26
Ilia da Yelemaiama Fofada:i
* 2 Hina bagade 23:36 - 24:6; 2 Hou Olelesu 36:5-7Yihoiagimi (Yousaia egefe) da Yuda hina bagade hou lai dagolalu, amalalu, Hina Gode da nama amane sia:i, “Dia Debolo gagoi amo ganodini lelu, Na sia: dima sia:ma:ne olelei, amo huluane dunu amo da Yuda moilaiga guiguda: nodone sia:ne gadomusa: misi, ilima Na sia: olelema. Sia: huluanedafa, afae mae fisili, olelema!
Amabela:? Dunu da nabimu amola ilia wadela:i hou yolesima:bela:? Ilia da agoane hamosea, Na da Na asigi dawa:su afadenene, wadela:su Na ilia wadela:i hou hamobeba:le ilima iasimusa: ilegei, amo ilima hame iasimu.”
Hina Gode da nama, na da Ea sia: ilima alofele imunu sia:i, “Na, Hina Gode, da dilima Na sia: nabima:ne, amola Na olelesu fa:no bobogema:ne sia:i dagoi. Amola Na hawa: hamosu dunu, amo da balofede dunu Na dilima asula ahoanana, amo ilia sia: nabima:ne sia:i. Be dilia da ilia sia: hamedafa nabi. Yosiua 18:1; Gesami Hea:su 78:60; Yelemaia 7:12-14Dilia da mae sinidigili, hame nabasu hou bu hamonanea, Na da Debolo diasu amoga hou Na da Siailou amoga hamoi, defele hamomu. Amasea, osobo bagade fifi asi gala dunu huluane da Yelusaleme ea dioba:le, gagabusu aligima:ne ilegemu.”
Gobele salasu dunu amola balofede dunu amola dunu huluane da Na Debolo ganodini sia:i liligi huluane nabi. Amola na da Hina Gode Ea adosi huluane sia:i dagolesiloba, ilia da na gagulaligili, bagade wele sia:i, amane, “Di da amo sia: sia:beba:le, ninia di medole legemu da defea. Di da abuliba:le, Hina Gode Ea Dioba:le, amo Debolo da Siailou agoane ba:mu amola amo moilai wadela:lesi dagoi amola amo ganodini dunu afae hame esalebe ba:mu, amo abuliba:le sia:bela:?” Amalalu, dunu huluane da nama guba:le sisiga:i.
10 Yuda ouligisu dunu da amo hou hamobe nababeba:le, hina bagade diasu yolesili, Debolo diasuga hehenane, Logo Ga:su Gaheabolo gadenenewane lelu. 11 Amalalu, gobele salasu amola balofede dunu da ouligisu dunu amola dunudafa ilima amane sia:i, “Amo dunu da ninia moilai bai bagade amoma wadela:lesimusa: sia:beba:le, ema fofada:nanu medole legemu da defea. Dilia da ea hou amo dilia gega nabi dagoi.”
12 Amalalu, na da amane sia:i, “Hina Gode Hisu da sia: amo na da Debolo amola moilaiga huluane alofele sia:ma:ne, asunasi. 13 Dilia esalusu hou amola hamobe hou huluane afadenene, Hina Gode Ea sia: nabima. Amai galea, E da Ea asigi dawa:su afadenene, wadela:su amola se iasu amo E da dilima iasima:ne sia:i, amo dilima hame iasimu. 14 Be na! Na da dilia gasaga gagulaligi dagoi. Dilia da dilia asigi dawa:su amoga nama moloi hou hamoma. 15 Be amo noga:le dawa:ma. Dilia da na medole legelalu, dilia da wadela:i hame hamoi dunu giadofale medole legei dagoi ba:mu. Bai Hina Gode Hisu da na dilima sisasu ima:ne asunasi dagoi.”
16 Amalalu, ouligisu dunu amola dunudafa ilia da gobele salasu amola balofede dunu ilima amane sia:i, “Amo dunu da ninia Hina Gode Ea Dioba:le, ninima sia:i. E medole legemu da defea hame.”
17 Amalalu, asigilai dunu mogili da lelu, dunu huluane gilisi ilima amane sia:i,
18  Maiga 3:12“Hesigaia da Yuda hina bagade esaloba, balofede dunu Maiga (Moulesede moilai dunu) da dunu huluane ilima Hina Gode Bagadedafa Ea sia: agoane olelei, ‘Saione moilai da bugili nasu soge osobo gidinai dagoi agoane ba:mu. Yelusaleme da wadela:sea, mugului liligi lelegela heda:su agoane ba:mu, amola Debolo agolo da iwila agoane ba:mu.’ 19 Hina bagade Hesigaia amola Yuda fi dunu da Maiga hame medole legei. Be Hesigaia da Hina Godema nodone hamosu, amola E da ema hahawane ba:ma:ne, nabasu hou hamosu. Amalalu, Hina Gode da Ea asigi dawa:su afadenene, wadela:su E da ilima iasima:ne sia:i, amo hame iasi. Be wali, ninisu da wadela:su bagadedafa ninima doaga:ma:ne, logo fodosa.”
20 (Eso enoga, dunu eno amo Iulaia [e da Siema:ia egefe amola ea moilai da Gilia:de Yilimi], e da Hina Gode Ea Dioba:le Yelusaleme amola Yuda fi da wadela:su ba:mu amo ba:la:lusu. 21 Yuda hina bagade Yihoiagimi amola ea dadi gagui dunu amola eagene ouligisu dunu da Iulaia ea sia:i nababeba:le, e medole legemusa: ilegei. Be Iulaia da ilia ilegei nababeba:le, Idibidi sogega hobea:i. 22 Be hina bagade Yihoiagimi da dunu ea dio amo Elena:ida:ne (A:gabo egefe) amola dunu eno Iulaia gagulaligimusa: Idibidi sogega asunasi. 23 Ilia da Iulaia hina bagade Yihoiagimima bu oule misi. Yehoiagimi sia:beba:le, ilia Iulaia medole legele, ea da:i hodo hame gagui dunu ilia uli dogosu sogebi amoga ha:digi).
24 Be Ahaiga:me (Sia:ifa:ne egefe) da na fuligala:beba:le, ilia da dunu eno na medole legemusa: ilima hame iasi.

*26:1: 2 Hina bagade 23:36 - 24:6; 2 Hou Olelesu 36:5-7

26:6: Yosiua 18:1; Gesami Hea:su 78:60; Yelemaia 7:12-14

26:18: Maiga 3:12