22
Yelusaleme Sia:ne Iasu
Amo sia: da Esala Ba:su Fago sogebi ea hou olelesa. Wali da adi hou hamosala:? Abuliba:le, dunu huluane da diasu gadodili da:iya heda:le, hahawane gilisisu hamosala:? Moilai bai bagade fi huluane da hahawane halasa. Sia: bagade da moilai ganodini nabasa. Be dilia fi dunu amo da gegesu ganodini bogoi da gegebeba:le hame bogoi. Dilia dadi gagui ouligisu dunu huluane da mae gala:le, hobeale, ilia ha lai amoga suguli lai dagoi ba:i. Amaiba:le, dilia na yolesima! Bai na da na fi dunu bagohame bogoiba:le, na da ha:giwane dimusa: dawa:lala. Na dogo denesima:ne mae misa. Ninia da Esala Ba:su Fago amo ganodini, ninima hasalasu amola beda:su amola ededenasu hou fawane ba:sa. Amola, Hina Gode Bagadedafa, E da liligi huluanedafa Ouligisu, Hi fawane da amo hou ninima iasi. Ninia moilai gagoi huluane da fabeba:le, mugului dagoi, amola dunu da fidima:ne wele sia:beba:le, ilia sia: da agologa gobagala:lala.
Ila:me soge fi dadi gagui dunu da hosi da:iya fila heda:le, oulali amola dadi gaguiwane misi. Eno dadi gagui dunu, ilia da:igene gaga:su liligi gaguiwane, amo Gia sogega misi. Nasegagi fago soge Yuda soge amo ganodini diala, da sa:liode amoga nabai dagoi ba:i. Dadi gagui dunu amo hosi da:iya fila heda:i, da Yelusaleme logo ga:su gadenene lelebe ba:i. Yuda soge ea gaga:su liligi huluane wadela:lesi dagoi ba:i. Amalalu, dilia da gegesu liligi huluane, amo gegesu liligi ligisisu diasu amoga lale, gadili gaguli misi. - 10 Dilia da Yelusaleme gagoi ba:lu, amo ganodini sogebi afae afae da wadela:lesi dagoi ba:i. Dilia da Yelusaleme huluane ba:i. Dilia mogili, Yelusaleme gagoi bu hahamoma:ne, igi lamusa:, diasu mogili mugului dagoi. 11 Dilia da hano amo da hemone wayabo amoga maha, amo hai dialoma:ne dilia da hihiga:le gagui. Be dilia da Gode (amo da hemone waha doaga:be hou ilegele, hamomusa: hamoi) Ema hamedafa dawa:i.
12 Ouligisudafa Hina Gode Bagadedafa da amane wele sia:i, “Dilia da dialuma hinabo waga:ne, gogolole abula eboboi ga:ne, didigia:ma!” 13  * 1 Golidia 15:32Be amo mae dawa:le, dilia da oufesega:i amola hahawane lolo nasu. Dilia da sibi amola bulamagau moma:ne, medole legei. Amola dilia da waini hano mai. Dilia da amane sia:i, “Ninia da ha:i amola waini hano manu da defea. Bai aya ninia bogomu.”
14 Hina Gode Ouligisu Bagadedafa Hisu da nama amane sia:i, “Ilia da baligili wadela:idafa hamobeba:le, ilia da osobo bagadega esalea, Na da ilia hou hamedafa gogolema:ne olofomu. Na, Hina Gode Ouligisu Bagadedafa da sia:i dagoi.”
Hina Gode da Siebena amoma Sisasu Iasi.
15 Ouligisudafa Hina Gode Bagadedafa da na da Siebena (hina bagade diasu ouligisu dunu) amoma asili, ema sisasu amane iasima:ne sia:i, 16 “Di dawa:loba, di da nowayale dawa:bela:? Disu da dia bogoi uli dogoi igi agolo la:ididili dogomu, amo di hamoma:ne da hame ilegei. 17 Disu da dia hou da bagadedafa dawa:. Be Hina Gode da di gaguia gadole galagamu. 18 E da di bolo agoane gaguia gadole, soge eno amo dia soge bagade baligisa, amoga di galadigimu. Amo ganodini, di da sa:liode amo di da hahawane ba:sa, amoga dafulili di da bogomu. Dia hou hamobeba:le, dia hina bagade ea fi da gogosiamu. 19 Hina Gode da dia ouligisu sogebi amoga di fadegamu. Dia da gaguia gadoi, be Hina Gode da di hedofale gisalugala:mu.”
20 Hina Gode da Siebenama amane sia:i, “Na da amo hou hamosea, Na da Na hawa: hamosu dunu amo Ilaiagime (Hiligaia egefe) amo misa:ne sia:mu. 21 Na da dia hawa: hamomusa: ilegei abula amola dia bulu ema idiniginisimu, amola dia ouligisu hou huluane ema imunu. E da Yelusaleme fi dunu amola Yuda soge fi dunu ilima ada agoane esalumu. 22  Wamolegei Sia: Olelesu 3:7Na da e Da:ibidi egaga fi hina bagade amo fawane hagudu ouligisudafa agoane hamomu. E da fedege agoane, ouligisu doasisu “gi” gagulaligi agoane ba:mu. Ea doasi liligi enoga ga:mu da hamedei ba:mu, amola ea ga:si liligi, enoga doasimu da hamedei ba:mu. 23 Na da fedege agoane Ilaiagime gosagisisu liligi agoane, ea sogebi amoga mae muguluma:ne, gasawane lala:gimu. Amola ea sosogo fi dunu huluane da ea houba:le nodomu.
24 Be fa:no, ea sosogo fi amola ea ouligi dunu huluane da ema dioi liligi bagadewane ba:mu. Ilia da fedege agoane, ofodo amola gaga amola gosagisisu liligi amo defele ema gosagisi dialebe ba:mu. 25 Amo hou doaga:sea, agenesi gosagisisu musa: gasawane lala:gi dialu da hoholigili fadegale, sa:imu. Amasea, liligi amoga gosagisi dialu da wadela:lesi dagoi ba:mu,” Hina Gode da sia:i dagoi.

*22:13: 1 Golidia 15:32

22:22: Wamolegei Sia: Olelesu 3:7