2
Na da dili, La:ioudisia dunu amola dunu amo ilia odagi na hame ba:su, amo huluane fidima:ne, na gasa bagade hawa: hamoi, amo na dilima adomusa: dawa:sa.
Ilia dogo denesima:ne amola ilia fi da asigi hou amo ganodini gilisili madelagima:ne, bagade dawa:su lai dagoiba:le, ilia mae beda:iwane Hebene sogega dafawane doaga:mu dawa:ma:ne, na da ili fidima:ne hawa: hamonana. Amasea, ilia Yesu Gelesu noga:le dawa:mu. Bai Yesu Gelesu Hi fawane da Gode Ea musa: wamolegei liligi amo bai gala. Yesu Gelesu da fedege agoane logo doasu. Logo doasibiba:le, ninia Gode Ea musa: wamolegei bagade dawa:su hou gobolo ida:iwane ganodini sali liligi agoane ba:sa.
Amaiba:le, na da dilima sia:sa! Dunu eno ilia da dilia hou sinidigima:ne ogogolewane sia:sea, mae nabima. Ilia sia: da dafawane sia: agoaiwane nabimu, be mae lalegaguma. Bai na da:i hodo da dilia fi amoma hame gilisi, be na da eso huluane dili fidimusa: dawa:lala. Na da dili hahawane, mae mugululi, Yesu Gelesu Ea dafawaneyale dawa:su hou ganodini lelebe ba:sea, na da hahawane ba:sa.
Eso huluane mae bogole Fifi Ahoanusudafa Yesu Gelesu Ganodini
Dilia Yesu Gelesu dilia Hina Gode esaloma:ne lalegaguiba:le, Ema madelagiwane esaloma! Ifa difi da osobo haguduga daha agoane, Ea hou gasawane gaguma. Dilia esalusu da diasu bai da:iya gagui agoane diala. Amaiba:le, Yesu Gelesu, E da:iya gaguma. Musa: olelesu dilima misi defele, dilia dafawaneyale dawa:su hou da bu asigilamu da defea. Amola eso huluane mae yolele nodone bagade dawa:ma.
Dawa:ma! Osobo bagade dunu ilia da osobo bagade dawa:su dilima olelebeba:le, dilia se iasu diasu logo bu ga:simu da defea hame. Mae nabima! Amo osobo bagade olelesu da Yesu Gelesuma mae misini, osobo bagade dunu amola wadela:i a:silibu ouligisu dunu ilia fawane da olelesa. Be Gode Ea hou huluanedafa da Yesu Gelesu (osobo bagade dunu hamoi) amo ganodini esalebe ninia ba:sa. 10 Dilia Ema madelagiba:le, eso huluane mae bogole Fifi Ahoanusudafa dawa:. Yesu Gelesu Ea Hina hou da a:silibu hina huluane ilia hou baligi dagoi.
11 Dilia da Yesu Gelesuma madelagiba:le, fedege agoane ‘gadofo damui’ dunu agoane hamosu. Amo gadofo damusu hou da dunuga hamoi liligi hame be Yesu Gelesu hamoi dagoi. Bai ninia da:i hodo hou da ninima se iasu diasu ouligisu agoane. Be Yesu Gelesu da ninia dogo ganodini gadofo damuiba:le, ninia se iasu diasu logo doasibi ba:sa. 12  * Louma 6:4Dilia hanoga fane salasu hou da fedege agoane, dilia amola Yesu Gelesu, da gilisili bogole uli dogoi ganodini sali. Amalalu, fedege agoane Gode da dilia hanoga fane salasu hou amo ganodini dili amola Yesu Gelesu gilisili wa:lesi dagoi. Dilia da Gode Ea gasa bagade hou dafawaneyale dawa:beba:le, dilia amola Yesu Gelesu da gilisili wa:legadoi. 13  Efesase 2:1-5Dilia da musa: Dienadaile fi ganodini Gode Ea Sema hame dawa:beba:le, amola wadela:i hou hamobeba:le, dilia a:silibu da bogoiwane dialu. Be Gode da dili amola Yesu Gelesu gilisili wa:lesi dagoi. Gode da ninia wadela:i hou huluane gogolema:ne olofoi dagoi. 14  Efesase 2:15Ninia musa: Ema dabe imunu agoai galu. Be amo dabe imunu hou amola sema bagade hou, amo hou bogoma:ne, fedege agoane E da amo huluane bulufalegeiga dabagala:i dagoi. 15 Yesu Gelesu da bulufalegeiga bogobeba:le, E da wadela:i ouligisu a:silibu ilia gasa wadela:lesi dagoi. Dunu huluane ba:ma:ne, E da amo wadela:i ouligisu a:silibu huluane afugili, Ea hasalasu mogodigisu amo ganodini hiouginana asi.
16  § Louma 14:1-6Amaiba:le, dunu eno da dilima ha:i manusa:, hano manusa:, eso hisu hisu, oubi gaheabolo gosa:su amola Sa:bade eso, amoma gasa bagade sema hamomu da hamedei galebe. Amo sema maedafa hamoma:ne sia:ma. 17 Amo musa: sema liligi da hododafa hame, be fedege agoane daya fawane, amo da hobea misunu liligi olelesa. Hododafa da Yesu Gelesu. 18 Nowa dunu e da simasia ba:beba:le gasa fi hamosea amola dilima ougiwane fofada:sea, amo dunu dima diwaneya udidimu da hamedei. Agoai dunu da ea hou da fonoboi, amola e da a:igele dunuma nodone sia:beba:le, dilia hou baligisa ogogole olelesa. Be ilia hou da dilia hou baligiyale mae dawa:ma.
19  ** Efesase 4:16Agoai dunu e da ninia da:i hodo dialuma Yesu Gelesu yolesi dagoi. Yesu Gelesu da Ea da:i hodo amoma Hina esalea, E da da:i hodo amoma ha:i manu ida:iwane iaha. Amalalu, da:i hodo muguni amola momoge, da gilisili hodo liligi madelagiba:le, da:i hodo da Gode Ea hanai defele asigilasa.
Yesu Gelesu Defele Bogosu amola Esalusu
20 Musa: dilia da osobo bagade wadela:i a:silibu ouligisu dunu ilia se iasu diasu ganodini esalu. Be fedege agoane Yesu bogoloba, dilia amola gilisili bogoi dagoi, amola wadela:i a:silibu mae dawa:le, halegale ahoa. Amaiba:le, dilia hou da abuliba:le osobo bagade dunu fi ilia hou defele ba:sala:? Abuliba:le, sema bagade liligi nababeba:le, hamosala:? 21 Sema bagade agoane, “Agoane mae hamoma!” Amo ha:i manu mae naba:ma!” “Amo liligi mae digili ba:ma!” 22 Amo sema da hedolo dasamu liligi ilia hou olelesa. Amo sema da osobo bagade dunu ilia fawane hamoma:ne sia:i, amola ilia fawane olelesa. 23 Goe sema huluane da a:igele ilima nodone olelebeba:le amola da:i hodo amoma se iasu iabeba:le, bagade dawa:su sema agoai ba:sa. Be amo sema da dunu ilia da:i hodo wadela:i hanai hou amoma ouligisu esaloma:ne, gasa hamedafa ba:sa.

*2:12: Louma 6:4

2:13: Efesase 2:1-5

2:14: Efesase 2:15

§2:16: Louma 14:1-6

**2:19: Efesase 4:16