Failimone
(Da:i Sia:-Philemon; Modu-Filemona; Bisini-Filemon)
Hidadea Sia:
Bolo da Failimonema Meloa Dedene I
Failimone da Yesu Ea hou lalegagui dunu esalu. Ninia fada:ne hame dawa:, be e da Golosia Yesu Ea fa:no bobogesu fi dunu nini dawa:lala. E da udigili hawa: hamosu dunu ea dio amo Ounisimase bidi lale, ouligi galu. Ounisimase da ea ouligisu dunu yolesili, hobea:i. Amasea, Bolo da se iasu diasu ganodini esalebeba:le, Ounisimase da Bolo ba:i. Bolo da ema Gode Ea sia: olelebeba:le, Ounisimase da Yesu Ea hou lalegagui. Bolo da Ounisimase amo Failimonema bu asunasi. E da Failimone amoma waha hagudu dedei meloa dedene i. Amo meloa ganodini, e da Failimone ema e da ea udigili hamosu dunu Ounisimase amo bu gogolema:ne olofoma:ne sia:i. Ounisimase ea hou da afadenei dagoiba:le, e da bu Failimone ea fidafa dunu hamoiba:le, Failimone da baligiliwane ema bu hahawane yosia:ma:ne, Bolo da sia:i dagoi.
Sia: Dedei
1 Hidadea Sia:...Sia:alalo 1:1-3
2 Bolo da Failimone ea Hou Nodosa...Sia:alalo1:4-7
3 Bolo da Failimone amo Ounisimase
bu yosia:ma:ne Sia:i...Sia:alalo 1:8-22
4 Dagosu Sia:...Sia:alalo 1:23-25
1
Failimone
Na, Bolo, na da Yesu Gelesu Ea hawa: hamobeba:le se iasu diasu ganodini sali amola ninia fi dunu Dimodi, ania da amo meloa di Failimone ania na:iyado amola fidisu dunu, dima dedesa. * Golosia 4:17Amola Yesu Ea fa:no bobogesu fi dunu ilia dia diasuga gilisisa, amola Yesu Ea fi uda ea dio amo A:fia amola ania gegesu fidisu dunu Agibase, ilima ania dedesa. Ninia Ada Gode amola Hina Yesu Gelesu dilima hahawane dogolegele iasu amola olofosu ima:ne, ania dawa:lala.
Failimone ea Asigidafa Hou amola ea Dafawaneyale Dawa:su Hou
4-5 Na fi dunu Failimone! Na da dia Gode Ea fi dunu huluane ilima asigidafa hou amola dia Hina Gode Yesuma bagadewane dafawaneyale dawa:su hou, amo na da nababeba:le, na da na sia:ne gadosu huluane amo ganodini dia dio sia:ne, dia houba:le Godema nodone sia:ne gadosa. Ninia amola di, da Yesu Ea hou lalegaguiba:le, madelagi dagoi. Amo Yesuma madelagiba:le esalusu hou ninia gilisili bu baligiliwane dawa:ma:ne, na da Godema sia:ne gadolala. Na fi dunu! Di da nama asigiba:le, na da hahawane gala amola na dogo da denesi. Di da Gode Ea fi dunu huluane ilia dogo hahawane denesi dagoi.
Bolo da Failimonema e Ounisimase bu Yosia:ma:ne Sia:i
Amaiba:le, na da mae beda:iwane, dima Yesu Gelesu ganodini ola hamoiba:le, dima hamoma:ne sia:sa. Be na da dima asigiba:le, na da hamoma:ne mae sia:ne, dima asigiwane adole ba:mu fawane. Na da Bolo, Yesu Gelesu Ea adole iasu dunu, wali Ea hawa: hamobeba:le, se iasu diasu ganodini sali. Be na da gasawane hamoma:ne mae sia:ne, asigiwane dima adole ba:sa. 10  Golosia 4:9Ounisimase da Yesu Gelesu Ea hou lalegaguiba:le, nagofe agoane hamoi. Na da se iasu diasu ganodini esala, ea eda agoane hamoi. Na da dima adole ba:sa. Di Ounisimase fidimu da defeala:? 