2
Bolo da Desalounaiga Moilai Bai Bagadega Hawa: Hamoi
Ninia fi dunu! Dilia dawa:! Ninia dilima misini, udigili hame hawa: hamosu.
* Asunasi Dunu Ilia Hou 16:19-24, 17:1-9Ninia da Desalounaiga moilai bai bagadega hame doaga:le, Filibai moilai bai bagade amo ganodini dunu eno da ninima se bagade iasu amola ninima lasogole sia:su, amo dilia dawa:. Amola Desalounaiga moilai bai bagade ganodini, dunu eno da ninima bagadewane gegesu. Be Gode da nini fidibiba:le, ninia da mae beda:iwane Gode Sia: Ida:iwane Gala, Gode olelesu liligi, amo dilima olelei. Ninia da moloi hame sia: o dilia hou wadela:ma:ne sia: o ogogosu sia:, amo dilima olelemusa: hame dawa:i.
Ninia da osobo bagade dunu ilia ge noga:ma:ne hame olelesa. Be Gode da ninia hou abodesa. Amaiba:le, ninia da Gode Ea hanai liligi fawane eso huluane olelesa. Bai Gode da ninia Ea Sia: Ida:iwane olelema:ne, ninia hou defele dawa:beba:le, ninima ilegei.
Gode da ninima ba:su Dunu esala. Dilia dawa:loba, nini da dabua hahayafuli hame sia:na misi. Amola ninia uasu hou dedeboma:ne sia:ga fawane hame olelei. Ninia da dili amola eno dunu, ninima nodoma:ne sia:musa: hame olelei. Be ninia da Gelesu Ea asunasi dunu hamoiba:le, dilima bidi lamu da defea galu. Be ame da ea manoma asigi gebewane hou hamosa, amo defele ninia da dilima gilisisia, dilima asigi gebewane hou hamosu. Ninia da dilima bagadewane asigiba:le, ninia da Gode Ea Sia: Ida:iwane gala dilima olelei. Be amo baligili, ninia da ninia esalusu amola dili gilisili lama:ne, dilima imunusa: dawa:i galu. Dafawane, ninia da dilima bagadewane asigi galu.
Ninia mae helefili bagadewane hawa: hamonanu, amo dilia dawa:be na da dawa:lala. Ninia da eso amola gasi ganodini mae yolesili, dilima wali esaloma:ne liligi mae lale hamosu. Ninia da Gode Ea Sia: Ida:iwane dilima olelesu.
10 Dilia amola Gode, da ninia ba:su dunu agoane. Ninia dilima hou hamoi da ledo hamedei, ida:iwane amola wadela:i hame ba:su. 11 Ninia da ada da ea mano amoma hou hamosa, amo defele dili afae afae amoma hamoi dagoi. 12 Ninia dili dogo denesima:ne fidisu. Gode da dilima Ea Hinadafa Hou amola Hadigidafa Hou gilisili lama:ne, Ema misa:ne sia:i dagoi. Amaiba:le, ninia da Gode dili hahawane dogolegele ba:ma:ne, dili noga:le esaloma:ne dilima ha:giwane sia:nanu.
13 Be ninia Godema nodosu da bai eno gala. Ninia da Gode Sia: dilima olelebeba:le, dilia da amo sia: da osobo bagade dunu ilia sia: mae dawa:le, amo da Gode Ea Sia:dafa (dafawane amo da Gode Ea Sia:) dilia dafawaneyale dawa:beba:le, lalegagui dagoi. Gode da dilia dogo ganodini hawa: hamonanebeba:le, dilia da lalegagui. 14  Asunasi Dunu Ilia Hou 17:5Ninia fi dunu! Musa:, Yu fi dunu Yudia soge ganodini esalu mogili da Yesu Gelesu Ea hou lalegaguli, Yesu Ea fa:no bobogesu fi hamoi. Yu dunu da Yudia soge Gode fi dunuma se bagade iasu. Amo hou ilima doaga:i defele, dilima doaga:i. Dilia fi dunu amolawane da Yu dunu defele, dilima se bagade iasu. 15  Asunasi Dunu Ilia Hou 9:23, 9:29, 13:45 13:50, 14:2, 14:5, 14:19, 17:5, 17:13, 18:12Yu dunu da Hina Gode Yesu amola musa: balofede dunu medole legei dagoi. Amola ilia ninima se bagade iasu. Gode da amo dunu hahawane hame ba:sa. Ilia da dunu huluanema ha laiwane esala. 16 Gode Ea Sia: da Dienadaile dunu ilima gaga:su gaguli maha. Be Yu dunu da ha labeba:le, ninia da amo sia: Dienadaile dunuma olelemusa: dawa:loba, ilia ninia logo hedofamusa: dawa:i galu. Amo hamobeba:le, ilia da eso huluane wadela:le hamonanu amola waha ilia wadela:i hou da nabaidafa ba:sa. Amola Gode Ea ougi fofada:su hou da musa: hedolo hame, be waha ilima doaga:i dagoi.
Bolo da Desalounia Fi Dunuma bu Misusa: Dawa:i Galu
17 Ninia fi dunu! Ninia da dilima fonobahadi afafaiba:le (ania da:i da afafai be ania asigi dawa:su da gilisi ba:i.) ninia da dilima bagadewane fofagiba:le, dilia odagi bu ba:musa: logo hogoi helei. 18 Ninia dilima bu masusa: dawa:i galu. Na nisu eso bagohame dilima bu masusa: logo hogoi helei, be Sa:ida:ne da na logo damui. 19 Dilia da noga:le hamoiba:le, ninia da dilima hahawane bagade gala. Yesu Gelesu da bu masea, ninia da dilia hou hidale agoane amola hahawane Ema adole imunusa: dawa:lala. Eno dunu ilia hou da dili hou hame baligisa. 20 Dafawane! Ninia da dilia hou dawa:sea, hidale amola nodone dawa:lala.

*2:2: Asunasi Dunu Ilia Hou 16:19-24, 17:1-9

2:14: Asunasi Dunu Ilia Hou 17:5

2:15: Asunasi Dunu Ilia Hou 9:23, 9:29, 13:45 13:50, 14:2, 14:5, 14:19, 17:5, 17:13, 18:12