19
Sodame Moilai Fi ilia Wadela:i Hou
Baloga, amo a:igele dunu aduna da Sodame moilai bai bagade logo holei amoga doaga:loba, Lode amo logo holei gadenene filasa:i esalebe ba:i. E da a:igele ba:loba, wa:legadole, elama asili begudui. E da elama amane sia:i, “Hina aduna! Na da alia hawa: hamosu dunu. Na diasuga misa! Alia emo dodofelalu, na diasuga golama. Hahabedafa, alia da wa:legadole, alia logoga masunu da defea.
Be ela da bu adole i, “Hame mabu! Ania da gadili amo moilai gilisisu sogebi ganodini golamu.”
Be Lode da gasawane elama sia:nanu, ela da ea diasuga sigi asi. Lode da ea hawa: hamosu dunu ema agi gobema, amola ha:i manu eno amo sofe misi dunuma ima:ne sia:i. Amo ha:i manu hamonanu, a:igele dunu da mai dagoi.
Ela da golamusa: dawa:i galu, be hidadea Sodame dunu da diasu sisiga:i. Sodame dunu huluane, amo goi amola dunu da:i huluane gilisi. * Bisisu 19:22-24Ilia da Lodema bagadewane wele sia:i, “Dunu da dia diasuga golamusa: misi da habila:? Gadili oule misa!” Sodame dunu da amo dunuma wadela:i adole lasu hou hamomusa: hanaiba:le, amane sia:i.
Be Lode da gadili asili, logo ga:su amo ea baligidu ga:si dagoi. E da ilima amane sia:i, “Na:iyado! Na da dilima bagadewane edegesa! Amo wadela:i hou mae hamoma!
Na da uda mano aduna esala. Ela da dunuga hame dawa:digi. Na da ela gadili oule misini, dilima imunu da defea. Dilia da elama dilia hanai hamomu da defea. Be amo dunu aduna mae wadela:ma. Na da ela na diasuga aowasa. Na da ela gaga:mu da defea.”
Be ilia da Lodema amane sia:i, “Di da ga fi dunu fawane! Ninia logo mae ga:ma! Di da ninima olelemu da defea hame galebe. Di da ninia logo hedofasea, ninia da di baligiliwane wadela:mu.” Ilia da Lode fulifasilalu, misini, logo mugulumusa: dawa:i galu. 10 Be a:igele sofe misi dunu aduna da lobolele, Lode amo diasu ganodini hiougili, logo ga:si dagoi. 11  2 Hina Bagade 6:18Amalalu, ela da amo Sodame dunu ilia si dofolesi dagoi. Ilia da logo ba:mu hamedeiwane ba:i.
Lode da Sodame Moilai Yolesi
12 Amalalu, amo dunu aduna da Lodema amane sia:i, “Di da fi dunu eno esalea, amo dunu mano, uda mano, bai, o fi dunu eno diasu ganodini esala, amo mugululi gadili masa:ne sia:ma. 13 Ani da amo soge huluane wadela:mu galebe. Hina Gode da ilia wadela:i hou huluane nabi dagoi. E da ani Sodame moilai bai bagade wadela:musa: asunasi dagoi.”
14 Amalalu, Lode da dunu amo da ea uda mano fa:no lamusa: sia:si dunu ilima asili, amane sia:i, “Hedolo! Moilai bai bagade yolesima! Hina Gode Bagade da amo soge gugunufinisimu!” Be ilia da ea sia: da gagaoui dunu ea sia: defele dawa:i galu.
15 Eso maba amoga, a:igele dunu da Lode hedolo fisili masa:ne sia:i. Elea da amane sia:i, “Hedolo! Dia uda amola uda mano aduna oule asili, gadili masa. Moilai bai bagade da gugunufinisimu gala. Dilia bogosa:besa:le, hedolo masa!” 16  2 Bida 2:7Lode da hedolo hame asi. Be Hina Gode da ema asigiba:le, a:igele dunu aduna da e, ea uda, amola ea uda mano aduna, amo lobolele, diasu yolesili, gadili oule asi.
17 Amalalu, a:igele dunu afae da amane sia:i, “Hedolodafa hobeale masa! Mae beba:ma amola umiga mae aligima! Dilia bogosa:besa:le, goumiga hobeale masa!”
