78
Gode amola Ea Fi Dunu
Na fi dunu! Nabima!
Sia: na olelebe amo noga:le nabalu, noga:le nabima!
* Ma:diu 13:35Na da bagade dawa:su malasu sia: amo da musa: muguniai dialu,
amo dilima olelemu.
Amo liligi ninia nabi amola dawa:digi,
amola liligi amo da ninia aowalalia ninima adole i, amo dilima olelemu.
Ninia da ninia mano amo ilia mae nabima:ne ilima hame wamolegei dialumu.
Ninia da fa:no fifi mabe ilima Hina Gode Ea gasa bagade hou,
amola liligi noga:idafa ninima hamoi amo olelemu.
E da Isala:ili dunu fima sema iasi,
amola hamoma:ne sia:i amo Ya:igobe egaga fifi manebe ilima iasi.
E da ninia aowalali amo ilima,
Ea malasu amo ilia mano ilima olelema:ne olelelesi.
Amalalu, eno fa:no fifi manebe ilia da amo dawa:ma:ne
amola ilia da bu alofele ili baligia fifi manebe mano
ilia dawa:ma:ne lelema:ne sia:i.
Agoane hamobeba:le, ilia da Godema bu bagadewane dawa:mu
amola Ea hahamoi hou amo hamedafa gogolemu,
be eso huluane Ea hamoma:ne sia:i amo fa:no bobogelalumu.
Ilia da ilia aowalali amo ili agoai hame ba:mu.
Ilia da lelesu amola hame nabasu hou hamosu dunu galu.
Ilia da Godema mae yolele, dafawaneyale dawa:su hou da gasa hame galu.
Ifala:ime dunu da dadi amola oulali gaguiwane asili,
be gegesu eso da doaga:beba:le ilia da hobeale afia:i.
10 Ilia da Godema Gousa:su sema hamoi, amo hame dawa:i dialu.
Ilia da Ea hamoma:ne sia:i amoma fa:no bobogemu higa:i galu.
11 Ilia da Ea hahamoi liligi amo gogolei
amola musa: hame ba:su hou ilima hamosu ilia ba:su, amo gogolesu.
12  Gadili Asi 7:8 - 12:32Ilia aowalali da sosodolaloba, Gode da musa: hame ba:su hou amo Soua:ne,
umi soge amo da Idibidi soge ganodini dialu, amogai hamoi.
13  Gadili Asi 14:21-22E da hano wayabo amo dogoa damunisili, ili amodili oule asi.
E da hano amo dobea fei agoane dialowane hamoi.
14  § Gadili Asi 13:21-22Esomogoa, E da mumobi amoga ili oule ahoasu.
Amola gasia E da lalu amoga ili oule ahoasu.
15  ** Gadili Asi 17:1-7; Idisu 20:2-13E da hafoga:i soge ganodini igi goudagala:le amoga hano sa:i
amola amoga ilia moma:ne hano i.
16 E da si hano magufu damanadi misa:ne hamobeba:le,
hano da bagade sa:ili, hano bagade hamoi.
17 Be ilia da mae yolele Gode Ea ba:ma:ne wadela:i hou gebewane hamonanu,
amola hafoga:i soge ganodini
ilia da Gode Baligili Bagadedafa Ema lelesu hou hamosu.
18  †† Gadili Asi 16:2-15; Idisu 11:4-23,31-35Ilia da Godema adoba:musa:, ha:i manu ilia hanaidafa
amo ilima ima:ne gebewane adole boba:su.
19 Ilia da Godema gadele amola agoane sia:i.
“Gode da hafoga:i soge ganodini ha:i manu ninima sagoma:bela:?
20 Amo da dafawane, E da igi damana fabeba:le hano da musa:le sa:i.
Be E da ninima agi ima:bela:?
Amola Ea fi dunuma hu moma:ne ima:bela:?”
21 Amaiba:le, Gode da ilia amane sia:dabe amo nababeba:le, E da ougi galu.
E da Ea fi dunu ilima lalu amoga doagala:i,
amola Gode Ea ilima ougi hou bagadewane heda:lalu.
22 Bai ili da Ema dafawaneyale hame dawa:i,
amola E da ili gaga:mu amo ili dafawaneyale hame dawa:i.
23 Be E muagado ea logo ga:su doasisima:ne sia:i.
24  ‡‡ Yone 6:31E da ilia moma:ne, ‘ma:na’
amo Hebenega gadonini salisisi.
25 Amaiba:le, ilia da a:igele dunu ilia ha:i manu amo mai dagoi,
amola Gode da ilia hanai amo defele i.
26 E da gusudili mabe fo amo misa:ne hamosu,
amola Ea gasa amoga ga (south) amodili mabe fo amoma fane susugai.
27 Amola E da Ea fi dunu ilima sio osea:idafa
amo da hano bega: sa:i boso su amo idi defele ilima iasi.
28 Amo sio da ilia logoa helefisu diasu gaguli gagai, amo dogoa amogai
