4
Dawa:ma! Yesu Gelesu da esala amola bogoi dunu huluanema fofada:ma:ne amola Hina Bagadewane esaloma:ne misunu. Na da E amola Gode Ea midadi dima ha:giwane sia:sa! Gode Ea sia: olelema! Dunu da nabimu hanai galea o nabimu hame hanai galea, eso huluane gasawane olelema! Dunu da dafawaneyale dawa:ma:ne, ilima gagabole sia:ma:ne amola ilia dogo denesima:ne, mae yolesili Gode Ea sia: olelema! Bai eso da misunu amoga dunu ilia sia:dafa hame nabimu. Be ilia ilisu hanai hou amoma fa:no bobogele, ilia da olelesu dunu amo da ilia hanai nabimu liligi bu ilima olelema:ne, amo lamu. Ilia sia:dafa mae nabawane, sinidigili, musa: ogogosu sia: nabimu. Be di eso huluane dia hou amoma ouligisuwane esaloma. Se nabasu mae hihima. Gode Ea Sia: Ida:iwane Gala noga:le olelema. Dia Gode Ea hawa: hamosu dunu amo ea hou agoane hamoma. Be na ilegei eso amoga na da na esalusu gobele salasu agoane imunu, amo da doaga:i dagoi. Na da osobo bagade esalusu yolesimu eso ilegei amoga doaga:i dagoi. Na da baligili hehenai dagoi. Na da logo dibiga doaga:i. Na da dafawaneyale dawa:su hame yolesi. Wali, na da moloidafa esaluba:le, na da hasalasisu hamoi bidi ba:mu galebe. Hina Gode, moloidafa Fofada:su dunu, E da Ea bu Misunu Eso amoga amo bidi nama imunu. Be nama fawane hame - eno dunu huluane ilia asigiwane Ea bu misunu eso ba:ma:ne ouesalebeba:le, amo huluanema E da bidi imunu.
Bolo da Eno Dunu Ilia Hou Abodele Olelei
Di nama hedolo misunusa: logo hogoi helema.
10  * Golosia 4:14; Failimone 1:24; 2 Golidia 8:23; Gala:isia 2:3; Daidase 1:4Dimase da osobo bagade hou amoma asigiba:le, e da na yolesili, Desalouniga moilai bai bagadega asi. Galesenes da Gala:isia sogega asi. Daidase da Da:lama:idia sogega asi. 11  Golosia 4:14; Failimone 1:24; Asunasi Dunu Ilia Hou 12:12, 12:25, 13:13, 15:37-39; Golosia 4:10Luge hi fawane da na sigi esala. Dia Maga lale, nama oule misa. Bai e da na hawa: hamosu fidimusa: dawa:. 12  Asunasi Dunu Ilia Hou 20:4; Efesase 6:21-22; Golosia 4:7-8Na da Digigase amo Efesase moilaiga asunasi.
13  § Asunasi Dunu Ilia Hou 20:6Na musa: na abula Gabase ouligima:ne, Dalouase moilai bai bagadega ligisi. Di nama masea, na abula gaguli misa. Buga huluane amola bioi hamoi meloa gaguli misa.
14  ** 1 Dimodi 1:20; Gesami Hea:su 62:12; Louma 2:6Gula hahamosu dunu ea dio amo A:legesa:nede da na hou bagadewane wadela:lesi. Hina Gode da ema ea hawa: hamoi defele bidi imunu. 15 E da dia hou wadela:sa:besa:le, dawa:ma! Bai e da ninia sia: olelesu amoma nimi fili gegemusa: halasu. 16 Na nisu da Gamane fofada:su amo ganodini na hou gaga:i. Be dunu eno huluane ilia na hame fidi. Huluane da hobea:i dagoi. 17 Be Hina Gode da mae yolesili na fidili, gasa nama i. Amaiba:le na da sia:dafa huluane Dienadaile dunu huluane nabima:ne olelemusa: dawa:i. Amola Gamane da nama fofada:nanu, bogoma:ne hame sia:i. 18 Wadela:mu liligi huluane nama doaga:sea, Hina Gode da na gaga:mu. E da na mae dafane Ea Hebene amo ganodini Hinadafa Hou amoga na oule masunu. Ninia da Ema eso huluane nodonanumu da defea. Ama.
Dagosu Asigi Sia:
19  †† Asunasi Dunu Ilia Hou 18:2; 2 Dimodi 1:16-17Na da Balisila, A:gowila amola Onesifoulase ea sosogo fi, ilima na asigi sia: adosisa. 20  ‡‡ Asunasi Dunu Ilia Hou 19:22, 20:4, 21:29; Louma 16:23Ila:sadase da Golidia moilai bai bagadega esalu. Dalofimase da oloiba:le, na da e Mailidase moilai bai bagadega ouesaloma:ne yolesi. 21 Anegagi eso da doaga:muba:le, di hidadea nama misunu logo hogoi helema. Iubiulase, Biudenese, Lainase, Galodia amola ninia Yesu Ea fi dunu huluane, ninia dilima asigi sia: adosisa.
22 Hina Gode da dia a:silibu sigi esalumu da defea. Gode da Ea hahawane dogolegele iasu dilia huluanema ima:ne, na da dawa:lala.
Sia: Ama Dagoi

*4:10: Golosia 4:14; Failimone 1:24; 2 Golidia 8:23; Gala:isia 2:3; Daidase 1:4

4:11: Golosia 4:14; Failimone 1:24; Asunasi Dunu Ilia Hou 12:12, 12:25, 13:13, 15:37-39; Golosia 4:10

4:12: Asunasi Dunu Ilia Hou 20:4; Efesase 6:21-22; Golosia 4:7-8

§4:13: Asunasi Dunu Ilia Hou 20:6

**4:14: 1 Dimodi 1:20; Gesami Hea:su 62:12; Louma 2:6

††4:19: Asunasi Dunu Ilia Hou 18:2; 2 Dimodi 1:16-17

‡‡4:20: Asunasi Dunu Ilia Hou 19:22, 20:4, 21:29; Louma 16:23