4
* Efesase 6:9Dilia ouligisu dunu! Dilia hawa: hamosu dunu ilima asigiwane hamoma. Mae gogolema! Dilia amola da Hina esala. E da Hebene ganodini esala.
Eno Hawa: Hamosu
Mae fisili, Godema sia:ne gadoma. Sia:ne gadosea, mae golale Godema nodone sia:ma. Dilia sia:ne gadosea, nini fidima:ne, Godema sia:ne gadoma. Gode Ea Sia:da Yesu Gelesu Ea wamolegei hou olelesa. Gode da nini amo sia: olelemusa: ninima logo doasima:ne, Godema sia:ne gadoma. Bai na da Gode Ea Sia: olelebeba:le, wali se iasu diasu ganodini esala. Amaiba:le, dunu eno noga:le nabima:ne amola na da moloiwane Gode Sia: olelema:ne, amo Gode fidima:ne Ema sia:ne gadoma.
Efesase 5:16Hame lalegagui dunu da dilia hou ba:lalebeba:le, dawa:iwane hamoma. Olelemu logo ba:sea, defea, eso huluane olelema. Dilia sia: da eso huluane hahawane amola noga:iwane nabimu da defea. Amola dunu da dilima adole ba:sea, dilia da ilima bu adole ima:ne eso huluane defele esalumu da defea.
Dagomu Asigi Sia:
Asunasi Dunu Ilia Hou 20:4; 2 Dimodi 4:12; Efesase 6:21-22Ninia sama Digigase, e da mae yolesili, ida:iwane hawa: hamosu dunu. Ania gilisili Hina Gode Ea hawa: hamonana. Digigase da na hou huluane dilima olelemu.
Dilia da ninia hou nabasea, dogo denesini hahawane ba:mu. Amaiba:le na da e dilima asula ahoa. § Failimone 1:10-12Ounisimase da dilia fi dunu amola na dogolegei hahawane hawa: hamosa sama. E amola da Digigase sigi masunu. Ela da gui hamonana hou huluane dilima olelemu. 10 ** Asunasi Dunu Ilia Hou 19:29, 27:2; Failimone 1:24; Asunasi Dunu Ilia Hou 12:12, 12: 25, 13:13, 15:37-39A:lisadagase, ani gilisili se iasu diasu ganodini esala, dilima asigi sia: olelesa. Maga (Banaba:se gawiya) e da dilima asigi sia: adosisa. (Na musa: olelei agoane, Maga da dilima doaga:sea, hahawane yosia:ma.) 11 Yosiua (eno dio Yasadase), ea asigi sia: dilima olelesa. Amo dunu udiana ilia fawane da Yu fi ilia dafawaneyale dawa:su yolesili, Yesu Gelesu Ea hou lalegaguli, na gilisili Gode Ea Hinadafa Hou misa:ne hamonana. Ilia da na noga:le fidisu. 12 †† Golosia 1:7; Failimone 1:23Dilia fi dunu eno ea dio amo Eba:fala:se, Yesu Gelesu Ea hawa: hamosu dunu, da dilima asigi sia: olelesa. Dilia da Gode fidibiba:le noga:le leloma:ne amola dafawaneyale dawa:beba:le asigilaiwane Gode Ea hanai hou eso huluane hamonanoma:ne, e da eso huluane ha:giwane sia:ne gadolala. 13 Na da dafawane sia:sa. E da dili amola La:ioudisia dunu amola Haila:bolisi dunu fidima:ne, gasa bagade hawa: hamosa. 14 ‡‡ 2 Dimodi 4:10-11; Failimone 1:24Luge, ninia dogolegei manoma legesu dunu amola Dima:se, ela asigi sia: dilima adosisa.
15 Ninia fi dunu huluane La:ioudisia moilai bai bagade ganodini esala, ilima ninia asigi sia: adosima. Uda ea dio amo Nimifa:, (Gode Ea fa:no bobogesu dunu ilia ea diasuga sia:ne gadomusa: gilisisa), ema ninia asigi sia: olelema. 16 Wali meloa dedei dilia idi dagoiba:le, La:ioudisia Yesu Ea fa:no bobogesu fi dunu idima:ne iasima. Amola dilia meloa dedei amo ninia La:ioudisia fi dunuma i, amo ilia da dilima iasisia, idima. 17 §§ Failimone 1:2Agiba:sema olelema, “Dia hawa: hamosu amo Gode da dima olelei liligi, amo mae yolesili dagolesima!”
18 Amo meloa na loboga nisu dedesa. Na, Bolo, dilima asigi sia: adosisa. Na se iasu diasu ganodini sia:inega lala:gi esala, mae gogolema. Gode Ea hahawane dogolegele iasu dilima dialumu da defea.
Sia: Ama Dagoi

*4:1: Efesase 6:9

4:5: Efesase 5:16

4:7: Asunasi Dunu Ilia Hou 20:4; 2 Dimodi 4:12; Efesase 6:21-22

§4:9: Failimone 1:10-12

**4:10: Asunasi Dunu Ilia Hou 19:29, 27:2; Failimone 1:24; Asunasi Dunu Ilia Hou 12:12, 12: 25, 13:13, 15:37-39

††4:12: Golosia 1:7; Failimone 1:23

‡‡4:14: 2 Dimodi 4:10-11; Failimone 1:24

§§4:17: Failimone 1:2