2
Danuba: Mabe da Hina Gode Ea Misunu Eso Hou amo Sisasu Olelesa
Fulabosu (dalabede) dubi amo Saione Goumi (Gode Ea sema agolo)
amo da:iya gado sisasu olelema:ne duma.
Dilia Yuda fi dunu! Amo fulabobe nabi ea ga:
amo nabasea fofogadigili uguguma.
Amo da Hina Gode Ea misunu eso gadenebe dafawane ba:mu.
Hina Gode Hina mabe amohaga da gasi bagade ba:mu,
amola mu mobi da afadenene bunumai o genesuiai sodomu.
Danuba: wa:i bagade misi amo ea bai
amo da gegesu dunu gilisisu bagade agoane, ilia da hedolodafa goumi
dabua gado heda:i esafulubi sodomu,
amola amo da hahabe eso goumi dabua gadodili
eso digagala:be agoai ba:mu.
Agoai hou da hame ba:su musa:, amola agoai hou da bu hame ba:mu.
Danuba: ilia nabe da ha:i manu sagai huluane da laluga nene ebelei agoane ba:sa.
Musa: soge da Idini soge agoai ba:i be ilia da ahoasea
amo da bu ha:i manu da heda:be hame ba:mu.
Huluane da bione dasagia:i ganumu.
Ilia da liligi huluanedafa na dagosa.
* Wamolegei Sia: Olelesu 9:7-9Ilia da hosi agoai ba:sa.
Ilia da gegesu hosi agoai hehenasa.
Ilia goumi dabua gado heda:le
amo da sa:liode emo wagebi ilia genenagenenasa agoai naba.
amola laluga samaso bioi nebe ea ga: agoai naba.
amola ilia da gegesu gilisisu bagade gegemusa: dadalesa defele ba:sa.
Ilia gadenena mabeba:le, dunu huluane da bagade beda:i
amola ilia beda:ga odagi da haliga:la asi agoai ba:sa.
Ilia gegena misi amoha wa:i agoai ba:sa.
Ilia dobea salidili heda:i amo da gegesu dunu ilia heda:su agoane heda:sa.
Ilia mogodigili bulubulusa ahoa amola hame sinidigisa.
Amola ilia ahoabe amo enoga hame damusa.
Ilia da gagili sali gagoi amo dusa:le ganodini golili daha.
Ilia logo hedofamu da hamedei ba:sa.
Ilia da moilai bai bagadema gegemusa: hehenasa.
Ilia hehenaia asili gagoiba:le heda:le,
ilia diasua doaga:le fo misa:ne agenesi hamoi
amo ganodini wamolasu ilia wamolamusa: heda:be agoane heda:sa.
10  Wamolegei Sia: Olelesu 8:12Ilia afia:beba:le, amo osobo amola mu da fofogosa.
Eso amola oubi da gasi agoai ba:sa,
amola gasumuni da hame nesa.
11  Wamolegei Sia: Olelesu 6:17Hina Gode da Ea gegesu wa:i dunuma ha:giwane wele sia:sa,
amola Ea sia: amo gugelebe gobagala:be agoai naba.
Hina Gode Ea gegesu dunu da gilisisu bagadedafa
amola ilia da Ea sia: fa:no bobogesa.
Dilia! Hina Gode Ea misunu eso hou da beda:ma:ne hisudafa ba:sa.
Amaiba:le, nowa da gasa gala esaloma:bela?
Hina Gode Da Dunu Fi Huluane Ilia Wadela:i Hou amo Yolesili, Ema Sinidigima:ne Sia:sa
12 Hina Gode da amane sia:sa, “Dafawane, goe hou da doaga:mu.
Amaiba:le dilia wahadafa dilia wadela:i hou yolesili Nama sinidigima.
amo dilia ha:i mae nawene amola digini misini, Nama fa:no bobogema.
13 Dilia gasa fi hou fisili, da:i dioiwane masa.
Dilia abula gadelabe fawane da dabua gado hou fawane
amola Na da amo da defele hame ba:sa.
Dilia Hina Godema sinidigili misa.
Ea hou da asigidafa amola asigiba:le gogolema:ne olofosu dawa:.
E da mae ougili noga:le ouesala,
amola Ea ilegele imunu sia:i amo didili hamosa.
E da eso huluane dunu ilia wadela:i hou
amo gogolema:ne olofomusa: olelesa
amola hame se nabasimu iaha.
14 Be dilia bu Hina Godema sinidigili masea,
Hina Gode Ea da Ea ilegesu afadenema:bela:?
Amola dilima hahawane ba:mu, amola ha:i manu bagade imunu.
Amasea, dilia gagoma amola waini hano
amo Hina Godema gobele salasu hamomu.
15 Dilia Saione Goumi dabua gado dalabede fulaboma
amola ha:i mae nawane gilisisu hamoma:ne wele sia:ma.
16 Dunu fi huluane amo Godema fada:i sia: sa:ima ia adomusa: gilisima:ne sia:ma.
Dunu da:i hamoi, mano fonobahadi, mano dudubu
amola uda gaheabolo lai dunu huluanedafa ilia diasu yolesili misa:ne sia:ma.
17 Gobele Salasu dunu huluane ilia da Debolo diasu ganodini oloda
