23
Founisia Sia:ne Iasu
* Isigiele 26:1-28.19; Youele 3:4-8; A:imose 1:9-10; Segalaia 9:1-4; Ma:diu 11:21-22; Luge 10:13-14Amo sia: da Daia moilai bai bagade ea hou olelesa. Dilia dusagai ouligisu dunu hano wayabo bagadega ahoabe! Da:i dioiba:le, dinana huma! Dilia moilai bai bagade amo da wadela:lesi dagoi. Ea diasu amola ea dusagai ouligibi hano sogebi da wadela:lesi dagoi. Dilia da Saibalase asili, buhagisia, amo sia: nabimu. Dilia Saidone liligi ligisisu diasu ouligisu dunu! Didigia:ma! Dilia da hano wayabo bagade degele, gagoma amo da Idibidi sogega fai amo bidi lamusa:, amola fifi asi gala ilima bidi lasu hamomusa:, dunu asunasi dagoi.
Saidone moilai bai bagade fi! Dilia da gogosia:i dagoi. Hano wayabo bagade amola wayabo lugudu bagadedafa da di da elea mano hame sia:sa. Ilia da amane sia:sa, “Na da mano hame. Na da dunu mano amola uda mano hame fofosu.”
Dunu huluane, amola Idibidi dunu da Daia da wadela:lesi dagoi nabasea, fofogadigimu.
Dilia Founisia soge fi dunu! Se nababeba:le, huma! Siba:ini sogega hobeale masa:ne, logo hogoi helema. Daia da hemonega hamone, hahawane ba:su. Be wali hahawane hame ba:sa. Daia moilai bai bagade fi da dunu amo hano wayabo degele, gaheabolo fi sogebi hahamoma:ne, asunasi. Be wali Daia da amo musa: gasa bagade amola hahawane moilai agoane hame ba:sa. Daia da musa: hina bagade ilia moilai. Amogawi esala hina bagade amoma osobo bagade fifi asi gala da baligiliwane nodosu. Be nowa da amo moilai noga:idafa amo wadela:musa: ilegebala:? Hina Gode Bagadedafa da amo moilai wadela:musa: ilegei dagoi. Ilia da ilila: hamoiba:le, gasa fi hamosu. Amaiba:le, Hina Gode da amo gasa fi hou hedofamusa:, amola ilia dunu mimogo ilima eno dunu da nodosu amo fofonobomusa:, ilia moilai bai bagade wadela:musa: ilegei.
10 Dilia Siba:ini soge (amoga Founisia dunu da fimusa: asi) amo fi dunu dilia! Ifabi hamomusa: masa! Wali da dili gaga:ma:ne, dunu eno hame esala. 11 Hina Gode da Ea lobo hano wayabo bagade amoga gadodili ilua:le, hina bagade ilia fi wadela:lesi dagoi. Ea sia:beba:le, Founisia bidi lasu moilai bai bagade bagohame da wadela:lesi.
12 Saidone moilai bai bagade fi! Dilia hahawane hou da ebelei dagoi amola dilia fi dunu da banenesi dagoi ba:sa. Amabela:? Ilia da Saibalase sogega hobeama:bela:? Be amogawi ilia da gaga:su hame ba:mu.
13 (Asilia dunu hame be Ba:bilone dunu da sigua ohe fi Daia moilai bai bagade amo hasanasimusa: logo doasi dagoi. Ba:bilone dunu ilisu da moilai doagala:musa: diasu sedade gagula heda:i, amola Daia ea gaga:su gagoi mugululi, moilai bai bagade wadela:lesi dagoi.)
14 Dilia dusagai ouligisu dunu hano wayabo bagadega bila ahoabe! Se nababeba:le, huma! Moilai noga:i amo da dialoma:ne dilia da dafawaneyale dawa:i, amo da mugululi, wadela:lesi dagoi.
15 Eso da misunu, amoga Daia da gogolei dagoi ba:mu. Ode 70 amoga, (amo da hina bagade ea esalebe ode idi defele) dunu eno da Daia amo hame dawa:mu. Be ode 70 gidigisia, Daia da hina: da:i bidi lasu uda, amo ea hou da gesami amo ganodini dedei, amo defele ba:mu. 16 Gesami da agoane hea:sa:-
“Di hame gagui hina: da:i bidi lasu uda!
Dia sani baidama lale, moilai amo ganodini laloma.
Hedema! Amola dia gesami amo dunu bu dima misa:ne bu hea:ma.”
17 Amo ode 70 gidigisia, Daia da ea musa: hawa: hamosu amoma buhagima:ne, Hina Gode da logo doasimu. Osobo bagade fifi asi gala huluane da ea bidi lasu liligi lamu.
18 Ea bidi lasu hamobeba:le, muni lasea, amo muni e da Hina Godema ima:ne momodale ligiagamu. E da amo muni udigili hame ligisimu, be nowa da Hina Godema nodone sia:ne gadosa da amo muni amoga ilia ha:i manu amola abula bidi lamu.

*23:1: Isigiele 26:1-28.19; Youele 3:4-8; A:imose 1:9-10; Segalaia 9:1-4; Ma:diu 11:21-22; Luge 10:13-14