3
* Asunasi Dunu Ilia Hou 17:15Amalalu, dilima bagadewane fofagiba:le, ninia dilima masusa: logo momagemusa: dawa:i galu. Ninia amane hamoi. Ninia da A:denese moilai bai bagadega ouesalu, ninia da ninia fi dunu Dimodi (e amola ninia, gilisili Gode Ea hawa: hamosa, amo Yesu Gelesu Ea Sia: Ida:iwane olelesa), amo dunu dilia dogo denesima:ne amola dilia dafawaneyale dawa:su houma gasa ima:ne, asunasimusa: dawa:i galu. Dilia da se nababeba:le, bu Yesu Ea logo yolesisa:besa:le, ninia amo dunu dilima asunasi. Dilisu dawa:! Amo se nabasu hou da ninima Gode Ea olelesu liligi gala. Amaiba:le, E da se nabasu logo hame damusa. Ninia da musa: dilima sigi esalu, amo esoga ninia da se nabimu amo dilima olelei. Amola, amo se nabasu da ninima doaga:i dagoi. Amaiba:le, na da Dimodi dilima asunasi dagoi. Na da dilia hou hame dawa:beba:le amola se nababeba:le, na da Dimodi dili dafawaneyale dawa:su hou ba:ma:ne asunasi. Sa:ida:ne da dilima dafama:ne olelelalu dilia dafabeba:le, ninia da udigili hamoi, amasa:besa:le na da Dimodi dili hou ba:ma:ne asunasi.
Asunasi Dunu Ilia Hou 18:5Wali Dimodi da ninima bu misi. E da dili dafawaneyale dawa:su hou amola asigidafa hou, amo ninima olelebeba:le, ninia hahawane bagade ba:i. Dilia da ninima asigisa amola ninia dili ba:mu hanai gala, amo defele dilia nini ba:mu hanai, amo e da ninima olelei. Amaiba:le, ninia fi dunu! Ninia se bagade nabasu amo ganodini, dilia dafawaneyale dawa:su hou dawa:beba:le, dogo denesi ba:i. Dilia da gasawane Hina Godema madelagiwane lelebeba:le, ninia amola da hahawane esalebe ba:mu. Amola wali ninia da dilia hou dawa:beba:le, Gode Ea hou ganodini hahawane bagade ba:beba:le, Godema nodosa. 10 Eso amola gasi, Gode da ninia dili ba:ma:ne amola ninia dili dafawane dawa:su hou fidima:ne, Gode da amo hamomusa: logo fodoma:ne, ninia Ema sia:ne gadosa.
11 Ninia Ada Gode amola Hina Gode Yesu da ninia dilima misusa: logo fodoma:ne ninia sia:ne gadosa. 12 Hina Gode da dilia fi ganodini eno dunu eno dunuma amo asigidafa hou bagade heda:ma:ne hamomusa:, ninia sia:ne gadosa. Dilia asigidafa hou da asigilale, nini dilima asigidafa hou defele ba:mu, na da sia:ne gadosa. 13 Amai hamomu galea, dilia da gasa bagade ba:mu. Amasea, Hina Gode Yesu amola Ea fi dunu huluane osobo bagadega dili lala masea, dili da ninia Ada Godema fofada:musa: lelebeba:le, ledo hamedei gala amola ida:iwane ba:mu.

*3:1: Asunasi Dunu Ilia Hou 17:15

3:6: Asunasi Dunu Ilia Hou 18:5