3
Yesu da Ea Ilegele Sia:i Defele Bu Misunu
Na dogolegei na:iyado dunu! Amo meloa da meloa ageyadu gala na dilima dedei. Amo meloa aduna amo ganodini, na da hou olelebeba:le, dilia dogo ganodini hou ida:iwane dawa:ma:ne na da dawa:lala. Balofede dunu da musa: hemonega hadigi hou sia: olelei. Amola dilima asunasi dunu da ilia lafidili amo Hinadafa Gaga:su Yesu Gelesu Ea sia: dilima olelei. Amo sia: huluane dilia bu dawa:mu na da hanai gala.
* Yude 1:18Noga:le dawa:ma! Soge wadela:mu eso da gadeneiba:le, dunu ilia da hi hanaiga hou musu hamonanebe, amo ninia da ba:mu. Ilia da dilima oufesega:le, habosesele, amane adole ba:mu, “Yesu Gelesu da bu misunu ilegele sia:bela:? Amaiba:le E da wali habila:? Ninia ada huluane da bogoi dagoi, be osobo bagade hahamoi eso amogainini, liligi huluane da mae afadenene amaiwane diala!” Mui 1:6-9Gode da musa: hemonega ea sia:ga mu amola osobo bagade hahamoi, amo wadela:i hamosu dunu da dawa:mu higa:iba:le gogolesa. Gode da sia:beba:le, osobo da hano fisili bi hamone, fedege agoane hano amoga hamoi dagoi ba:i. Mui 7:11Fa:no, hano bagade heda:le, hea osobo bagade liligi huluane gugunufinisi dagoi. Amo defele, Gode da sia:beba:le, waha dialebe mu amola osobo bagade, da hobea laluga gugunufinisima:ne diala. Amola Gode da Ea hou hame lalegagui dunu ilima fofada:nanu gugunufinisimu. Amaiba:le, Gode da waha diala mu amola osobo bagade, amo Fofada:su eso amoga muguluma:ne ouligisa.
Soge da Wadela:mu. Amaiba:le Hou Ida:iwane Hamoma
§ Gesami Hea:su 90:4Be na dogolegei na:iyado dunu! Liligi afadafa mae gogolema. Hinadafa da eso afadafa amola ode 1000, hisu hisu hame ba:sa. Ea siga ba:ma:ne, ela da defele ba:sa.
Dunu mogili, ilia Hina Gode da Ea hamomu ilegele sia:i liligi hedolo hame hamosa, ilia dawa:sa. Be E da hedolo hamomusa: dawa:. Be E da dilima asigiba:le, E da dunu afadafa wadela:mu higai gala. E da dunu huluanedafa ilia wadela:i hou yolesima:ne hanaiba:le, dabe hedolo hame iaha. 10  ** Ma:diu 24:43; Luge 12:39; 1 Desalounia 5:2; Wamolegei Sia: Olelesu 16:15Be Hina Gode Ea bu misunu ilegei Eso da wamolasu dunu ea wamo mabe agoane ba:mu. Amo eso amoga wele sia:be bagade nabalu, mu da mugululi hamedafa ba:mu.
11 Amaiba:le, amo liligi huluane da mugululi hamedafa ba:muba:le, dilia da hou hadigiwane, eno dunuma afafane, Godema madelagili, Yesu Gelesu Ea bu misunu eso doaga:ma:ne, hahawane ouesalumu da defea. 12 Yesu Ea bu misunu eso hedolo doaga:mu amo fidima:ne, dilia hou ida:iwane hamomu da defea. Amo Esoga, mu da laluga neiba:le gugunufinisi dagoi ba:mu. Gasumuni, eso amola oubi, da gia:beba:le, daiyamu. 13  †† Aisaia 65:17, 66:22; Wamolegei Sia: Olelesu 21:1Be Gode da mu gaheabolo amola osobo bagade gaheabolo, amo ganodini hou ida:iwane fawane ba:mu, Gode da amo imunu sia:beba:le, ninia da hahawane ouesala.
14 Amaiba:le, na na:iyado dunu, dilia da amo Eso doaga:ma:ne ouesalebeba:le, Gode Ea siga ba:ma:ne, dilia ledo hamedei ida:idafa Godema olofoiwane esaloma:ne, amo logo hogoi helema. 15 Gode da dilima asigiba:le gaga:musa: logo hedolo hame hedofasa, amo dilia dawa:mu da defea. Ninia dogolegei fi dunu, Bolo, Gode da ea asigi dawa:suga olelebeba:le, amo defele dilima meloa dedene i. 16 E da eso huluane meloa dedene iasea, amaiwane olelesa. Bolo ea meloa dedei amo ganodini dedei liligi mogili da hedolo hame dawa:mu liligi. Eno gagaoui noga:le hame lalegagui dunu, ilia amo sia: amola sia: eno Gode Ea Sia: ganodini dedei, amo lalegaguli ogogole olelesa. Amaiba:le, ilisu hamobeba:le, gugunufinisisu se dabe iasu ba:mu.
17 Be na na:iyado dunu! Dilia amo hou dawa: dagoi. Amaiba:le, dilia wadela:le hamosu hame nabasu dunu ilia giadofasu sia: nabasea, dilia gaga:su yolesili dafasa:besa:le, mae golale ouesaloma. 18 Be ninia Hina Gode amola Gaga:su Yesu Gelesu amo Ea hahawane dogolegele iasu amola bagade dawa:su, da dilia dogo ganodini asigilaluma:mu. Ema eso huluane wali amola hobea, mae yolesili nodonanumu da defea. Ama.
Sia: Ama Dagoi

*3:3: Yude 1:18

3:5: Mui 1:6-9

3:6: Mui 7:11

§3:8: Gesami Hea:su 90:4

**3:10: Ma:diu 24:43; Luge 12:39; 1 Desalounia 5:2; Wamolegei Sia: Olelesu 16:15

††3:13: Aisaia 65:17, 66:22; Wamolegei Sia: Olelesu 21:1