11 Musa: amo dunu da di hame fidisu. Be wali e da di amola na fidimusa: dawa:lala. 12 Na da Ounisimase dima bu asunasimu. Na da ema bagadewane asigiba:le, fedege agoane e ahoasea, na dogo da e sigi masunu. 13 Di da guiguda: hame esalebeba:le, na fidimu da hamedei ba:sa. Na da Gode Ea sia: olelebeba:le, se iasu diasu ganodini esala. Amaiba:le, Ounisimase amo na fidima:ne, na da gagulaligimusa: dawa:lala. 14 Be na da gasawane dia fidisu hou logemu higa:i gala mabu. Dia hanaiba:le fawane na fidimu da defea. Amaiba:le, dia sia:beba:le fawane na dia fidisu lamu. 15 Amabela:? Ounisimase da fa:no eso huluane dia fidisu dunu esaloma:ne, musa: dia hawa: hamosu yolesili, ga sogega fonobahadi esalumusa: hobea:i. 16 Be wali e da dia udigili hawa: hamosu dunu fawane hame, be e da amo hou baligi dagoi. E da wali ninia fi dunu Yesu Gelesu ganodini esala. E da nama bagadewane dogolegei hamoi dagoi. Amaiba:le, e da dia udigili hawa: hamosu dunu amola gilisili dia fi dunu Hina Gode Ea fi ganodini hamoiba:le, e da dima baligiliwane dogolegele hamomu. 17 Amaiba:le, di amola na, ania da gilisili na:iyadowane Yesu Gelesu Ea hawa: hamosa, amo di dawa: galea, e bu masea, di da nama yosia:mu defele, ema hahawane yosia:ma. 18 E da dima wadela:le hamoi galea o dima dabe imunu galea, defea, nisu da dima amo dabe ima:ne di nama sia:ma. 19 Na da nisu na loboga dedemu amane, “Na, Bolo, na da dima amo dabe imunu.” (Be na da di Yesuma oule asiba:le, dia da nama dabe imunu agoai galebe.)
20 Amaiba:le, na fi dunu! Hina Gode Ea hou dawa:beba:le, dia amo fidisu hou nama hamoma. Di da na fi dunu Yesu Gelesu ganodini. Amaiba:le na dogo denesima. 21 Na da amo meloa dedene iabeba:le, amo na adole ba:i liligi di da hamomu na dawa:. Hame! Di da na adole ba:i baligili, eno bagadewane hamomu amo na dawa:. 22 Amola, amo adole ba:su amoma na da eno adole ba:su gilisimusa: dawa:sa. Dia na golama:ne sesei hahamoma. Na hanai da Gode da dilia huluane sia:ne gadobeba:le, dilima dili hanai liligi imunu, amola E da na dilima bu asunasimu.
Sia: Dagomusa: Asigi Sia:
23  Golosia 1:7, 4:12Eba:fala:se amo da na gilisili Yesu Gelesu Ea hawa: hamobeba:le, se iasu diasu ganodini sali, amo da dilima asigi sia: adosisa. 24  § Asunasi Dunu Ilia Hou 12:12, 12:25, 13:13, 15:37-39, 19:29, 27:2; Golosia 4:10, 4:14; 2 Dimodi 4:10-11Nama gilisili hawa: hamosu dunu amo Maga, Alisidagase, Dimase amola Luge, ilia da dilima asigi sia: adosisa. 25 Hina Gode Yesu Gelesu amo ea hahawane dogolegele iasu dilima dialoma:ne, na Godema sia:ne gadosa.
Sia: Ama Dagoi

*1:2: Golosia 4:17

1:10: Golosia 4:9

1:23: Golosia 1:7, 4:12

§1:24: Asunasi Dunu Ilia Hou 12:12, 12:25, 13:13, 15:37-39, 19:29, 27:2; Golosia 4:10, 4:14; 2 Dimodi 4:10-11