amola abula diasu gaguli gagai amo beba:le huluane dafia:i.
29 Amalalu, dunu huluane ilia da amo maiba:le bagade sadigia:i ba:i.
Gode da ilia hanai amo defele ilima i.
30 Be ilia edegenanusu da hamedafa yolei,
amola ilia da mae yolele gebewane nana ahoana,
31 Gode da ilima ougiba:le, E da ilia gasa bagade dunu amola Isala:ili ganodini
ayeligi dunu noga:idafa, amo fane lelegei.
32 Gode da ilima gasa bagade hame ba:su hou hamosu,
be ilia da amo mae dawa:le, gebewane wadela:i hou hamonanusu
amola ilia da Ema dafawaneyale hame dawa:su.
33 Amaiba:le, E da ilia esalusu eso amo mifo heda:be defele hedolowane dagolesi,
amola ilia esalusu da hedolodafa gugunufinisi ba:i.
34 E da dunu oda fane lelegeloba,
dunu mogili hame bogogia:i esalebe ilia da Ema sinidigisu.
Ilia da ilia wadela:i hou hamoi huluane sisane, dafawane Ema fofada:ne iasu.
35 Ilia da dawa:loba, Gode da ili gaga:sudafa esala,
amola Hina Bagadedafa da hidadea ili fidila misi.
36 Be ilia sia: huluane da ogogosu sia: fawane sia:su.
Ilia sia: da udigili sia: fawane sia:su.
37  §§ Asunasi Dunu Ilia Hou 8:21Ilia da Ema hame fuligala:su.
Ilia da Gode Ea Gousa:su ilima hamoi
amoma mae fa:no bobogele, yolesi dagoi.
38 Be Gode da Ea fi dunuma asigi galu.
E da ilia wadela:i hou hamoi gogolema:ne olofosu,
amola ili wadela:le hamoiba:le hame gugunufinisisu.
Eso bagohame, E da Ea ougi hou amo Hi gagulaligisu
amola Ea ougi hou bagade amo Hi guminisisu.
39 E da dawa:loba, ilia da osobo bagade dunu fawane.
Ilia da fo agoane misini bu asi hame ba:sa, amo agoai defele ba:su.
40 Ilia eso bagohamedafa, hafoga:i soge ganodini Ema lelesu hou hamosu.
Amola eso bagohamedafa ilia da Ema da:i diosu ianusu.
41 Ilia da enoenoia Godema adoba:su hou hamonanu,
amola Isala:ili fi dunu ilia Hadigi Gode Ema se nabasu iasu.
42 Ilia da Ea gasa bagade hou amo gogolei,
amola ilima ha lai dunu ilia, ili wadela:lesisa:besa:le
Ea gaga:i hou amo gogolei.
43 Amola Ea gasa bagade hou hamosu
amola musa: hame ba:su hou amo da Soua:ne umi soge amo da Idibidi soge
ganodini, hahamoi, amo gogolei.
44  *** Gadili Asi 7:17-21E da hano huluane afadenene maga:me agoane hamoiba:le,
Idibidi dunu ilia da hano manu hamedei ba:i.
45  ††† Gadili Asi 8:1-6,20-24Gode da Idibidi dunuma se nabasu ba:ma:ne,
amola ilia soge wadela:lesima:ne, gagoba: amola guama iasi.
46  ‡‡‡ Gadili Asi 10:12-15Gode da ilia ha:i manu bugi wadela:lesima:ne, danuba: iasi.
47  §§§ Gadili Asi 9:22-25Gode da ilia waini bugi amo fane salima:ne, mu gene iasi.
Amola ilia figi ifa bugi amo anegagi ofo
amoga dubu fili wadela:gia:ma:ne hamoi.
48 Gode da ilia bulamagau fofoi amo mu gene sa:ili fane bogogia:ma:ne,
mu gene iasi
amola ilia ohe fofoi amo ha:ha:naga fane lelegema:ne hamoi.
49 Gode da Ea gasa bagade hou amo Isala:ili dunu ilia noga:le dawa:digima:ne,
ilima, Ea ougi hou amo iasi.
Amo da sia: adola ahoasu dunu agoane bogosu ilima oule misi.
50 E da Ea ougi hou amo hame gumi,
amola ilia esalusu amo hame gaga:i.
Be E da ili medole legemusa:, olo bagade ilima iasi.
51  * Gadili Asi 12:29E da Idibidi dunu ilia sosogo fi
amoga magobo dunu mano huluane fane lelegei.
52  Gadili Asi 13:17-22Amalu Gode da Ea fi dunu amo sibi ouligisu dunu ilia sibi ouligibi defele
Isala:ili dunu amo gadili oule asili, hafoga:i soge ganodini ili noga:le fidisu.
53  Gadili Asi 14:26-28Gode da ili noga:le oule asi
amola ilia da hame beda:gia:i.
Be hano wayabo da ilima ha lai dunu amo gadulisiba:le, ilia da bogogia:i.
