2
Gode Ea A:silibu Hadigidafa Gala Ea Mabe
* Gobele Salasu 23:15-21; Mousese ea Malasu 16:9-11Bedigosidi eso (Ha:i Manu Gamibi Lolo Nasu) da doaga:loba, Yesu Ea hou lalegagui dunu huluane da diasu afadafa amo ganodini gilisili esalebe ba:i.
Hedolowane, muagado fo bagade ea sia: agoane gulibagei, isu bagadewane diasu ganodini gulibagesu. Amalalu, dunu huluane ilia da lalu gona:su ea ba:su agoane dunu eno dunu eno amo da:iya wilalebe agoane ba:i. Amalalu, ilia huluane da Gode Ea A:silibu Hadigidafa Gala amoga nabai ba:i. A:silibu da ilima gasa iabeba:le, ilia sia: hisu hisu amoga sia:nanebe ba:i.
Amo esoha, eno Godema dawa:su Yu dunu, ilia eno osobo bagade soge huluane amoga Yelusaleme moilai bai bagade amoga misi esalu. Amo gulibagesu amola sia: hisu hisu ilia nababeba:le, dunu bagohame gilisi. Ilia huluane ilia sia:dafa amoga Yesu Ea fa:no bobogesu dunu da sia: dalebe ba:loba, bagadewane fofogadigi.
Fofogadigili, ilia amane sia:i, “Amo dunu waha sia: hisu hisu sia: dalebe, ilia da Ga:lili dunu fawane.
Amaiba:le, ilia ninia sia:dafa amoga habodane sia: dalula:?
Ninia soge da hisu hisu bagohame. Amo da Badia, Midia, Ilame, Mesoubouda:imia, Yudia, Ga:badousia, Bonadase amola A:isia.
10 Falidia, Ba:mafilia, Idibidi, Libia soge (Sailini gadenene soge), amo soge huluane amoga ninia misi. Mogili ninia da Louma sogega esala dunu. 11 Ninia mogili da Yu dunu, mogili da Dienadaile dunu (Gode hame dawa:su dunu) amo sinidigili bu Yu dafawaneyale dawa:su fi amoma gilisi. Mogili ninia da Galidi amola Ala:ibia, amo sogega misi. Be ninia huluane da ninia sia:dafa amoga amo dunu ilia Gode Ea gasa bagade hawa: hamosu amo sia: dalebe naba.” 12 Fofogadigili amola gogolewane, ilia gilisili sia: dasu, “Amo mabe hou ea bai da adila:?”
13 Be mogili ilia Yesu Ea fa:no bobogesu dunu ilia hou ba:beba:le, oufesega:ne amane sia:i, “Amo dunu da adini ba:iba:le, feloale hamosa.”
Bida Ea Adosu
14 Amalalu, Bida amola eno asunasi dunu gidayale, ilia wa:legadole, amola Bida da ha:giwane amo dunu huluanema amane sia:i, “Yu dunu amola Yelusalemega esala dunu huluane, nabima! Amo hou dilia waha ba:sa, amo ea bai na dilima olelemu.
15 Goe dunu, ilia da adini ba:i dilia dawa:sa. Hame mabu! Wali da hahabe fawane, 9ougologo fawane. 16 Be amo hou dilia waha ba:sa da musa: balofede dunu Youele da agoane olelei, amane, 17  Youele 2:28-32‘Gode da amane sia:sa,
‘Soge wadela:mu eso gadenesea,
Na da Na A:silibu Hadigidafa Gala osobo bagade fi dunu huluane
ilima hano agoane sogadigimu.
Dilia egefe amola didiwi,
ilia da eno dunuma Na Sia: olelemu.
Dilia ayeligi dunu da esala ba:la:lumu,
amola dilia da:i dunu da simasia ba:mu.
18 Dafawane! Na hawa: hamosu dunu amola uda,
ilima Na A:silibu Na da imunuba:le,
