Golosia
(Da:i Sia: - Colossians; Modu – Kolose; Bisini – Kolosi)
Hidadea Sia:
Dedesu Dunu Bolo
Golosia meloa dedei, amo Bolo da Golosia Yesu Ea fa:no bobogesu fi (sese) dunuma dedei. Hemone, Golosia da moilai bai bagade A:isia soge ganodini galu. Golosia da Efesase moilai bai bagade amoga gusu dialu. Bolo da Golosia Yesu Ea Fa:no Bobogesu Fi amo hame bugi, be e da ilima bagadewane asigisu. Bolo da Efesase moilai bai bagadega esalu, amoga Golosia dunu fidima:ne, hawa: hamosu dunu asunasi. Bolo da nabaloba, ogogole olelesu dunu da Golosia Yesu Ea fa:no bobogesu fi (sese) amo ganodini esalebe ba:i. Ilia da Gode Ea Gaga:su hou ba:ma:ne, eno a:silibu ouligisu dunu ilima sia:ne gadoma:ne, ogogolewane olelesu. Ilia eno olelei, Yesu Ea fa:no bobogesu fi dunu da gadofo damuma:ne amola ha:i manu sema bagade hamoma:ne, olelesu. Bolo da amo ogogosu sia: hedofama:ne amola Yesu Ea moloidafa hou olelema:ne, Golosia meloa dedei dagoi. E da agoane dedei:- Yesu da ninima gaga:su houdafa imunusa: defele esala. Gasa bagade udigili sema da Yesuma doaga:mu logo hame olelesa. Amo liligi da Yesuma doaga:mu logo wadela:sa. Yesu Gelesu Ea hawa: hamobeba:le, Gode da osobo bagade hahamoi dagoi. Yesu Gelesu Ea hawa: hamobeba:le, Gode da Ea dafai fi dunu huluane bu hiouginana. Osobo bagade fi dunu da Yesu Gelesuma madelagiba:le, Helo amoga logo ga:iwane ba:sa. Amaiba:le, Yesuma madelagi dunu da hou hisu hamoma:ne, Bolo da amo gaheabolo hou olelesa. Digigase da Bolo ea meloa dedei Golosia dunuma gaguli asi. Udigili hawa: hamosu dunu ea dio amo Ounisimase, e Digigase fidimusa: sigi asi. Bolo da Ounisimase fidima:ne, Failimone meloa dedei.
Sia: Dedei Diala
1 Hidadea Sia...Sia:alalo 1:1-8
2 Yesu Ea Hou amola ea Hawa: Hamosu...Sia:alalo 1:9-2:19
3 Gaheabolo Hou (Yesu Ea A:silibuga
bu lalelegeiba:le) ...Sia:alalo 2:20-4:6
4 Dagomu Sia...Sia:alalo 4:7-18
1
Golosia
Na da Bolo. Gode da hanaiba:le, E da na Yesu Gelesu Ea asunasi dunu hamoi dagoi. Na amola ninia sama Dimodi, ania da dilima meloa dedesa.
Amo meloa da Gode Ea fi dunu Golosia moilai bai bagade ganodini amola ninia Gode Ea hou mae yolesili hahawane na:iyado dunu Yesuma madelagi dagoi, dilima dedene iaha.
Ninia Ada Gode Ea hahawane dogolegele iasu amola olofosu dilima ima:ne, ania da dawa:lala.
Nodone Sia:ne Gadosu
Ninia dili fidima:ne Godema sia:ne gadosea, Hina Yesu Gelesu Ea Ada Godema ninia eso huluane nodone sia:ne gadosa. Dilia Yesu Gelesu Ea hou dafawaneyale dawa:be, amola Gode Ea fi dunu ilima asigi bagade, amo ninia nababeba:le nodone sia:ne gadosa Dafawanedafa sia:, Gode Ea Sia: Ida:iwane da degabowane dilima doaga:loba, dilia dafawane hamoma:beyale dawa:lusu nabi dagoi. Amaiba:le, dilia asigi hou amola dafawaneyale dawa:su hou bai da agoane diala. Dilia eso huluane mae bogole Fifi Ahoanusu hou da mae dagole eso huluane Hebene soge ganodini gaga:i diala. Gode Ea Sia: Ida:iwane Gala da eso huluane hahawane hou ninima olelesa. Amola amo Sia: da osobo bagade fifi asi gala huluane nabima:ne ahoa. Dilia Gode Ea hahawane dogolegele iasu degabo nabalu amola lalegaguiba:le, bu baligiwane dawa:lalu, Gode Ea Sia: da bagadewane heda:su. * Golosia 4:12; Failimone 1: 23Ninia dogolegei gilisili hawa: hamosu dunu amola Yesu Gelesu Ea ida:iwane fidisu dunu ea dio amo Eba:falase, amo ninia asunasiba:le, ea lafidili Gode Ea hahawane dogolegele asigi iasu hou dilima olelei. Gode Ea A:silibu Hadigidafa Gala da dilima asigi hou bagade i dagoi. Eba:falase da amo hou ninima olelei dagoi.
Amaiba:le, ninia degabo dilia hou nababeba:le, amogainini Gode da dili fidima:ne sia:ne gadolala. Ninia da Gode Ea hanai liligi dawa:su hou, bagade dawa:su hou amola Ea A:silibu dawa:su hou, amo hou dilia dogo Gode da nabama:ne, sia:ne gadolala.
