Yude
(Da:i Sia:-Jude; Modu-Iuda; Bisini-Jut)
Hidadea Sia:
Amo meloa, Yude da dedene i. Amo ganodini e da Yesu Ea fi dunu amoma ilia da ogogosu olelesu dunu Yesu Ea hou ogogole lalegagui, amo mae nabima:ne sia:i.
Sia: Dedei
1 Hidadea Sia:... Sia:alalo 1:1-2
2 Ogogosu Olelesu Dunu Ilia Hou...Sia:alalo 1:3-16
3 Dafawaneyale Dawa:su Hou Mae Yolesima...Sia:alalo 1:17-23
4 Dagosu Sia:...Sia:alalo 1:24-25
1
Yude
* Ma:diu 13:55; Maga 6:3Na, Yude, da Yesu Ea hawa: hamosu dunu. Na da Ya:mese amo eya esala. Gode da dilima Ema misa:ne wele sia:i dagoiba:le, dilia da Ada Gode Ea asigidafa hou amola Yesu Gelesu Ea gaga:su hou amo ganodini esala. Na dilima meloa dedesa.
Dilia gogolema:ne olofosu, olofosudafa amola asigidafa, baligili lama:ne na dawa:lala.
Ogogole Olelesu Dunu
Na dogolegei na:iyado dunu! Na da ninia Gode Ea gaga:su hou nini gilisili gagui, amo bu olelema:ne meloa dedemusa: dawa:i galu. Be bu baligiliwane dawa:beba:le, na da hedolowane dilia dogo denesima:ne, dilia dafawaneyale dawa:su hou amo dialalaloma:ne Gode da Ea fi dunuma i, amo fidima:ne dili gegema:ne, na meloa dedemusa: dawa:i. Bai eno hame lalegagui dunu da wamowane ninia fi amo ganodini misiba:le, na meloa dedemusa: dawa:i. Amo dunu ilia wadela:i hou dodofemusa:, ilia da Gode Ea hahawane dogolegele iasu hou giadofale olelesa. Ilia Yesu Gelesu amo ninia Hina Gode higasa. Gode da ilima se imunusa: fofada:su hamoi dagoi, amo balofede (Gode Sia: alofesu dunu) ilia da hemonega Gode Sia: ganodini dedei.
Gadili Asi 12:51; Idisu 14:29-30Amo sia: huluane dilia dawa:, be na da bu olelemu. Hina Gode da musa: Isala:ili fi dunu huluane gaga:musa:, ili Idibidi soge fisili masa:ne asunasi. Be fa:no, Isala:ili dunu mogili da Gode Ea hou dafawaneyale hame dawa:beba:le, Gode da ili gugunufinisi dagoi. Amola a:igele dunu mogili, ilia ouligisu hou alalo mae dawa:le, hame nabasu hou hamone, ilia sogebi yolesi, amo bu dawa:ma. Ilia da wali sia:ine hame fadegamu liligi amoga la:gili, hagudu gasi sogebi amo ganodini esala. Gode da ilima se imunusa: fofada:mu eso ilegei, amo doaga:ma:ne, ilia oualigisa. Mui 19:1-24Dilia Sodame, Goumola amola eno gadenene moilai ilia hou bu dawa:ma. Amo fi dunu da waha sia:i dafai a:igele defele, wadela:i uda lasu hou amola inia uda adole lasu hou hamonanusu. Dunu huluane sisasu noga:le ba:ma:ne, amo dunu da lalu hame haba:dosu liligi amoga se nabalebe.
Wali sia:i ogogosu olelesu dunu amo defele ilia esalawane ba:su ba:lalebeba:le, ilisu ilia da:i hodo wadela:ma:ne, wadela:i hou hamosa. Gode da ilima Hinawane esalumu, amo ilia higasa. Ilia da a:igele dunu hadigi hamoi muagado esala, ilima gadesa. § Da:niele 10:13, 10:21, 12:1; Wamolegei Sia: Olelesu 12:7; Mousese ea Malasu 34:6; Segalaia 3:2Be a:igele bisilua ouligisu dunu ea dio amo Maigele, hi da Sa:ida:nema diwaneya udidimu hamedeiwane ba:i. E da Mousese ea da:i hodo lama:ne, Sa:ida:nema sia:ga gegeloba, e da Sa:ida:nema gadele diwaneya udidili sia:mu beda:i galu. Amaiba:le, e amane sia:i, “Hina Gode Hi da dima gagabole sia:mu da defea!”