ilia da Na sia: olelemu.
19 Na da muagado amo ganodini musa: hame ba:su dawa:digima:ne olelesu hamomu.
Amola osobo bagadega gasa bagade hawa: hamomu.
Dilia da maga:me, lalu bagade amola lalu mobi ba:mu.
20 Eso da hadigi fisili
amola oubi da haliga:iwane ba:mu,.
Amasea, Hina Gode amo Ea Eso bagadedafa amola hadigidafa
da doaga:i dagoi ba:mu.
21 Amo esoga, nowa da Hina Ea Dioba:le,
E ili gaga:ma:ne wele sia:sea,
ilia da Gode Ea Gaga:su ba:mu!”
22 Dilia Isala:ili dunu huluane, nabima! Yesu, Na:salede dunu, E da musa: hame ba:su dawa:digima:ne olelesu liligi bagohame Gode Ea gasaga hamobeba:le, E da Hina Gode Ea Hou dilima moloiwane olelei. Dilia amo hou huluane dawa:. Bai E da guiguda: hamoiba:le, dilia huluane ba:i dagoi. 23  Ma:diu 27:35; Maga 15:24; Luge 23:33; Yone 19:18Amo hou, Gode da hanaiba:le, E da musa: dawa:lalu amola ilegei dagoi. Udigili hame, be hanaiba:le, Gode da Yesu dilima i. Amalalu, dilia da Yesu eno wadela:i hamosu dunu ilima i. Dilia sia:beba:le, ilia Yesu bulufalegeiga medole legei. 24 § Ma:diu 28:5-6; Maga 16:6; Luge 24:5Be Gode da Yesu uhini, wa:legadolesi dagoi. E da bogosu ea gasa bagade hou fisili, E da bogosu ganodini dialumu hamedei galu.
25 ** Gesami Hea:su 16:8-11Da:ibidi da musa:, Yesu Ea hou olelema:ne, amane sia:i,
‘Na da Hina Gode mae yolele, na midadi esalu ba:i.
E da mae yolesili, gadenene esalebeba:le,
na da hame beda:mu.
26 Amaiba:le na da hahawane bagade,
amola na da nodone sia:nana.
Na da osobo bagade dunu fawane,
be na da dafawane hamoma:beyale dawa:beba:le, hame beda:mu.
27 Dia da na a:silibu bogoi sogebi amoga hame yolesimu.
Na da Di mae yolesili hawa: hamosu dunu esala.
Amaiba:le, Di da na da:i hodo dasama:ne, bogoi uli dogoiga hame yolesimu
28 Dia da esalusu logo ahoasu huluane nama olelei dogoi.
Na amola Di, ani gilisili esalumuba:le,
na da hahawane bagade ba:mu.”
29 Na fi dunu! Na da ninia aowalali ada, hina bagade Da:ibidi, amo ea hou dilima moloiwane olelemu. E da musa: bogole, uli dogone sali dagoi. Ea uli dogoi da guiguda: diala. 30 †† Gesami Hea:su 132:11; 2 Sa:miuele 7:12-13E da balofede dunu galu. Amola e da Gode Ea fa:no hahawane dogolegele imunu hou dawa:i galu. Gode Ea ilegele sia:i da E da Da:ibidi egaga dunu, Da:ibidi defele, hina bagade dunu hamomu. 31 Da:ibidi da Gode Ea fa:no hamomu hou ba:beba:le, e da Mesaia Ea bu uhini wa:legadomu olelei amane,
“Gode da bogosu sogebi amo ganodini amo dunu hame yolesi.
Ea da:i hodo da bogoi uli dogoi ganodini dasai hame ba:i.”
32 Defea! Amo Yesu Hi da bogole, Gode da E uhini bu wa:legadolesi dagoi. Amo hou huluane ninia ba:su. 33 E da wa:legadole, wali Ea ada Gode Ea lobo dafadili fisa. Gode Ea musa: olelei agoane, E da Gode Ea A:silibu Hadigidafa Gala lai dagoi. Amo hahawane dogolegele iasu E da ninima i dagoi, amo hou dilia waha ba:sa. 34 ‡‡ Gesami Hea:su 110:1Da:ibidi da Yesu defele, Hebene diasuga hame heda:i. Be Da:ibidi da amane sia:i,
