2
Yesu da Efesase Yesuma Fa:no Bobogesu Fi Ilima Sia:i
“Di da Efesase moilai bai bagade fa:no bobogesu fi ouligisu a:igele dunu ema amane dedema.
‘Dunu amo da gasumuni fesuale gala Ea lobodafa amoga gagusa amola E da gouli gamali bai fesuale gala amo ganodini lalebe, amo da dilima amane sia:sa, ‘Na da dilia hawa: hamoi ba:i dagoi. Dilia gasawane mae yolesili hawa: hamosu, amo Na dawa:. Dilia da wadela:i hamosu dunu higasa amola dunu ilia da asunasi dunu ilisu sia:sa, ilima dilia da abodelalu, ilia da ogogosu ba:i, amo Na dawa:.
Dilia da se nabasu. Be dilia mae ougili, mae yolesili, gebewane Nama madelagili esalebe ba:i. Be Na da dilima fonobahadi sia:mu galebe. Dilia degabowane Na hou lalegaguiba:le Nama asigisu, amo defele dilia da wali Nama hame asigisa.
Dilia da bagade dafaiba:le, dawa:ma! Dilia wadela:i hou yolesili, dilia musa: lalegagui hou amo defele bu hamoma. Dilia wadela:i hou hame yolesisia, Na da dilima misini, dilia gamali bai amo fadegamu. Be liligi afadafa dilia noga:le hamosa. Dilia da Na hou defele, Nigoula:ida:nese dunu higasa.
Dilia ge galea, A:silibu Ea sia: E da Yesuma Fa:no Bobogesu Fi ilima sia:sa amo nabima!” E da amane sia:sa, ‘Na da nowa dunu da osobo bagade hou hasalasisia, ema e da eso huluane mae bogole Fifi Ahoanusu ifa Gode Ea Ifabi amo ganodini sagai, amo ea fage moma:ne, Na da sia:mu.’ ”
Samena Yesuma Fa:no Bobogesu Fi ilima Sia:i
“Dia Samena Yesuma Fa:no Bobogesu Fi ouligisu a:igele ema amane dedema,
‘Dunu amo da Hemosu amola Dagosu, E da bogoi amola wali bu esala, amo da dilima amane sia:sa, ‘Na da dilia se nabasu dawa:. Dilia da hame gaguiwane esala. Be dilia liligidafa, amo bagade gagui agoai ba:sa. Dunu ilia Yu dunu sia:sa be ilia da Yu dunu hame, ilia da Sa:ida:ne fi dunu, amo ilia da dilima lasogole sia:sa, Na dawa:. 10 Dilia da se nabimuba:le, mae beda:ma. Nabima! Sa:ida:ne da dilia hou adoba:ma:ne, dilia mogili da se iasu diasu ganodini sali ba:mu. Dilia da eso nabuane gala fawane se nabimu. Be dilia se nabasea o bogosea, Na hou mae yolesima. Amasea, dilia osobo bagade hou hasali dagoiba:le, Na da eso huluane mae bogole Fifi Ahoanusu habuga bidi dilima imunu. 11 Dilia ge galea, A:silibu Ea sia: E da Yesuma Fa:no Bobogesu Fi ilima sia:sa amo nabima.” E amane sia:sa,
‘Nowa da osobo bagade hou hasalasisa,
ea da:i hodo bogosea, e da bogosu ageyadu gala, amo hame ba:mu.’
Begamame Yesuma Fa:no Bobogesu Fi ilima Sia:i
12 “Dia Begamame Yesuma Fa:no Bobogesu Fi ouligisu a:igele dunuma amane dedema, ‘Dunu E da gegesu gobihei la:di la:di noga:le debei gagusa, amo da dilima amane sia:sa, 13 ‘Dilia esalebe soge, Na dawa:. Amoga Sa:ida:ne da hinawane esala. Dilia da Na hou hame yolesi. Amo sogega, (Sa:ida:ne ea fisu da amo ganodini gala), hame lalegagui dunu ilia da Na hame yolesisu ba:su dunu amo A:nadibase medole legei. Be amo ba:beba:le, dilia da Na hou hame yolesi. 14 Be liligi afae afae Na da dilima sia:mu galebe. Dilia gilisisu amo ganodini, mogili ilia Ba:ilame amo ea olelesu fa:no bobogesa. Ba:ila:me da olelebeba:le, Ba:la:ge da Isala:ili dunuma wadela:i hou olelei, amo ilia ha:i manu loboga hamoi ogogole ‘gode’ ilima ima:ne gobei, amo ilia nasu amola ilia wadela:i uda lasu hou hamoi. 15 Amo defele, dilia gilisisu ganodini mogili ilia Nigoula:ida:nese dunu ilia olelesu fa:no bobogesa. 16 Dilia wadela:i hou yolesima! Agoane hame hamosea, Na da dilima hedolo misini, amo wadela:i hamosu dunuma Na da gegesu gobihei Na lafiga gagui amoga Na da amo dunu ilima gegemu
17 “Dilia ge galea, A:silibu Ea sia: Yesuma Fa:no Bobogesu Fi ilima sia:sa nabima!