10 Amane hamosea, dilia eso huluane Hina Gode Ea hanai liligi fawane hamomu. Eso huluane dilia Ea hahawane ba:su liligi fawane hamomu. Dilia da hou ida:iwane hamomu amola Gode Ea hou bu baligiliwane dawa:mu. 11 - 12 Gode da Ea hadigi gasa amoga gasa bagade hou dilima ima:ne, na da dawa:lala. Amasea, se nabasu liligi dilima doaga:sea, dilia mae da:i dione, mae dafane esalumu. Gode da dili ea Hadigi Hinadafa Hou amo ganodini esaloma:ne, dilia hou afadenei dagoiba:le, dilia da hahawane mae fisili Ada Godema nodone sia:mu. 13 Ninia da musa: gasi ganodini esalu. Be E da nini oule asili, Ea dogolegei Manodafa amo Ea Hinadafa Hou ganodini esaloma:ne, gaga:i dagoi. 14  Efesase 1:7Yesu Ea hawa: hamobeba:le, ninia se iasu diasu logo da doasi dagoi. Bai ninia wadela:i hou da gogolema:ne olofoi dagoi.
Yesu Ea Hou amola Ea Hawa: Hamosu
15 Gode da a:silibu. Amaiba:le Ea da:i hodo ninia hame ba:sa. Be Yesu Gelesu da Gode amola Ea da:i hodo amola hou da ba:su liligi. E da Gode Ea magobo mano. Yesu da Gode Ea hahamoi liligi huluane baligisa. 16 Yesu Gelesu Ea hawa: hamobeba:le, Gode da liligi huluane Hebene ganodini amola osobo bagade ganodini, hahamoi dagoi. Ba:su liligi, hame ba:su liligi, a:silibu ouligisu dunu, gasa liligi amola gamane ouligisu dunu, huluane Yesu Gelesu Ea hawa: hamobeba:le amola amo liligi huluane Ea ouligima:ne, Gode hahamoi dagoi. 17 Yesu da liligi huluane hame hahamoi eso amoga esalu. E da liligi huluane mae muguluma:ne gagusa. 18  Efesase 1:22-23Yesu da Ea fa:no bobogesu fi (sese fi) ilima dialuma esala. Ilia esalusu da Yesuma fawane maha. E da liligi huluane amoma Hinawane esaloma:ne, E da bogole, wa:legadoiba:le, bogoi dunu ilima magobo mano lalelegei agoane hamoi dagoi. 19 Gode da hanaiba:le, Yesu Gelesu da Gode Ea hou huluanedafa gagusa. E da Gode defele esala. 20  § Efesase 2:16Gode Ea ilegesu da agoane gala. E da Ea Mano Ea hawa: hamobeba:le, osobo bagade liligi amola muagado liligi, huluane Ema bu hiougima:ne dawa:i galu. Ea Manodafa da bulufalegeiga bogobeba:le, Gode da osobo bagade fi dunu huluanema olofosu hou olelei. Amalalu, E da liligi huluane Hebene ganodini amola osobo bagade ganodini, Ema bu madelagima:ne hiougi dagoi.
21 Dilia da musa: Godema sedagawane esalu. Dilia wadela:i hou dawa:beba:le amola hamobeba:le, Godema ha lai esalu. 22 Be wali, Ea Manodafa Ea da:i hodo bogobeba:le, Gode da dili Ea na:iyado dunu bu hamoi dagoi. E da dilia hou bu afadenei, hadigi, ledo hamedei amola wadela:i hou hame gala, dilia agoane afadenene eso huluane esaloma:ne amola Ema doaga:musa:, Ea hamoi dagoi. 23 Be dilia mae fisili mae beda:iwane, dilia Gode Sia: Ida:iwane nababeba:le, dafawane hamoma:beyale dawa:lusu lalegagui hou mae yolesima. Yesu Gelesu Ea hou gasa bagade diasu bai agoane, amo da:iya noga:le leloma. Na, Bolo, da amo sia: ida:iwane olelemusa:, hawa: hamosu lai dagoi. Olelesu dunu ilia da amo Sia: Ida:iwane, osobo bagade dunu huluanema olelei dagoi.
Bolo da Yesu Ea Fa:no Bobogesu Fi Fidimusa:, Hawa: Hamosu
24 Be wali na da dili fidima:ne se nababeba:le, hahawane gala. Yesu Gelesu da Ea fa:no bobogesu dunu gaga:ma:ne, se bagade nabi. Amola na da Yesu agoai se naba.
25 Gode da dilia hou bu ida:iwane heda:ma:ne, E da na Yesu Ea fa:no bobogesu fi (sese) fidisu hawa: hamosu dunu ilegei dagoi. Na hawa: hamosu da Gode Ea Sia: Ida:iwane eno dunuma olelesa.
26 Amo hou musa: hemone, dunu huluane mae ba:ma:ne, Gode da wamolegei. Be wali E da Ea fi dunuma amo wamolegei hou olelei dagoi. 27 Gode da Ea wamolegei hou, hou ida:iwane dunu huluanema misunu hou, amo Ea fi dunuma mae dedebole olelemusa: ilegesa. Amo wamolegei liligi bai da agoane diala. Yesu Gelesu da dilia dogo ganodini esalebeba:le, dilia da gilisili Gode Ea hadigi lalegagumu. 28 Amaiba:le, ninia da Yesu Gelesu Ea hou dunu huluanema olelesa. Dunu huluane ilia asigilale, Yesu Gelesuma madelagi dagoi Godema doaga:ma:ne oule masusa:, ninia dawa:iwane sisasu sia:nana. 29 Na da amo hawa: hamosu dagomusa:, na da Gelesu Ea gasa na dogo ganodini hawa: hamonanebe liligi, amoga gasa bagade hawa: hamonana amola gegenana.

*1:7: Golosia 4:12; Failimone 1: 23

1:14: Efesase 1:7

1:18: Efesase 1:22-23

§1:20: Efesase 2:16