27
Yelemaia da Bulamagau ‘Youge’ Gasisali
* 2 Hina bagade 24:18-20; 2 Hou Olelesu 36:11-13Sedegaia (Yousaia egefe) da Yuda fi hina bagade ouligibi hou lai. Amalalu, Hina Gode da nama, na da bulamagau gadofo amola ifa bulufalegele, liligi lale, “youge” hamone, na galogoa amoga gasisalima:ne sia:i. Amalalu, Hina Gode da nama na da sia: amo Idome, Moua:be, A:mone, Daia amola Saidone amo ilia hina bagade ilima sia: adosima:ne sia:i. Amo fi dunu ilia sia: alofele iasu dunu ilia da hina bagade Sedegaia amo gousa:musa:, Yelusalemega misi esalu.
Hina Gode Bagadedafa, Isala:ili fi ilia Gode, da nama na da ilia hina bagade sia: agoane olelema:ne sia:i,
“Dilia hina bagade huluane ilima amane olelema! Na gasa bagade amoga Na da osobo bagade amola dunu fi amola ohe fi huluane osobo bagadega esala, amo huluane hamoi. Amola Na da Na gasa amo Na hanaiga fawane, eno dunuma iaha. Na da dilia soge huluane amo Na ilegei hawa: hamosu dunu Nebiuga:denesema imunu. Amola dunu huluane amola sigua ohe fi da ea hawa: hamosu hamomu. Fifi asi gala huluane da ea udigili hawa: hamosu hamomu. Egefe amola e amola da amo fifi asi gala ouligilalu, amasea eso Na ilegei da doaga:sea, ea fi amola da dafamu. Amasea, eno gasa bagade fi amola gasa bagade hina bagade, ilia da ea fi ouligimu.
Be nowa fifi asi gala o hina bagade ea fi da ea ouligibi higale, hame nabasea, Na da amo fi gegesu amola ha: amola olo amoga se imunu. Amasea, Na da logo doasimuba:le, Nebiuga:denese da amo fi wadela:lesimu fawane. Dilia balofede dunu o nowa da fa:no misunu hou dawa:, hi fawane sia:sa, (e da simasia ba:sa o bogoi a:silibu amoma sia:sa o wamuni dawa:su hou amo ganodini ba:sa amola ogogole sia:sa) amo huluane mae nabima. Ilia huluane da dilia Ba:bilone hina bagade ea sia: mae nabima:ne sia:sa. 10 Ilia da dilima ogogosa. Ilia hamobeba:le, dilia da dilia soge yolesili, soge sedagaga mugululi asi dagoi ba:mu. Na da dili ga sefasimu, amola dilia da wadela:lesi dagoi ba:mu. 11 Be nowa fi da Ba:bilone hina bagade ea sia: nabasea amola ea hawa: hamosea, Na da amo fi ilia sogedafaga esaloma:ne amola ha:i manu bugima:ne, logo doasimu. Na, Hina Gode, da sia:i dagoi.”
12 Na da Yuda hina bagade Sedegaia ema defele sia:i, amane, “Ba:bilone hina bagade ea sia: nabawane hamoma! Dilia da ea amola ea fi dunu ilia hawa: hamosu hamosea, dilia da esalumu. 13 Abuliba:le di amola dia fi dunu da gegesuga o ha:ga o oloiga bogoma:bela:? Hina Gode da sia:i dagoi. Nowa fi da Ba:bilone hina bagade ea sia: hame nabasea da agoaiwane bogogia:mu. 14 Balofede dunu da dima Ba:bilone hina bagade da mae hasalasima:ne gegema:ne sia:sa, amo mae nabima! Ilia da dilima ogogosa. 15 Hina Gode Hisu da amo dunu ilia da Ea Dioba:le ogogosa, amo hamedafa asunasi sia:i. Amaiba:le, E da dili gadili sefasili, dili amola ogogosu balofede dunu da gilisili, medole legei dagoi ba:mu.”
16 Amalalu, na da gobele salasu amola balofede dunu ilima Hina Gode Ea sia:i liligi olelei, amane, “Ogogosu balofede dunu da Debolo liligi ida:iwane da hedolo Ba:bilone sogeganini bu Yelusaleme amoga gaguli misi dagoi ba:mu. Be ilia sia: mae nabima!
17 Ba:bilone hina bagade ea sia: nabawane hamoma. Amasea, dilia da esalumu. Yelusaleme da abuliba:le wadela:lesi isu gegedole liligisu agoane ba:ma:bela:? 18 Ilia da dafawane Na balofede dunu esala ganiaba, amola ilia da Na sia: lai dagoi ganiaba, ilia da Na, Hina Gode Bagadedafa, amoma Na da liligi ida:iwane gala Debolo diasu amola hina bagade diasu ganodini hame wamolai gala:loba, amo Ba:bilone dunu Ba:bilone sogega mae gaguli misa:ne logo hedofama:ne, Nama agoane adole ba:mu da defea.”
19 - 20 (Ba:bilone hina bagade Nebiuga:denese da Yuda hina bagade Yehoiagini (Yihoiagimi egefe) amola Yuda amola Yelusaleme ouligisu dunu amo Ba:bilone sogega afugili oule asiba:le, e da liligi bagohame gaguli asi. Be e da balase duni bugi amola balase ofodo bagade amola balase hosiga hiougi ‘gaguli fula ahoasu’ amola eno Debolo liligi ida:iwane gala, hame gaguli asi).
21 “Na da Hina Gode Bagadedafa, Isala:ili fi ilia Gode! Na sia: nabima! Liligi ida:iwane gala Debolo diasu amola Yelusaleme hina bagade ea diasu ganodini diala,
22 amo huluane Ba:bilone hina bagade da Ba:bilone sogega gaguli masunu. Amogawi, ilia da dialumu. Amalalu, Na da amo bu dawa:sea, Na da amo liligi bu Yelusalemega dialoma:ne bu gaguli misunu. Na, Hina Gode, da sia:i dagoi.”

*27:1: 2 Hina bagade 24:18-20; 2 Hou Olelesu 36:11-13