3
Hina Gode da Dunu Fifilai Huluane Gilisili ilima Fofada:mu
Hina Gode da amane sia:sa,
“Amo esoga, Na da Yuda fi amola Yelusaleme fi ilia hou bu hahamobeba:le,
ilia da bu bagade gaguiwane ba:mu.
Amasea, Na da dunu fifilai huluane fofada:musa:,
Yihosiafa:de Fago soge amoga gilisimu.
amogai Na dunu fi huluane ilia hou Na fi Isala:ili ilima hamoi Na da fofada:mu.
Ilia da Isala:ili dunu fi da mogi amola ga fi
amo ganodini esaloma:ne afagogolesi.
amola ilia da Na soge fifili momogi.
Ilia da gegesu ganodini dunu gagulaligi
amo lama:ne, ululuale hedei.
Ilia goi amola a:fini amo ilia udigili bidi mae lale hawa: hamoma:ne, bidi lai. Amo bidi amoga ilia waini hano amola aheda:i uda bidi lai.
* Aisaia 14:29-31, 23:1-18; Yelemaia 47:1-7; Isigiele 25:15-28:26; A:imose 1:6-10; Sefanaia 2:4-7; Segalaia 9:1-7; Ma:dui 11:21-22; Luge 10:13-14Daia, Saidone amola Filisidia! Dilia da Nama adi hou hamomusa: amasala:? Ma dilia da Nama dabemusa: amasala:? Defea, dilia amasa galea, Na hedolodafa dabemu.
Dilia da Na silifa amola gouli amola Na liligi ida:iwane galaamo dilia debolo diasu ganodini wamolegela asi. Dilia da Yuda amola Yelusaleme fi dunu amo ilia sogega fadegale, hiouginana asili, Galigi fi ilima bidi lai dagoi. Waha da Na ili bu oule misunu, amo dunu dilia bidi lai amo. Amola amo defele, dilia da ilima hamoi, amo Na dabemu. Na da dilia didiwi amola egefe huluane Yuda fi dunuma bidi lalesimu. Na da ili da soge badiliadafa, Sabiane dunu fi soge amoga asunasimu. Na da Hina Gode amola Na da sia:i dagoi.
Goe sia: dunu fifi asi gala huluanema sisia: lama.
Gegemusa: amola dilia dunu ha lai wa:ma
amola gegesu dunu ilia mogodigili bulubulusa masa.
10  Aisaia 2:4; Maiga 4:3Dilia osobo dogosu afadenene bu gobihei agoai hamoma
amola ifa dadamusu gobihei amo afadenene dadi agesoi agoai hamoma.
Da:i dia:i dunu amolawane ilia da gegema:mu.
11 Fifi asi gala huluane amo da Isala:ili sisiga:sa!
Hedolowane misini, fago umi soge ganodini gagadoma!
Ma! Hina Gode! Dia gegesu dunu ilima gegema:ne gududili asunasima.
12 Dunu fifilai ilia da momagele ouesaloma
amola Fofada:su Umi Soge amoga misa:ma.
amogai, Na, Hina Gode da Fofada:su Fisu da:iya fila heda:le
amola dunu fi la:idi huluane esalebe, ilima fofada:mu.
13  Wamolegei Sia: Olelesu 14:14-16, 19-20, 19:15Ilia da wadela:i bagade hamosu dunu.
Widi faimusa: damubi amo defele, amo dunu hedofama.
Waini hano hamoma:ne waini fage labugili,
waini ofodo da nabaiba:le aduga:le dabe
amo defele amo dunu labugima.”
14 Dunu osea:idafa da Fofada:su Fago amo ganodini gagadoi dagoi ba:sa.
amogai Hina Gode Ea Fofada:su Eso da hedolowane doaga:mu.
15 Eso amola mu amola da gasi agoane ba:mu
amola gasumuni da bu hame nemu.
Gode da Ea Fi Dunu Ilima Hahawane Dogolegele Imunu
16  § A:imose 1:2Hina Gode Ea sia gobagala:i amo Saione Goumi da:iya gadodafa amoga naba.
amola Ea sia: amo gugelebe gobagala:i agoane
Yelusaleme moilai bai bagadega naba.
Mu amola osobo bagade da ugugusa.
Be E da Ea Fi amo se mae nabima:ne gaga:mu.
17 “Amasea, Isala:ili fi! Na da dilia Hina Gode Saione sema goumia gado esala,
amo dilia da dawa:mu.
Yelusaleme da hadigi sema moilai bai bagade ba:mu
amola dunu enodini misi ilia da mugululi osa:le heda:le bu hamedafa ba:mu.
18 Amo esohaga da goumi ea waini ha:i manu sagai da dedeboi dagoi ba:mu.
amola bulamagau da agoloa huluane lafiadalebe ba:mu.
Yuda ea hano da gilisi dalebe defele ba:mu.
Hano da Hina Gode Ea Debolo diasu amodili dalebe ba:mu
amola Aga:isia Fago da amo hanoga nasegagi dagoi ba:mu.
19 Idibidi soge da hafoga:i dagoi ba:mu
amola Idome da wadela:lesi dagoi ba:mu.
Bai ilia da Yuda fi ilima gegeiba:le
amola asaboi dunu amo medole legeiba:le.
20 - 21 Na da dunu fane legesu amo dabema:ne fane legemu
amola Na da bidi hamosu dunu amo hame yolesimu.
Be Yuda amola Yelusaleme amo ganodini,
dunu da eso huluane mae fisili esalebe ba:mu.
amola Na, Hina Gode, Na Saione goumi dabua gado esalumu.”
Sia: ama dagoi

*3:4: Aisaia 14:29-31, 23:1-18; Yelemaia 47:1-7; Isigiele 25:15-28:26; A:imose 1:6-10; Sefanaia 2:4-7; Segalaia 9:1-7; Ma:dui 11:21-22; Luge 10:13-14

3:10: Aisaia 2:4; Maiga 4:3

3:13: Wamolegei Sia: Olelesu 14:14-16, 19-20, 19:15

§3:16: A:imose 1:2