1 Desalounia
(Da:i Sia:-1 Thessalonians; Modu-1 Tesalonika; Bisini-1 Tesalonaika)
Hidadea Sia:
Bolo da Desalounia Dunuma Meloa Dedene I
Desalounaiga da moilai bai bagade Ma:sidounia soge amo ganodini galu. Louma Gamane dunu da amo soge ouligisu. Desalounaiga esalebe dunu ilia da ‘Desalounia’ dunu. Bolo da Filibai moilai yolesili, Desalounaiga moilai bai bagadega asili, Yesu Ea fa:no bobogesu fi (sese) bugi dagoi. Dienadaile dunu amo da Yu dunuma gilisimusa: dawa:i dunu, ilia da Bolo ea sia: hanaiwane nababeba:le, Yu dunu da mudasu ba:i. Ilia ha labeba:le, Bolo da Desalounaiga yolesili, Belia moilai bai bagadega asi. Belia moilai bai bagade yolesili, asili, e da Golidia moilai bai bagadega doaga:i. Dimodi da ema misini, Desalounia Yesu Ea hou lalegagui fi dunu amo ilia hou Boloma olelei. Desalounia Yesu Ea hou lalegagui fi dunu fidima:ne amola dogo denesima:ne, Bolo da 1 Desalounia meloa dedene i. Ilia da dafawaneyale dawa:be amola asigidafa hou hamobe, amo nababeba:le, Bolo da Godema nodoi. E da musa: ilia gilisisu amo ganodini esalebeba:le, ea hou hamoi ilima bu olelei. Amalalu, e da Yesu Gelesu Ea bu misunu eso hou ilima olelei. Ilia da ema bagadewane adole ba:beba:le, e da ilima olelei. Ilia da mae fisili, Yesu Gelesu Ea hawa: hamoma:ne, Ea bu misunu eso hahawane ouesaloma:ne, e da ilima fada:ne sia:i.
Sia: Dedei
1 Hidadea Sia:...Sia:alalo 1:1
2 Godema Nodosu ...Sia:alalo 1:2-3:13
3 Bolo da Ilima Yesu Ea Hou Hamoma:ne Sia:i ...Sia:alalo 4: 1-12
4 Yesu Gelesu Ea Bu Misunu Eso ...Sia:alalo 4:13-5:11
5 Sia: Dagomusa: Ilima Hawa: Hamoma:ne Sia:i ...Sia:alalo 5: 12-22
6 Dagosu Sia:...Sia:alalo 5:23-28
1
1 Desalounia
* Asunasi Dunu Ilia Hou 17:1Bolo, Sailase amola Dimodi, ninia da dilia Desalounia Yesu Ea fa:no bobogesu fi (sese) dunu, Ada Gode amola Hina Gode Yesu Gelesu, amo Ea fi dunu dilima meloa dedene iaha. Hahawane dogolegele iasu amola olofosu dili dawa:ma:ne, ninia dawa:lala.
Desalounia Dunu Ilia Esalusu amola Dafawaneyale Dawa:su Hou
Ninia eso huluane Godema sia:ne gadosea, dilia hou dawa:beba:le, Godema nodosa. Amola Gode da dili fidima:ne, ninia Godema sia:ne gadosa. Dilia da dafawaneyale dawa:beba:le hawa: hamoi, amola asigidafa hou lalegaguiba:le, baligiliwane hawa: hamoi amola dilia Hina Gode Yesu Gelesu amo dafawane esaloma:beyale dawa:lusu hou hame yolesi, amo huluane dawa:beba:le ninia da ninia Ada Godema nodone sia:ne gadosa. Ninia fi dunu! Gode da dilima asigisa amola dilia da Ea fi dunu esaloma:ne, E da dili ilegei dagoi, amo ninia dawa:. Ninia da Gode Ea Sia: Ida:iwane Gala sia:ga fawane hame olelei. Be Gode Ea A:silibu Hadigidafa Gala da gasa bagadewane gilisili olelebeba:le, amo sia: da dafawane dilia dawa:i galu. Ninia da dilia gilisisu amo ganodini esalea, dilia da nini hou ba:i. Ninia dili fidima:ne hawa: hamosu. Asunasi Dunu Ilia Hou 17:5-9Dilia da nini hou amola Hina Gode Ea hou amo defele hamosu. Dilia da se bagade nabasu. Be amo mae dawa:le, dilia da hahawane amo Gode Ea A:silibu hahawane dogolegele iasu liligi amoga hahawane Gode Ea sia: nabi dagoi. Dili noga:le hamobeba:le, Yesu Ea hou lalegagui dunu huluane Ma:sidounia soge amola Aga:ia soge amo ganodini da dilia hou amoma fa:no bobogei. Dilia da Hina Gode Yesu Gelesu Ea sia: Ma:sidounia dunu amola Aga:ia dunu, ilima olelei. Be ili fawane hame. Dilia Godema dafawaneyale dawa:su hou amo dunu huluanedafa ilia nabi dagoi. Amaiba:le, ninia da dilima bu hame sia:mu galebe. Amo dunu huluane da amane sia:sa. Ninia da dilima misini, dilia da ninia hahawane dogolegele yosia:ne, loboga hamoi ‘gode’ liligi ilima sia:ne gadosu hou yolesili, Godema sinidigili, amola Esalebe Gode Ea hawa: hamosu. 10 Amola dilia da Gode Ea Mano amo Hebene yolesili, osobo bagadega bu misa:ne ouesalusu. Amo Gode da Ea Mano Yesu Ea bogoi wa:legadolesi. Gode Ea ougi fofada:su hou da misunu galebe. Be Yesu Gelesu da nini amo ougi hou mae ba:ma:ne, ninia Gaga:su dunu esala.

*1:1: Asunasi Dunu Ilia Hou 17:1

1:6: Asunasi Dunu Ilia Hou 17:5-9