Wamolegei Sia: Olelesu
(Da:i Sia: - Revelation; Modu - Apokalupo; Bisini - Kamapim Tok Hait)
Yesu Gelesu da Ea Hou amola Hobea Misunu Hou Yonema Olelei
Hidadea Sia:
Yone da Wamolegei Sia: Olelesu Buga dedei. Amo esoga, Yesu Gelesu Ea fa:no bobogesu dunu da Yesu da Hina Godedafa sia:beba:le, se bagade nabasu. Bai eno dunu da ogogosu ‘gode’ dafawaneyale dawa:i galu. Amaiba:le, Yone da ea sia: dedei idisu dunu ilia dogo denesima:ne amola se nababeba:le, dafawaneyale dawa:su hou mae yolesima:ne, amo meloa dedei. Yone da amo meloa ganodini ea esala ba:i liligi amola fedege sia: bagohame olelesa. Mogili ninia fada:ne hame dawa:. Be sia: bai bagade dedei diala amo da:- Gelesu da Hina Godedafa. Gelesu da hamobeba:le, Gode da Sa:ida:ne amola Yesuma ha lai huluane dafawanedafa hasalasimu. E da huluane hasali dagosea, E da Ea fi dunuma, bidi agoane mu gaheabolo amola osobo bagade gaheabolo amola imunu. Amo ganodini E da Hinadafa esalalalumu.
Sia: Dedei
1 Hidadea Asigi Sia:...Sia:alalo 1:1-5
2 Yesu bu Misunu...Sia:alalo 1:7,8
3 Yesu Da Yesuma Fa:no Bobogesu Fi amo ganodini lalu...Sia:alalo 1:9-20
4 Yesuma Fa:no Bobogesu Fi 7 ilima dedei...Sia:alalo 2,3
(a) Efesase...2:1-7
(b) Samena...2:8-11
(c) Begamame...2:12-17
(d) Daiadaila...2:18-29
(e) Sadise...3:1-6
(f) Filadelefia...3:7-13
(g) La:ioudisia...3:14-22
5 Gode Ea Fisu, Meloa Bioi Gobele Ga:su
amoga ga:i amola Sibi Mano...Sia:alalo 4,5
(a) Gode Ea Fisu Hebene Ganodini...Sia:alalo 4
(b) Meloa Bioi Gobele Ga:su 7 amoga ga:i...5:1-5
(c) Sibi Mano Medole Legei...5:6-14
6 Gobele Ga:su 7...Sia:alalo 6:1-8:1
(a) No 1 Gobele Ga:su - Ahea:ya:i Hosi...6:1,2
(b) No 2 Gobele Ga:su - Yoi Hosi...6:3,4
(c) No 3 Gobele Ga:su - Bunumai Hosi...6:5,6
(d) No 4 Gobele Ga:su - Haliga:i Hosi...6:7,8
(e) No 5 Gobele Ga:su - Oloda Hagudu Dunu...6:9-11
(f) No 6 Gobele Ga:su - Bebeda:nima Bagade...6:12-17
(g) 144,000 Yu Dunu Ilegei...7:1-8
(h) Dunu osea:idafa...7:9-17
(i) No 7 Gobele Ga:su -
Hebene Ganodini Ouiya:i...8:1
7 Dalabede 7...Sia:alalo 8:2-11:19
(a) Hidadea Sia:...8:2-5
(b) No 1 Dalabede, Mugene, Lalu amola Maga:me...8:7
(c) No 2 Dalabede Goumi da Hano Wayabo
bagadega Ha:digi Ba:i...8:8-9
(d) No 3 Dalabede-Gamogasu Gasumuni...8:10,11
(e) No 4 Dalabede 1/3 Eso, Oubi amola
Gasumuni, da wadela:lesi...8:12,13
(f) No 5 Dalabede danuba: Gagabusu misi...9:1-11
(g) No 6 Dalabede A:igele 4 da
Gegesu Bagade Logo Doasi...9:13-19
(h) A:igele amola Meloa Bioi
Hedai amola Gamogai...10:1-11
(i) Ba:su Dunu Aduna...11:1-14
(j) No 7 Dalabede Fofada:su amola Bidi...11:15-19
8 Ohe Fi Liligi amola Misunu Hou...Sia:alalo 12-14
(a) Uda amola Hanome...12:1-18
(b) Ohe Fi Liligi Aduna...13:1-18
(c) Sibi Mano amola No 2. 144,000...14:1-5
(d) A:igele Udiana Hagili Ahoanebe...14:6-13
(e) Osobo Bagade Ha:i Manu Faisu...14:14-20
9 Ofodo Fesuale Gala...Sia:alalo 15-16
(a) Mousese Gesami amola A:igele Fesuale da
Gagabusu Fesuale Gagui Gala...15:1-8
(b) Ofodo Age. Dului amola Aiya Bagade...16:1,2
(c) Ofodo Ageyadu. Hano Wayabo Bagade
Afadenene Maga:me Hamosu...16:3
(d) Ofodo Osoda. Hano Nasu da
Maga:me Hamosu...16:4-7
(e) Ofodo Biyadu. Eso Gia:su da Dunu Gia:sa...16:8,9
(f) Ofodo Bi. Gasi Bagade...16:10,11
(g) Ofodo Gafe. Gegesu Doasima:ne
Iufala:idisi Hano da Hasa...16:12-16
(h) Ofodo Godo. Bebeda:nima Bagade...16:17-21
10 Ba:bilone - Wadela:i Uda Bagade...Sia:alalo 17:1-19:5
(a) Ba:bilone ea Hou...17:1-18
(b) Ba:bilone ea Dafai...18:1-24
(c) Ba:bilone Dafaiba:le Nodosu...19:1-5
1
Wamolegei Sia: Olelesu
Amo buga ganodini, Yesu Gelesu da hobea misunu liligi olelesa. Gode da Ea hawa: hamosu dunu ilima hobea misunu hou olelei. Amalalu, Gelesu da Ea hawa: hamosu dunu Yone, ema olelemusa:, Ea a:igele dunu ema asunasi. Yone e da ea ba:i liligi huluane olelei dagoi. Amo meloa ganodini e da Gode Ea sia:i liligi, amo huluane Yesu Gelesu olelei, amo sia:ne iaha. Nowa dunu da amo buga idisia, e da hahawane bagade ba:mu. Amola nowa da amo hobea misunu hou amo sia: nabasea amola meloa ganodini sia: dedei amo nabawane hamosea, e da hahawane ba:mu. Amo ganodini dedei liligi da gadenenewane doaga:i dagoiba:le, noga:le nabimu da defea.
