2
Ogogosu Olelesu Dunu
Musa: fi amo ganodini ogogosu olelesu dunu ba:i. Amo defele, dilia fi amo ganodini ogogosu olelesu dunu ba:mu. Hina Gode da ili mae bogoma:ne, ilia wadela:i dabe huluane hamoi dagoi. Be ilia da amo mae dawa:le, Yesu hohonoiba:le, se dabe iasu bagade hedolo ba:mu. Be amo mae dawa:le, dunu mogili bagohame da ilia wadela:i hou amoma fa:no bobogemu. Ilia wadela:le hamobeba:le, eno dunu da amo ba:beba:le, moloidafa hou da wadela:i ilia da sia:mu. Ogogosu olelesu dunu da muni hanaiba:le, ilia ogogosu sia: olelebeba:le, muni lamu. Musa: amola wali, ilima Fofada:su dunu da ouesalu. Ilima Gugunufinisisu dunu da mae golale esala.
Gode da a:igele dunu dafai ilima mae asigili, Helo sogega galadigi. Amogawi, ilia gasi ganodini sia:inega la:gi, Fofada:su Eso amo doaga:ma:ne ouesala. * Mui 6:1 - 7:24Gode da musa: hemonega osobo bagade fi ili wadela:i hou amo ganodini udigili laloma:ne hame yolesi. E da hano bagade iabeba:le, Gode Ea hou hame lalegagui dunu huluane hanoga na dagoi ba:i. Gode da Nowa:, amo da hou moloidafa olelesu dunu, amo amola eno dunu fesuale gala fawane gaga:i. Mui 19:24Gode da Sodame amola Goumola, amo dunu fi ilima se imunusa: fofada:i dagoiba:le, lalu dabe i. E da fa:no misunu Gode Ea hou hame lalegagui dunu ilima sisasu olelema:ne, agoane hamoi.
Mui 19:1-16Gode da Lode fawane gaga:i. Lode, hi fawane da noga:i hou dawa:beba:le, eno dunu ilia wadela:i hou hihini ba:i. E da Sodame fi amo ganodini esalebeba:le, eso huluane ilia wadela:i hou ba:beba:le, se bagade nabasu. Amaiba:le, Hina Gode da Ea hou lalegagui dunu ilia adoba:su bu mae ba:ma:ne, ili gaga:musa: dawa:. Amola E da wadela:i hamosu dunu ilima Fofada:su Eso amoga se dabe iasu ima:ne ouligimusa: dawa:. 10 Gode da gasa fi dunu amo ilia da ledo hu ea hanai hou hamosa amola Gode Ea Hina Hou hame naba, ilima E da se dabe iasu baligili ima:ne ouesala.
Amo ogogosu olelesu dunu da gasa fi bagade hamosa. Ilia muagado esalebe ouligisu dunu ilima mae beda:ne, udigili ilima gadesa. 11 Be a:igele dunu, amo ilia gasa hou da ogogosu olelesu dunu ilia hou bagade baligisa, ilia da Hina Gode Ea midadi amo muagado esala ouligisu dunu ilima diliwaneya udidili hame gadesa. 12 Be ogogosu olelesu dunu da udigili nimi bagade ohe fi ilia hou agoane hamosa. Hou ilia hame dawa: liligi, amoma ilia gadele gegesa. Ilia da nimi ohe fi amo defele, gugunufinisi dagoi ba:mu. 13 Ilia da eno dunuma se bagade iabeba:le, ilia dabe se bagade nabimu. Ilia da eso amoga ilia hu ea hanai liligi hamobeba:le, hahawane bagade ba:sa. Ilia da gilisili dili amola ha:i nasea, ilia ogogosu hou hamonanebeba:le, amo hou da gogosiasu liligi ba:sa. 14 Ilia da wadela:i uda fawane ba:mu hanai gala. Ilia da wadela:i hou bagade hanai be sadi hame ba:sa. Ilia gasa hame dunu sani ganodini dafama:ne oule ahoa. Ilia da uasu bagade dawa:. Ilia da Gode Ea gagabui aligisu amo ganodini esala.
15  § Idisu 22:4-35Ilia da moloi logo yolesibiba:le, udigili ahoa. Beo ea mano ea dio amo Ba:ila:me da muni hanaiba:le wadela:i hou hamomusa: dawa:i.
16 Gode da ema gagabole sia:i. Ea dougi da osobo bagade dunu ea sia: lale, Ba:ila:me ea gagaoui logo hedofai.
17 Amo ogogosu olelesu dunu ilia da hano nasu hai dagoi agoane ba:sa. Ilia da mu mobi foga sefasilala agoane ba:sa. Gode da gasidafa sogebi amo ganodini ili esaloma:ne ilegei dagoi.
18 Ilia gagaoui gasa fili hidale sia:sa. Dunu ilia wadela:i da:i hodo hanai hou amo yolesimusa: dawa:, ilima ilia amo hou bu hamomusa: dafama:ne olelesa. 19 Ilia da amo dunuma hahawane halegale lalalumu hou ima:ne ilegele sia:sa. Be fedege agoane, ilisu da amo wadela:i hou haguduga udigili hawa: hamosu dunu esala. Dilia dawa:! Adi hou da dunuma osa:la heda:sea, amo dunu da amo hou ea udigili hawa: hamosu dunu esala. 20 Be nowa da ninia Hina Gode amola Gaga:su Yesu Gelesu, amo dawa:beba:le, osobo bagade wadela:i hou yolesilalu, amalu bu wadela:i hou hamobeba:le udigili se iasu diasu hawa: bu hamosa, amo dunu ilia hou da musa: hou baligili wadela:i bagade ba:mu. 21 Ilia da hou ida:iwane ba:i dagoi. Be Gode Ea sia: ilima sia:i amo bu higale yolesi. Amaiba:le, ilia da musa: Gode Ea moloidafa hou hamedafa ba:mu da defea galu. Bai ilia da se baligiliwane nabimu.
22  ** Malasu 26:11Ilima doaga:i hou da musa: sia:i liligi da dafawane amo olelesa, amane, “Wa:me da isosea, e da bu sinidigili ea isoi liligi naha!” amola “Gebo da dodofei dagole, e da bu sinidigili, fafu amo ganodini gufini ula!”

*2:5: Mui 6:1 - 7:24

2:6: Mui 19:24

2:7: Mui 19:1-16

§2:15: Idisu 22:4-35

**2:22: Malasu 26:11