10 Be ogogosu olelesu dunu da hou ilia hame dawa:, amoma gadele sia:ga gegesa. Ilia da nimi sigua ohe fi defele, liligi amo ilia hame dawa: amo doagala:sa. Be amo liligi da ili gugunufinisimu. 11  ** Mui 4:3-8; Idisu 22:1-35, 16:1-35Ilia da se bagade nabimu. Ilia da Ga:ine ea logoga ahoana dagoi. Ilia muni hanaiba:le, Ba:ila:me ea giadofai hou lalegagui dagoi. Ilia da musa: Isala:ili dunu ea dio amo Goula, amo defele, hame nabasu hou hamobeba:le, ilia e defele gugunufinisi dagoi ba:mu. 12 Ilia udigili wadela:i hedebeba:le, dilia fi Lolo Nasu amo ganodini ledo daginisi agoane ba:sa. Ilisu hou fawane fidima:ne, hi hanai hou hamosa. Ilia da mu mobi amo da foga sefasisa, be gibu hame gaguli maha, agoane ba:sa. Ilia da fage hame legesa ifa amo da difi a:le fasibale, bioidafa agoane ba:sa. 13 Ilia da waiyabo bagade hano gafului nimi bagade hamoi agoane ba:sa. Ilia wadela:i hou da amo ea dubu agoane ba:sa. Ilia da udigili lalebe gasumuni agoane ba:sa. Ilia eso huluane gasidafa amo ganodini esaloma:ne, Gode da ilima sogebi ilegei dagoi.
14  †† Mui 5:18, 5:21-24- 15 Musa: hemonega, Inage, amo da A:da:me ea aowa lalelegele asili gafeyale gala amo Inage lalelegei, e da ogogosu dunu ilia hou amane olelei, “Hinadafa amola Ea hadigi a:igele dunu osea:i, da ilima fofada:musa: misunu. E da ili wadela:i hou amola Ema lasogole sia:i huluane amoma se dabe imunusa: misunu!”
16 Amo ogogosu dunu da eso huluane higale egasa. Wadela:i ba:sea, “Na hame, hi fawane wadela:le hamoi!” ilia da bai sia:sa. Ilia da ilisu wadela:i hanai hou amoma fawane fa:no bobogesa. Ilia gasa fi hamosa hidale sia:sa, amola ilia hanai liligi lama:ne, eno dunu ilia ge noga:ma:ne nodosa.
Sisasu Sia: amola Olelesu Sia:
17 Be na na:iyado dunu! Hina Gode Yesu Gelesu Ea asunasi dunu musa: dilima olelei liligi, amo bu dawa:ma. 18  ‡‡ 2 Bida 3:3Ilia musa: amane olelei, “Soge wadela:mu eso gadenesea, dilia da dunu amo ilia dilima oufesegale, gadele sia:mu amola ilia wadela:i hanai hou amoma fa:no bobogemu, amo dunu ba:mu galebe.” 19 Agoai dunu da afafasu hou bagade olelesa. Gode Ea A:silibu Hadigidafa Gala da ilia dogo ganodini hame aligila sa:iba:le, ilisu ilia hi hanai hou amoma fa:no bobogesa. 20 Be dilia, na na:iyado dunu! Dilia hadigi dafawaneyale dawa:su hou asigilama:ne hawa: hamonanoma! Dilia Gode Ea A:silibu Hadigidafa Gala amo Ea gasaga sia:ne gadoma.
21 Hina Gode Yesu Gelesu amo dilima asigiba:le eso huluane mae bogole Fifi Ahoanusu imunusa: ouesalebeba:le, dilia Gode Ea asigidafa hou amo ganodini esaloma.
22 Nowa dunu ea dafawaneyale dawa:su hou da gasa hame gala, dilia agoai dunuma fidima:ne asigima. 23 Eno dunu ilia da fedege agoane lalu ganodini dafai dagoi, dilia ili gaga:musa:, ili gaguli gadili hiouginana masa. Dilia eno dunuma gilisili asigidafa hou amola beda:su hou olelema. Be ilia wadela:i hanai hou da fedege agoane ilia abula amoga ledo bagade agoane gala, dilia amo wadela:i abula higama.
Nodone Sia:ne Gadosu
24 Yesu Gelesu da dilia mae dafane, bu moloidafa amola hahawanedafa hamoi, Ema Ea Hadigi ganodini gilisili esaloma:ne oule masusa: dawa:. 25 Amaiba:le, ninia Gode, ninia Gaga:sudafa, Ema, ninia Hina Gode Yesu Gelesu da hamobeba:le, hadigi, gasa bagade Hina hou amola Hinadafa Hou, amo musa: hemonega hamonanu, wali hamosa amola hobea mae yolesili hamonanumu, amo E da eso huluane amaiwane esalomu. Amo dawa:le, ninia da mae fisili, Ema nodonanumu da defea!
Ama!
Sia: Ama Dagoi

*1:1: Ma:diu 13:55; Maga 6:3

1:5: Gadili Asi 12:51; Idisu 14:29-30

1:7: Mui 19:1-24

§1:9: Da:niele 10:13, 10:21, 12:1; Wamolegei Sia: Olelesu 12:7; Mousese ea Malasu 34:6; Segalaia 3:2

**1:11: Mui 4:3-8; Idisu 22:1-35, 16:1-35

††1:14: Mui 5:18, 5:21-24

‡‡1:18: 2 Bida 3:3