3
Sadise Yesuma Fa:no Bobogesu Fi Ilima Sia:i
“Dia Na fa:no bobogesu fi Sadise moilai bai bagadega amo ilia a:igele ouligisu dunuma meloa dedene ima, amane, ‘Dunu da A:silibu fesuale gala, amo Gode Ea hawa: hamosu A:silibu amola gasumuni fesuale gala, amo Gagusu Dunu da amane sia:sa. Na da dilia hou hamobe dawa:. Dunu da dilia da esala ilia da sia:sa, be dilia da bogoi dagoi.
Amaiba:le, nedigima! Dilia waha lalegagui da dafawane bogosa:besa:le, amo liligi bu wa:legadoma:ne hawa: hamoma. Dilia hou hamoi da Gode ba:ma:ne, moloidafa hame gala. Amaiba:le, dilima olelei liligi amola dilia gega nabi liligi bu dawa:ma! Amo nabawane hamoma! Dilia wadela:i hou yolesima! Dilia da hame nedigisia, Na da dilia hame dawa: gasi amoga wamolasu dunu ea mabe defele dilima doaga:mu. Be mogili afae afae Sadise fi amo ganodini da fedege agoane abula mae nigima:ne noga:le ouligisa. Dilia da ahea:ya:i abula salawene, Na amola gilisili ahoanumu. Bai Na da dilia hou da defele ba:sa. Nowa da osobo bagade hou hasalasisia, ilia da amaiwane ahea:ya:i abula salawane ba:mu. Na da ilia dio eso huluane mae bogole Fifi Ahoanusu Buga ganodini dedei hame fadegamu. Na da ili oule asili, Na Ada amola Ea hadigi a:igele dunu, ilima doaga:le amane sia:mu, ‘Amo dunu da Na:!’ ”
“Dilia ge galea, A:silibu Ea sia: Yesuma Fa:no Bobogesu Fi ilima sia:sa amo nabima.”
Filadelefia Yesuma Fa:no Bobogesu Fi Ilima Sia:i
“Dia Na fa:no bobogesu fi Filadelefia moilai bai bagadega, amo ilia a:igele ouligisu dunuma meloa dedene ima, amane, ‘Dunu amo da Hadigi amola Dafawane, da dilima amane sia:sa. E da gi musa: Da:ibidi gagui liligi, amo gagusa. E da logo ga:su doasea, dunu eno bu ga:simu da hamedei. Amola E da logo ga:sisia, dunu eno da bu doasimu hamedei. Dilia hou na dawa:. Dilia da gasa hame. Be dilia da Nama asigiba:le, Na olelesu mae yolesili fa:no bobogelalu. Na da dilia midadi logo doasi dagoi. Dunu eno da amo bu ga:simu da hamedei. Nabima! Amo ogogosu gilisisu dunu, ilia da Yu dunu ilisu da sia:sa, be ilia da ogogosa. Ilia da Sa:ida:ne ea fi dunu. Na da ili dilia emo gadenene beguduma:ne sefasimu. Amola ilia da Na da dilima bagadewane asigisa dawa:mu. 10 Se nabasu eso bagade da osobo bagade dunu fifi asi gala huluane adoba:musa: misunu. Be dilia da Na mae yolesili gebewane esaloma:ne sia: nabawane hamobeba:le, Na da dili amo se nabasu eso amoga gaga:mu.
11 Na misunu da gadenei. Dilia da osobo bagade hou hasalasisu habuga bidi agoane lamu. Amo habuga bidi enoga wamolasa:besa:le, dilia hou gagui gasawane gaguma.
12 Nowa dunu da osobo bagade hou hasalasisia, Na da amo dunu fedege agoane, gele mogomogoi Gode Ea Debolo Diasu ganodini hamomu. E da Gode Ea diasu hame yolemu. Na da Gode Ea Dio amola Gode Ea gaheabolo moilai bai bagade (amo da Yelusaleme - hobea Gode da Hebene sogeganini iasimu) amo ea dio amola Na Dio gaheabolo amo dunu da:iya dedemu.’ ”
13 “Dilia ge galea, A:silibu Ea sia: Yesuma Fa:no Bobogesu Fi ilima sia:sa amo nabima!”
La:ioudisia Yesuma Fa:no Bobogesu Fi Ilima Sia:i
14 “Na fa:no bobogesu fi La:ioudisia moilai bai bagadega, amo ilia a:igele ouligisu dunuma meloa dedene ima, amane, ‘Dunu E da liligi huluanema Ama gala, E da Dafawane Asigidafa Ba:su dunu amola Gode Ea hahamoi liligi huluane amoma Bai esala, E da amane sia:sa. 15 ‘Na da dilia hamobe dawa:! Dilia da anegagi hame be gia:i hame, amo Na dawa:. Dilia da gia:idafa o amo hame galea, anegagidafa, amo ba:mu Na da hanai gala. 16 Be dili da anegagi hame amola gia:i hame, be dili da gugumiba:le, Na da dilia houba:le isomu galebe. 17 Dilia amane sia:sa, ‘Na da bagade gagusa. Na da sadi dagoi.’ Be dilia da hame gagui amola se nabawane, amo dilia hame dawa:. Dilia da hame gaguiwane, da:i nabadowane amola si dofoiwane esala. 18 Amaiba:le, dilia da bu bagade gagui ba:ma:ne, Nama gouli ida:iwane bidi lamu da defea. Dilia gogosia:iwane da:i nabado amo dedeboma:ne, Nama ahea:ya:i abula bidi lamu da defea. Dilia bu noga:le ba:ma:ne, dilia siga legema:ne manoma bidi lamu da defea.
19 Na da nowa dunuma asigi galea, Na da amo dunuma se dabe iaha. Amaiba:le, hogoi helele, dilia wadela:i hou yolesili, sinidigima. 20 Nabima! Na da logoga lulufigisa lela. Nowa da Na sia: nababeba:le, logo doasea, Na da amo dunu ea diasu ganodini golili sa:ili, ema gilisili ha:i manu amola e da Nama gilisili ha:i manu.
21 Nowa da osobo bagade hou hasalasisia, Na da osobo bagade hou hasaliba:le Na Ada dafulili Ea Fisu amo da:iya fibi, amo defele Na da osobo bagade hou hasalasisu dunu, ilia Nama Na dafulili Na Fisu da:iya fima:ne, ilima ilegemu.’ ”
22 “Dilia ge galea, A:silibu Ea sia: Yesuma Fa:no Bobogesu Fi ilima sia:sa amo nabima!”