‘Hina (Gode) da na Hina Gode Ema amane sia:i,
‘Na lobodafadili fili,
35 ouesalu, amoganini Dia ha lai dunu amo Dia emo ligisisu hamoma:ne na da hasalimu,’ amane sia:i.
36 Amaiba:le, Isala:ili dunu huluane, dawa:ma! Yesu, (dilia da bulufalegeiga fuga:i amo dunu), Gode da E Hina Gode amola Mesaia, hamoi dagoi!”
37 Dunu huluane, amo sia: nababeba:le, ilia dogo dadiga gala:i agoane se bagade nabi. Ilia da Bida amola eno asunasi dunu ilima amane adole ba:i. “Nola! Ninia adi hamoma:bela:?”
38 Bida da ilima bu adole i, “Dilia afae afae dilia wadela:i hou yolesili, sinidigili, Godema buhagima. Amasea, Yesu Gelesu Ea Dioba:le, ba:bodaise hamoma. E da dilia wadela:i hou gogolema:ne olofole, Gode Ea hahawane dogolegele iasu liligi (Gode Ea A:silibu Hadigidafa Gala) dilima imunu. 39 Amo hahawane iasu, Gode da dilima, dilia mano, amola sedaga esala dunu, ilima imunusa: E da ilegele sia:i galu. Ninia Hina Gode da nowa dunuma E da misa:ne sia:sa, E da amo dunuma imunu.”
40 Bida da Godema misa:ne sia: bagade ilima olelei. E amane sia:i, “Se dabe iasu bagade da dilia wadela:i fi dunu ilima doaga:mu. Amo mae lama:ne, dilia hou afadenema!” 41 Dunu bagohame da ea sia: dafawaneyale dawa:beba:le, hanoga fane salasu hou hamoi. Amo esoha dunu 3000 agoane, ilia da Yesu Ea fa:no bobogesu dunu gilisisu ilima madelai dagoi. 42 Ilia da eso huluane asunasi dunu ilia olelesu nabasu. Ilia gilisili, Yesu Ea fa:no bobogesu fi hamone, Yesu Ea lolo nawane Godema sia:ne gadolalu.
Yesu Ea Fa:no Bobogesu Fi Dunu Ilia Hou
43 Asunasi dunu da musa: hame ba:su gasa bagade dawa:digima:ne olelesu bagohame hamobeba:le, dunu huluane da bagadewane fofogadigi. 44 §§ Asunasi Dunu Ilia Hou 4:32-35Dafawaneyale dawa:su dunu huluane gilisili fi afadafa hamone, ilia liligi huluane gilisili gagui. 45 Ilia da soge, diasu amola eno liligi bidi lale, amo muni lai da ilia fi ganodini hame gagui dunu ilima iasu. 46 Eso huluane ilia Debolo Diasu ganodini gilisisu. Amola ilia diasudafa amo ganodini ilia ha:i nanu, ilia hou fonobole, hahawane nasu. 47 Eso huluane ilia Godema nodone sia:su. Dunu huluane da ilima hahawane galu. Amola eso huluane Hina Gode Yesu da ilia gilisisuma madelagima:ne, eno gaga:i dunu hiougi.

*2:1: Gobele Salasu 23:15-21; Mousese ea Malasu 16:9-11

2:17: Youele 2:28-32

2:23: Ma:diu 27:35; Maga 15:24; Luge 23:33; Yone 19:18

§2:24: Ma:diu 28:5-6; Maga 16:6; Luge 24:5

**2:25: Gesami Hea:su 16:8-11

††2:30: Gesami Hea:su 132:11; 2 Sa:miuele 7:12-13

‡‡2:34: Gesami Hea:su 110:1

§§2:44: Asunasi Dunu Ilia Hou 4:32-35