4
Gode Hahawane Ba:ma:ne Esaloma
Sia: dagomusa:, ninia fi dunu, ninia da hou amo da Gode da hahawane ba:su, dilima olelei. Dilia da musa: amola wali agoaiwane esala. Be wali dilia da amo hou baligimusa:, ninia Hina Gode Yesu Ea Dioba:le dilima ha:giwane adole ba:sa. Hina Gode Yesu da ninima sia:beba:le, ninia dilima sia:i dagoi. Amo huluane dilia dawa:.
Gode Ea hanai da dilia da hadigiwane, wadela:i uda lasu hou hame hamosa esaloma:ne hanasa. Dilia da dilia da:i hodo amoma molole amola hadigi hinawane esalumu da defea. Be dilia da Gode hame dawa: dunu defele, uda hanai hou bagade dawa:mu da defea hame. Uda lasu hou amo ganodini, dunu afae da Yesu Ea fa:no bobogesu fi dunu enoma wadela:le hamomu da defea hame. E da ea na:iyado amoma osa:le heda:mu da defea hame. Ninia musa: dilima gasa bagade sia:i. Nowa dunu da inia uda adole lasu hou hamosea, e da Hina Gode Ea se dabe iasu ba:mu. Ninia da wadela:i hou amo ganodini esaloma:ne, Gode da ninima misa:ne hame wei. Be ninia hadigi amo ganodini esaloma:ne, Gode da ninima wei dagoi. Amaiba:le, nowa da amo olelesu higasea, e da osobo bagade dunu hame higasa. Be e da Gode amo da dilima Ea A:silibu Hadigidafa Gala iaha, Ema higasa.
Na da dilima dilia Yesu Ea fa:no bobogesu fi enoma asigima, amo hame dedemu. Bai Gode Hi da amo asigidafa hou dilima olelei dagoi. 10 Dilia da ninia fi dunu huluane Ma:sidounia soge amo ganodini, ilima asigidafa hou hamosu. Amaiba:le, ninia fi dunu! Dilia amo hou bu baligiliwane hamoma:ne, ninia dilima ha:giwane adole ba:sa.
11 Dilia olofoiwane esaloma:ne amola eno dunu ilia hou mudale mae dawa:le, dilia hou fawane dawa:ma:ne, ninia musa: sia:i defele dilia loboga hawa: hamobeba:le fawane dilia wali esaloma:ne liligi fawane lama:ne, amo logo hogoi helema.
12 Agoane hamosea, hame lalegagui dunu da dilima nodomu. Amola dilia dafawane esaloma:ne liligi lama:ne, eno dunuma edegemu hame dawa:mu.
Hina Gode Yesu Gelesu da Bu Misunu
13 Ninia fi dunu! Hame lalegagui dunu ilia hobea misunu hou dafawane hamoma:beyale dawa:lusu hame dawa:beba:le, ilia fi dunu bogosea, da:i dioi bagade naba. Be dilia da defele da:i diosa:besa:le, dilia musa: bogoi dunu ilia hou dawa:mu ninia hanai gala. 14 Yesu da bogole bu wa:legadoi, amo ninia dafawaneyale dawa:be. Amaiba:le, nowa dunu da Yesu Ea hou lalegaguiwane bogoi, amo da Yesu bu masea, ili amola Yesu bu sigi misa:ne Gode da asunasimu, amo amola ninia dafawaneyale dawa:be. 15 * 1 Golidia 15:51-52Ninia wali da Hina Gode Ea olelesu dilima olelesa. Hina Gode Yesu Gelesu da osobo bagadega bu doaga:sea, ninia da hame bogoi esalebe ba:sea, ninia da musa: bogoi dunu ilima bisili hame heda:mu. 16 Be a:igele ouligisu dunu ea misa:ne wele sia:be amo da nabimu. Gode dalabede ha:giwane dubi amola nabimu. Amasea, Hina Gode Hisu da Hebene yolesili, osobo bagadega manebe ba:mu. Dunu huluane ilia Gelesu Ea hou lalegaguiwane bogoi dunu, amo da bisili esaloma:ne wa:legadomu.
17 Amasea, ninia amo esoga hame bogoi esala dunu, amo Gode da lale gadole, ninia amola musa: dunu bogoi, gilisili mu mobi ganodini, hisi ganodini Hina Gode yosia:mu. Amasea, ninia da eso huluane Hina Gode sigi esalalalumu. 18 Amaiba:le, amo sia: enoma enoma sia:muba:le, dilia dogo denesima:ma.

*4:15: 1 Golidia 15:51-52