54  § Gadili Asi 15:17; Yosiua 3:14-17Gode da Isala:ili dunu amo Ea hadigi soge amoga oule misi.
Amo goumia fi dunu Gode Hi Hisu hasalasilalu samogene lai,
amo goumiga oule misi.
55  ** Yosiua 11:16-23Isala:ili dunu da gusuba:i mogodigili ahoanoba,
Gode da ilia ha lai dunu gadili sefasilalu.
E da soge amo momogili, ilima sagolesi.
Amola ilia ha lai dunu ilia diasu amo lale, Ea fi dunu ilima sagolesi.
56  †† Bisisu 2:11-15Be Ea fi dunu da Gode Bagadedafa amoma odoga:i.
Amola Ema adoba:su hou hamoi.
Ilia da Ea hamoma:ne sia:i, amo hame nabasu.
57 Ilia da ilia aowalalia hou defele, lelesu bagade hamoi
amola Godemagale hame fuligala:i.
Ilia da gugaloi dadi defele, moloi hame ba:i.
58 Ilia da E ougima:ne, ogogosu loboga hamoi ‘gode’ ilima nodone sia:ne gadosu,
amola ogogole sia:ne gadosu sogebi hamoi.
59 Amo hou ba:beba:le, Gode da ougi bagade ba:i.
Amaiba:le, E da dafawanedafa Ea fima higale, ili fisiagai.
60  ‡‡ Yosiua 18:1; Yelemaia 7:12-14,26:6E da musa: Siailou moilai abula diasu ganodini nini esalu.
Be E da amo gahegi dagoi.
61  §§ 1 Sa:miuele 4:4-22Gode Ea Gousa:su sema Gagili da ninima Ea gasa
amola hadigi hou dawa:digima:ne olelesu galu.
Be Gode da amo nini ha lai dunu amo samogema:ne, logo doasi dagoi.
62 E da Ea fidafa dunuma ougiba:le,
E da ilia ha lai dunu amo ili fane legema:ne yolesi.
63 Ayeligi dunu huluane da gegesu ganodini fane legei dagoiba:le,
uda a:fini ili lamu dunu da hame ba:i.
64 Gobele salasu dunu da nimi sa:li gegesu amoga bogogia:iba:le,
ilia uda didalo ili da mae didigia:ma:ne ilegei.
65 Fa:nodafa, Hina Gode da golai dialu wa:legadobe agoane wa:legadoi.
E da gasa bagade dunu, amo da waini hano maiba:le,
fofogadigili amola gasa bagade hamosa, amo defele ba:i.
66 Gode da Ea ha lai dunu ili mae fisili gogosia:i dialoma:ne,
ili se bobogele hasalasi.
67 Be E da Yousefe egaga fifi mabe ili higa:i.
Amola E da Ifala:ime fi amo hame ilegele lai.
68 Be amomane E da Yuda sosogo fi dunu amo ilegele lai,
amola Saione Goumia fi dunu ilima Hi da baligili asigi galu, amo E da lai.
69 Amogai E da Ea Debolo diasu (amo da Hebene ganodini dialebe, amo agoai)
gagui.
E da amo Debolo Diasu ga:nasidafa osobo bagade agoai,
eso huluane dialoma:ne, gagui dagoi.
70  *** 1 Sa:miuele 16:11-12; 2 Sa:miuele 7:8; 1 Hou Olelesu 17:7Gode Ea hawa: hamosu Da:ibidi da ea ohe fofoi ilia moma:ne gisi bugi,
amo ganodini esaloba, Gode da e ilegei.
71 Amogai e da ea sibi ouligilaloba,
Gode da e Isala:ili ilia hina bagade hamoma:ne ilegei.
Amalu e da Gode Ea fi dunuma sibi ouligisu defele ouligilaloma:ne,
ema ilegei.
72 Da:ibidi da Isala:ili fi ouligisia, e da ilia gilisisu amo ganodini,
e da ilima uasu hou hame hamosu
amola hina fidimu mae dawa:le, ili noga:le ouligi.

*78:2: Ma:diu 13:35

78:12: Gadili Asi 7:8 - 12:32

78:13: Gadili Asi 14:21-22

§78:14: Gadili Asi 13:21-22

**78:15: Gadili Asi 17:1-7; Idisu 20:2-13

††78:18: Gadili Asi 16:2-15; Idisu 11:4-23,31-35

‡‡78:24: Yone 6:31

§§78:37: Asunasi Dunu Ilia Hou 8:21

***78:44: Gadili Asi 7:17-21

†††78:45: Gadili Asi 8:1-6,20-24

‡‡‡78:46: Gadili Asi 10:12-15

§§§78:47: Gadili Asi 9:22-25

*78:51: Gadili Asi 12:29

78:52: Gadili Asi 13:17-22

78:53: Gadili Asi 14:26-28

§78:54: Gadili Asi 15:17; Yosiua 3:14-17

**78:55: Yosiua 11:16-23

††78:56: Bisisu 2:11-15

‡‡78:60: Yosiua 18:1; Yelemaia 7:12-14,26:6

§§78:61: 1 Sa:miuele 4:4-22

***78:70: 1 Sa:miuele 16:11-12; 2 Sa:miuele 7:8; 1 Hou Olelesu 17:7