18 Be Lode da amane sia:i, “Hame mabu, hina! 19 Di da nama asigiba:le, na esalusu gaga:i dagoi. Be goumi da sedade. Amaiba:le, na da asili, goumiga mae doaga:le, soge wadela:mu da nama doaga:le, na da bogomu.
20 Amo moilai fonobahadi ba:ma! Amo da fonobahadi gadenei. Na da amoga masa:ne di sia:ma. Amo da moilai fonobahadi fawane. Amo ganodini na da gaga:su ba:mu.”
21 A:igele da bu adole i, “Defea! Amo da defea! Na da amo moilai hame wadela:mu.
22 Be hedolo masa! Hehenama! Dia da amo moilaiga doaga:sea fawane soge wadela:mu.”
Lode da amo moilai da fonobahadi sia:beba:le, ilia da amo moilaiga Soua (fonobahadi) dio asuli.
Sodame amola Goumola da Gugunufinisi Dagoi
23 Lode da Soua moilaiga doaga:loba, eso heda:lebe ba:i. 24  § Ma:diu 10:15, 11:23-24; Luge 10:12, 17:29; 2 Bida 2:6; Yude 1:7Amalalu, Hina Gode da lalu amola gia:i igi gibu agoane Sodame amola Goumola amo moilai bai bagade elama iasi. 25 Amo moilai bai bagade aduna, umi soge huluane, dunu fi, gisi amola ifa huluane da gugunufinisi dagoi, hamedafa ba:i. 26  ** Luge 17:32Be Lode ea uda da logoga beba:beba:le, e da bogole, sali gelo ifa agoai lelebe ba:i. 27 Amalalu, hahabedafa, A:ibalaha:me da wa:legadole, asili, sogebi amoga e amola Hina Gode da gilisili sia: dasu amoga doaga:i. 28 E da ba:le gaidili, umi soge bagade, Sodame amola Goumola ela sogebi ba:lalu. Be mobi bagade amo da gobele nasu bagade ea mobi defele, amo fawane ba:i. 29 Amaiba:le, Gode da umi soge moilai bai bagade gugunufinisi galu, E da A:ibalaha:me amo dawa:i galu. E da Lode esaloma:ne gadili oule asi. Be Lode ea esalu moilai bai bagade, E da wadela:lesi dagoi.
Lode amola Idiwi Aduna
30 Lode amola idiwi a:fini aduna da beda:iba:le, Soua moilai yolesili, goumi soge ganodini fi esalu. Ilia da magufu gele gelabo amo ganodini esalu. 31 Eso afaega, magobo uda mano da ea eya ema amane sia:i, “Ani ada da da:i hamoi dagoi. Guiguda: da dunu amo osobo bagade dunu huluane ilia hou defele, anima gilisili golamu da hamedei. 32 Amaiba:le, ania da adama waini hano imunu. E da amo nasea, feloale hamosea, ania da ema gilisili golamu. Mano lasea, ninia fi da hame udumu.” 33 Amo gasia, ela da waini hano amo edama i. Amalalu, magobo uda mano da asili edama gilisili golai. Be Lode da waini hano ba:ibale, ea mano ema misi, amola e wa:legadoi amo hame dawa:i.
34 Aya amo magobo uda mano da eya ema amane sia:i, “Aya gasia na da adama gilisili golai. Wali gasia ani da eno ema waini hano imunu amola di ema gilisili golama. Amalalu, ninia fi da hame udumu.” 35 Amalalu, gasia, ela da Lodema waini hano i. Magobo bagia uda mano da asili, edama gilisili golai. Amo gasia amola, Lode da ea mano ema misini, bu wa:legadoi, hame dawa:i galu. 36 Amaiba:le, Lode ea uda mano aduna da eda hamoiba:le, abula agui ba:i. 37 Magobo uda mano da dunu mano lai. E da amoma Moua:be dio asuli. Moua:be da Moua:be dunu fi ilima eda esalu.
38 Magobo bagia uda mano amola da dunu mano lai. E da ema Benami dio asuli. Benami ea lalelegei fi da wali esalebe A:monaide fi.

*19:5: Bisisu 19:22-24

19:11: 2 Hina Bagade 6:18

19:16: 2 Bida 2:7

§19:24: Ma:diu 10:15, 11:23-24; Luge 10:12, 17:29; 2 Bida 2:6; Yude 1:7

**19:26: Luge 17:32