Yone da Yesu Ea Fi Fesuale Gala ilima Asigi Sia: Dedesa
Na, Yone, da Yesu Ea fa:no bobogesu fi fesuale gala A:isia soge amo ganodini, dilima sia:sa. Gode da esala, esalusu amola misini esalumu, a:silibu fesuale gala amo da Gode Ea Fisu midadi lela amola Yesu Gelesu, ilia da hahawane dogolegele iasu amola olofosu, dilima ima:ne dawa:lala. Gode da degabo Yesu Gelesu wa:legadolesi. Gelesu da osobo bagade ouligisu dunu huluane ilima Hina esala. E da ninima asigisa. Ea da bogobeba:le, nini wadela:i hou fadegai dagoi. Yesu da nini Ea Ada Gode amo Ea hawa: hamomusa:gini, E da ninia osobo bagade hou fadegale, bu nini gobele salasu dunu ouligisu fi hamoi. Yesu Gelesu da hadigiwane, gasawane eso huluane esalalalumu. Ema nodonanumu da defea. Ama.
Yesu da bu Misunu
Dawa:ma! E da mu mobi da:iya misunu galebe. Dunu ilia da Ea afo soi amola eno dunu huluanedafa da Yesu ba:mu. Osobo bagade fifi asi gala dunu huluane da Ea mabe ba:beba:le, beda:ga dimu. Ama. Hinadafa Gode Bagadedafa amo da esala, esalu amola esalalalumu, E da amane sia:sa, “Na da Musu amola Na da Dagosu!”
Yone da Esala Ba:su amo Ganodini Yesu Ba:i
Na da dilia fi dunu Yone. Na da Yesuma fa:no bobogebeba:le, na da dili defele mae yolesili, se nabasu amo da dunu ea Hinadafa Hou amo ganodini esalebe dunu naba liligi defele, na da naba. Na da Gode Ea sia: olelebeba:le amola Yesu Ea dafawane hou E ninima olelei, amo olelebeba:le, eno dunu ilia da na Ba:damose oga amoga mugululi hiougi. 10 Hinadafa Ea esoga (Sada:i), na da Gode Ea A:silibu amo ganodini esalebe ba:i. Amasea, na da sia: bagade, amo da dalabede agoane na baligidi manebe nabi.
11 Amane nabi, “Dia ba:mu liligi dedenanu, amo meloa dedei Yesu Ea fa:no bobogesu fi moilai bai bagade fesuale gala amo ganodini diala, ilima iasima. Moilai bai bagade dio da Efesase, Samena, Begamame, Daiadaila, Sadise, Filadelefia amola La:ioudisia.” 12 Na da sia: adole iasu dunu ba:musa: beba:le, gouliga hamoi gamali bai fesuale gala ba:i. 13 Amo gamali bai gilisisu ganodini, dunu agoai, E da abula amo da Ea emoga doaga:i amola Ea bida:igiga gouli bulu ga:i, amo lelebe ba:i. 14 Ea dialuma hinabo da ahea:ya:idafa amola Ea si da lalu agoane ba:i. 15 Ea emo da balase doga:i agoai ba:i. Ea sia: da hano nawa:li bagade ea gobe agoane nabi. 16 E da Ea lobodafa amo ganodini gasumuni fesuale gala gagui. Ea lafidili amoga gegesu gobihei la:idili la:idili fe aduna hamoi, amo dialebe ba:i. Ea odagi da esomogoa esoga si gasenei agoai ba:i. 17 Na da amo dunu ba:beba:le, bogoi dunu agoane Ea emo gadenene diasa:i. E da Ea lobodafa na da:i amoga ligisili, amane sia:i, “Mae beda:ma! Na da Musu amola Na da Dagosu!
18 Na da esalalalusu Dunu! Na da bogoi, be wali Na da eso huluane esalalalumusa: esala. Na da bogosu amola bogosu soge, amoma Hina esala. 19 Amaiba:le, dia ba:be liligi dedema. Waha ba:sa liligi amola hobea misunu hou, huluane dedema. 20 Amo gasumuni fesuale gala di da Na lobodafaga gagui ba:sa amola gouli gamali bai fesuale gala, amo ilia wamolegei dawa:loma:ne Na da dima olelemu. Gasumuni fesuale gala da a:igele dunu ilia Yesu Ea fa:no bobogesu fi fesuale gala ouligisa. Amola gamali bai fesuale gala da Yesu Ea fa:no bobogesu fi fesuale gala.”