amola logo holeiga sogebiga dogoa Hina Gode Ea hawa: hamonana,
ilia da misini amola Hina Godema sia:ne gadomu
amola dini imunu da defea amane,
“Hina Gode! Dia fidafa dunuma asigima!
Fifi asi gala eno ilia da nini higasa amola ninima da:da:losa.
Ilia da amane sia:sa, “Dilia Gode da habi esalabala?”
Amaiba:le, ilia logo hedofama!
Hina Gode da Soge Bu Nasegagima:ne Hamosa
18 Amalalu, Hina Gode da bu Ea soge amo dawa:i.
Ea da Ea dunu ilima bu asigi.
19 E da ilia sia:ne gadosu amoma bu amane adole i,
“Waha Na da diligili waini amola olife susuligi dili sadima:ne imunu.
Amola dunu fifi asi gala oda ilia da dili hame higale ba:mu.
20 Na da danuba: gilisisu goega mabe amo lale galagamu.
Na ili mogili hafoga:i soge badilia amoga sefasimu.
Ilia bisili danuba: dadalesu,
Na da amo huluane Bogoi Hano amoga lale sanasimu,
amola fa:no mabe amo da Medidela:inia Wayabo Bagade sali hano
amoga ladili ha:digimu.
Ilia bogogia:i da:i amo da dasale gaha bagade nabimu.
Ilia da dilima se bagade iabeba:le, Na da ili huluane gugunufinisimu.
21 Bugili nasu soge huluane! Mae beda:ma! Be hahawane galoma amola nodoma!
Abuliba:le? Hina Gode Hi fawane da amo hou hahamoi.
22 Ohe fi! Mae beda:ma!
Ohe fofole nasu soge da mola:ya:i, ifa da fage legesa,
figi ifa amola waini efe da gilisili fage bagohame legesa.
23 Saione fi dunu!
Dilia Hina Gode da dili fidima:ne gasa bagade hou hamoi dagoiba:le,
hahawane bagade nodoma!
Ea da anegagi oubi gibu defele i dagoi
amola anegagi oubi dagoloba musa: gibu iasu defele dilima i.
24 Gala:ine dabimusa: diasu da gagoma amola eno gala:ine amoga nabai ba:mu.
Amola uli dogoi amo da waini hano banenesisu dafululi gala
amo da waini amola olife susuligi ifa amoga nabane adugagala:i ba:mu.
25 Liligi dia adi fisi amo Na bu imunu
amola danuba: ilia ode musa:ga na ebelei,
amo gegesu wa:i amo da Na dilima gegema:ne asunasi.
26 Waha dilia da ha:i manu bagade ba:mu amola sadimu.
amola dilia da dilia Hina Godema bagade nodomu.
Bai E da dili fidima:ne hou noga:idafa hahamoi.
amola eno dunu fi ilia da Na dunu fi bu hamedafa higale ba:mu.
27 Amaiba:le, Isala:ili fi dilia da dawa:mu
amo Na da dili amo gilisili esala, amola Na da Hina Gode.
Na da dilia Hina Gode amola goe da Hina Gode eno hame.
Dunu fi oda da Na dunu fi bu eno hame higale ba:mu.
Hina Gode Ea A:silibu Hadigidafa Gala amo Dunu Fi Huluanema Imunu
28  § Asunasi Dunu Ilia Hou 2:17-21Hobea, Na da Na A:silibu Hadigidafa Gala dunu huluanema soga:digimu.
Dilia dunu mano amola didiwi ilia da Na sia: olelemu
amola dilia da:i hamoi dunu ilia da simasia ba:mu
amola goi ayeligi amola uda a:fini ilia da esalawane siga ba:su sodomu.
29 Amo esoga Na da Na A:silibu Hadigidafa Gala,
amo hawa: hamosu dunu (dunu amola uda defele) ilima amolawane sogadigimu.
Hina Gode Ea Misunu Eso
30 Na da dawa:ma:ne sisasu hou amo esoga hahamomu.
Muagado amola osobo bagadega,
musa: hame ba:su dawa:digima:ne olelesu hou,
amo maga:me, laluga nebe amola mobi heda:be ba:mu.
31  ** Ma:dui 24:29; Maga 13:24-25; Luge 21:25; Wamolegei Sia: Olelesu 6:12-13Eso digagala:i da gasi agoane ba:mu
amola oubi da afadenene maga:me agoane ba:mu.
Hina Gode da misunu gala be hidadea amo sisasu da ba:mu.
32  †† Louma 10:13Be nowa dunu da Hina Godema, E fidima:ne wele sia:sea
e da Hina Gode Ea gaga:su ba:mu.
Hina Gode Ea sia:i defele, Saione Goumi amola Yelusaleme moilai bai bagadega amola da Gode Ea gaga:su ba:mu.
Mogili da gugunufinisisu hame ba:mu.
Amola nowa dunu Hina Gode da ilegei, amo da gaga:su ba:mu.”

*2:4: Wamolegei Sia: Olelesu 9:7-9

2:10: Wamolegei Sia: Olelesu 8:12

2:11: Wamolegei Sia: Olelesu 6:17

§2:28: Asunasi Dunu Ilia Hou 2:17-21

**2:31: Ma:dui 24:29; Maga 13:24-25; Luge 21:25; Wamolegei Sia: Olelesu 6:12-13

††2:32: Louma 10:13