7
Na:ida:ne da Da:ibidima Gode Ea Sia: Sia:si
(1 Hou Olelesu 17:1-15)
Hina bagade Da:ibidi da hina bagade diasu amo ganodini esalu. Amola Hina Gode da ea ha lai dunu ilia e mae hasalima:ne gaga:i. Amalalu, hina bagade da balofede (Gode Sia: Alofesu Dunu) ea dio amo Na:ida:ne ema amane sia:i, “Na da diasu noga:i amo dolo ifaga hamoi, amo ganodini hahawane esala. Be Gode Ea Gousa:su Sema Gagili da udigili abula diasu ganodini diala!”
Na:idane da bu adole i, “Dia hanai defele hamoma! Bai Hina Gode da ani esala.”
Be amo gasia, Hina Gode da Na:ida:nema amane sia:i, “Dia asili, na hawa: hamosu dunu Da:ibidi ema amane sia:ma, `Di da Debolo amo ganodini Na da esalumu, amo gaguma:ne, Na da di hame ilegei. Na da Isala:ili fi dunu Idibidi soge esalu amo gaga:lalu amogainini wali, Na da Debolo diasu ganodini hame esalu. Be na da abula diasu ganodini fawane esalu. Na da Isala:ili dunu eso bagohame nini ahoanoba, Na da ouligisu dunu amo Na da ilegei ema, `dilia da abuliba:le nama dolo ifa amoga hamoi Debolo diasu hame gaguila:?’ amane hamedafa adole ba:su.
Amaiba:le, Na hawa: hamosu dunu Da:ibidi ema amane sia:ma, `Na, Hina Gode Bagadedafa, da di sogega sibi ouligilalu amo lale, Na fi dunu Isala:ili amo ouligima:ne hina bagade hamoi. Di da habodili ahoanoba, Na da ani galu ahoasu galu. Amola di da gusuba:i mogodigili ahoabeba:le, Na da dia ha lai dunu hasalasu. Na da di osobo bagade baligili bagade ouligisu dunu defele, dunu eno dima nodoma:ne hamomu.
10 - 11 Na da Na fi Isala:ili dunu esaloma:ne sogebi ilegele, ilia hahawane fima:ne hamoi dagoi. Ilia da amogawi enoga mae banenesili esalumu. Ilia da amo soge ganodini golili sa:ili amogainini wali eso, nimi bagade ha lai dunu da ilima doagala:lebe ba:su. Be amo hou da bu hame ba:mu. Na da dia ha lai dima mae hasalasima:ne, Na da di gaga:ma:ne dafawane ilegesa. Amola Na da dima digaga fi imunu. 12  * Gesami Hea:su 89:3-4; 132:11; Yone 7:42; Asunasi Dunu Ilia Hou 2:30Di bogosea amola dia aowalali dunu ilima gilisili uli dogoi ba:sea, Na da diagofe afae hina bagade hamoma:mu. Amola Na da ea hina bagade hou amoma gasa imunu. 13 E da Na Debolo diasu gagumu, amola ea ouligisu da eso huluane fifi ahoanoma:ne, amo Na da ilegesa.
14  Gesami Hea:su 89:26-27; 2 Golidia 6:18; Hibulu 1:5Na da ea ada esalumu, amola e da nagofe esalumu. E da wadela:le hamosea, Na da ada egefe ema dawa:ma:ne se iabe defele, ema se imunu. 15 Na da di hina bagade hamoma:ne, Solo fadegai. Be Na da Soloma Na fuligala:su hou fadegai, amo defele diagofe ema Na fuligala:su hou hamedafa fadegamu. 16  Gesami Hea:su 89:36-37Digaga fi da mae dagole, osobo bagadega esalebe ba:mu. Amola digaga fi ilia hina bagade hou da eso huluane fifi ahoanumu. Amola dia hina bagade hou da hamedafa dagomu.”
17 Na:ida:ne da liligi huluane amo Gode da ema olelei, amo huluane Da:ibidima alofele olelei.
Da:ibidi da Godema Nodone Sia:ne Gadoi
(1 Hou Olelesu 17:16-27)
18 Amalalu, hina bagade Da:ibidi da Hina Gode Ea Abula Diasu amo ganodini golili sa:ili, amane sia:ne gadosa esalu. “Ouligisudafa Hina Gode! Di da nama hou noga:idafa hamoi dagoi. Be na amola na sosogo fi da Dia fidisu lamu defele hame agoai ba:sa. 19 Be wali Ouligisudafa Hina Gode! Di da baligili hamosa. Di da nagaga fa:no misunu dunu fi amo noga:le fidima:ne ilegesa. Amola Ouligisudafa Hina Gode! Di da amo na ba:ma:ne hamosa. 20 Na da Dima adi sia:ma:bela:? Na da Dia hawa: hamosu dunu! Amola Dia na dawa:! 21 Di da amo hou hamomu hanaiba:le amola ilegeiba:le hamoi. Di da nama olelema:ne amo hou hamoi. 22 Ouligisudafa Hina Gode! Di da bagadedafa! Dunu eno Di agoai da hamedafa! Di fawane da Godedafa! Ninia eso huluane amo dawa:i galu. 23  § Mousese ea Malasu 4:34Eno fi Isala:ili fi agoai da osobo bagadega hame gala. Isala:ili fi dunu da musa: Idibidi sogega udigili hawa: hamosu dunu esalu. Be Di da ili Dia fidafa dunu hamoma:ne, ili gaga:i. Di da ili fidima:ne, baligili gasa bagade hamobeba:le, osobo bagade fifi asi gala huluane da Dia hou nodone dawa:. Dia fi dunu amo Di da Dia fidafa hamoma:ne, Idibidi sogega fisili masa:ne asunasi, ilia da gusuba:i ahoabeba:le, Di da fifi asi gala amola ilia ogogosu ‘gode’ amo sefasilalu. 24 Dia da Isala:ili fi amo Dia Fidafa eso huluane esaloma:ne hamoi dagoi. Hina Gode! Di da ilia Godedafa hamoi dagoi.
25 Amola wali, Hina Godedafa, Dia nama amola nagaga fi ninima hamomusa: ilegele sia:i, amo huluane hamoma. 26 Dunu huluane da Dia gasa bagade hou dawa:mu. Amola ilia da amane sia:mu, `Ouligisudafa Hina Gode da Isala:ili fi dunu ilia Gode esala’. Amola Dia da na hina bagade ouligisu hou eso huluane dialoma:ne hamomu.
27 Hina Gode Bagadedafa! Isala:ili fi ilia Gode! Na da Dima agoane sia:ne gadobeba:le hame beda:sa. Bai na da Dia hawa: hamosu dunu, amola Di da amo hou huluane nama olelei. Amola nagaga fi dunu da hina bagade hamomu, Di sia:i dagoi.
28 Wali, Ouligisudafa Hina Gode! Di da Godedafa! Di da nama noga:le ilegei amola Dia ilegesu huluane, Di da dafawane hamosa. 29 Na da Dima edegesa. Di da mae fisili nagaga fi ilima hahawane ba:ma:ne, ilima hahawane dogolegele hamoma. Di, Ouligisudafa Hina Gode! Di da amo hamoma:ne ilegei dagoi. Amola Di da eso huluane nagaga fi ilima hahawane dogolegele hamomu.”

*7:12: Gesami Hea:su 89:3-4; 132:11; Yone 7:42; Asunasi Dunu Ilia Hou 2:30

7:14: Gesami Hea:su 89:26-27; 2 Golidia 6:18; Hibulu 1:5

7:16: Gesami Hea:su 89:36-37

§7:23: Mousese ea Malasu 4:34