomusa:gini, ilia galogoaga ouli ‘youge’ gasisalimu. Hina Gode hamobeba:le, dunu huluane amola sigua ohe da Nebiuga:denese ea udigili hawa: hamomu, Hina Gode da amane sia:i dagoi.”
15 Amo sia: huluane na da Ha:nanaiama sia:i, amola eno amane sia:i, “Ha:nanaia! Di nabima! Hina Gode da di hame asunasi. Amola, dunu da giadofale dawa:ma:ne, di da ilima ogogosa. 16 Amaiba:le, Hina Gode Hisu da di fadegamusa: sia:sa. Wali ode da mae gidigili, di da bogomu. Bai di da dunu ilia Hina Godema odoga:ma:ne olelei.”
17 Amola Ha:nanaia da oubi fesu amo odega fawane, bogoi dagoi.

*28:1: 2 Hina bagade 24:18-20; 2 Hou Olelesu 36:11-13