5
Hina Gode Bu Misa:ne Momagema
Na fi dunu! Na da dilima Yesu da habogala bu misa:bela:, amo dedene imunu hamedei liligi agoane gala. * Ma:diu 24:43; Luge 12:39; 2 Bida 3:10Bai dilisu da noga:le dawa: amo Hina Gode Ea bu misunu Eso da wamolasu dunu da gasi ganodini mabeba:le dunu ilia fofogadigisa, amo defele ba:mu. Osobo bagade dunu da agoane sia:mu, “Defea! Olofosu ida:iwane da diala. Ninia hame beda:i!” Amasea, hedolowane se bagadedafa da ilima doaga:mu. Uda da mano lalelegemu galea, se nabasu da ema doaga:sa, amo defele ilia se bagade hedolo nabimu. Ilia da hobeamu logo hamedafa ba:mu. Be dilia! Ninia fi dunu! Dilia gasi ganodini hame esala. Amaiba:le, eso da hedolo hadigisia, dili da diasu eda da wamolasu dunu ba:sea fofogadigisa, amo defele dilia da hame fofogadigimu. Dilia huluane da hadigi ganodini amola esoga ahoasu dunu. Ninia gasi ganodini ahoanusu hame dawa:. Amaiba:le, ninia eno dunu defele, udigili golamu da defea hame. Ninia nedigili, ninia hou amoma hinawane ouesalumu da defea. Dunu da gasi ganodini golasa. Ilia da gasi ganodini adini bagade nabeba:le feloasa. Aisaia 59:17; Efesase 6:13-17Be ninia da esoga ahoabeba:le, mae feloale esalumu da defea. Ninia da dafawaneyale dawa:su hou amola asigidafa hou, da:igene gaga:su liligi defele gagumu da defea. Ninia dialuma mae goudama:ne, hobea misunu dafawane hamoma:beyale dawa:lusu habuga agoane figisimu da defea. - 10 Gode da ninima ougili fofada:musa: amo hame ilegei. Be ninia Hina Gode Yesu Gelesu da Ea bu misunu eso amoga, ninia bogoi galea o esalea, ninia amola E, gilisili esalalaloma:ne amola ninia Yesu Ea gaga:su ba:ma:ne, Gode da ninima ilegei dagoi. 11 Amaiba:le, dilia waha hamonanebe hou amo defele mae yolesili, dunu eno da dunu enoma dogo denesima:ne fidilalumu da defea.
Sia: Dagosu amola Asigi Sia:
12 Ninia fi dunu! Dilia fi amo ganodini, ouligisu dunu ilia hawa: hamosa amola dilima bisili Yesu Ea fa:no bobogesu hou olelesa, ilima nodone nabima! 13 Ilia da bagade hawa: hamobeba:le, ilima baligili asigidafa hou amola nodosu hou olelema. Dilia fi ganodini olofosu ba:mu da defea.
14 Ninia fi dunu! Ninia da dilima ha:giwane adosa. Dilia higale hawa: hamosu dunuma gasawane sisane sia:ma. Beda:i dunuma ili dogo denesima:ne sia:ma. Dilia dunu gogaya:i ili fidima. Dilia dunu huluane ilima hedolo mae ougili, asaboiwane hamoma. 15 Dunu afae da eno dunuma wadela:le hamosea, amo dunu da se nababeba:le bu wadela:i dabe imunu da defea hame. Mae hamoma. Be dilia da dili fi dunu amola dunu huluane ilima hou ida:iwane hamomusa:, logo hogoi helema.
16 Eso huluane hahawane esaloma. 17 Eso huluane mae yolesili, Godema sia:ne gadolaloma. 18 Hou huluane, noga:i amola wadela:i amo da dima doaga:sea, mae da:i dione Godema nodonanoma. Dilia da Yesu Gelesuma madelagili esalebeba:le, dilia da amo hou hamoma:ne Gode da hanai gala. 19 Gode Ea A:silibu Hadigidafa Gala, amo ea logo mae hedofama! 20 Gode Ea A:silibu Hadigidafa da dunu ea dogoga sia: olelesea, amo sia: mae higama! 21 Be amo sia: huluane da dafawane o dafawane hame amo dawa:ma:ne, abodema. Noga:iwane liligi amoma fawane fa:no bobogema. 22 Be adi hou da fonobahadi fawane wadela:i hou agoai ba:sea, amo higama.
23 Gode da ninima olofosu iaha! E da dili afadenene bu dilia a:silibu, asigi dawa:su amola da:i hodo, amo liligi huluane E da Hina Gode Yesu Gelesu amo Ea bu misunu esoga, dilia ledo hamedei gala amola hadigi hamoi ba:ma:ne, na da Godema sia:ne gadosa. 24 Gode da dilima misa:ne sia:i dagoi. Ea hou da dafawaneba:le, amo afadenesu hawa: hamosu e da mae yolesili dagomu.
25 Ninia fi dunu! Gode da nini fidima:ne, Godema sia:ne gadoma.
26 Dilia fi ganodini, dunu huluane da dunu enoma ola eya agoane nonogoma!
27 Na da Hina Gode Ea Dioba:le, dilia Yesu Ea fa:no bobogesu fi dunu huluane nabima:ne, amo meloa idima:ne sia:sa.
28 Hina Gode Yesu Gelesu da Ea hahawane dogolegele iasu dilima ima:ne, na dawa:lala.

*5:2: Ma:diu 24:43; Luge 12:39; 2 Bida 3:10

5:8: Aisaia 59:17; Efesase 6:13-17