‘Nowa da osobo bagade hou hasalasisia,
Na da wamolegei ‘ma:na’ ema imunu.
Amola ilima afae afae Na da ahea:ya:i igi
amo da:iya dio gaheabolo dedei amo ilima imunu.
Dunu huluane ilia da amo dio hame dawa:mu.
Be igi lamu dunu fawane da dawa:mu.’
Daiadaila Yesuma Fa:no Bobogesu Fi ilima Sia:i
18 “Dia Na Daiadaila fa:no bobogesu fi a:igele ouligisu dunuma amane dedema,
‘Gode Egefedafa amo Ea si da lalu agoane ba:sa amola Ea emo da balasiga doga:i agoane ba:sa, amo da dilima sia:sa, amane, 19 ‘Dilia hawa: hamobe na dawa:. Dilia da asigiwane, mae yolesili, Na hawa: hamonana. Dilia waha hamobe da dilia musa: hamoi baligisa. 20 Be Na da dilima sia:mu afadafa gala. Di da wadela:i uda ea dio amo Yesebele, amo hi da Gode sia: adole iasu dunu hi da sia:sa, amo dilia hame higasa. Yesebele da olelebeba:le, Na hawa: hamosu dunu da hou ida:iwane yolesili, wadela:i uda lasu hou hamosa amola ha:i manu loboga hamoi ogogosu ‘gode’ ilima i liligi, naha.
21 Ea wadela:i hou yolesima:ne, Na da hedolo hame se dabe iasu i. Be ea wadela:i dunu enoma fisu hou yolesimu higasa. 22 Amaiba:le, e da olo bagade madelale, e amola eno dunu ema gilisili wadela:le hamoi dunu, da oloiba:le se bagade nabimu. Ilia da ema gilisili wadela:le hamosu amoba:le hame gogosiane Godema hame sinidigisia, Na da waliwane ilima se dabe iasu imunu. 23 Amola Na da Yesebelema fa:no bobogesu dunu, amo medole legemu. Amasea, Na fa:no bobogesu fi huluane, ilia da Na dunu huluane ilia asigi dawa:su amola hanai asigi dawa:su, Na da huluane dawa:, ilia da noga:le dawa:mu. Na da dili huluanema, dili hou hamoi defele bidi imunu.
24 Be mogili dilia Daiadaila fi da amo wadela:i olelesu hame lalegagui. Dilia da eno dunu ilia sia:i liligi amo, ‘Sa:ida:ne ea wamolegei bagade hou,’ amo hame dawa:. Na da dilima amane sia:sa, Na da da:i dioi eno dilima hame imunu. 25 Be dilia lalegagui hou amo gasawane gaguiwane, Na bu misunu eso doaga:ma:ne momagele ouesaloma.
26-28 Nowa dunu da osobo bagade hou hasalasisia, Na hanai hou amo mae yolesili Na bu misunu eso amoga doaga:sea, Na da ilima ouligisu hou, amo hou Na Ada Nama i defele, ilima imunu. Ilia dunu fifi asi gala ilima ouligisu hou hamomu. Ilia da gasa bagade ouligisu hawa: hamomuba:le, ilia dunu fi ofodo laga osoboga hamoi defele goudane wadela:mu. Na da gusubia gasumuni ilima imunu.’ ” 29 “Dilia ge galea, A:silibu Ea sia: Yesuma Fa:no Bobogesu Fi ilima sia:sa amo nabima.”