Daidase
(Da:i Sia:-Titus; Modu-Tito; Bisini-Taitus)
Hidadea Sia:
Bolo da Daidasema Meloa Dedene I
Daidase da Dienadaile dunu esalu. E da sinidigili Yesu Ea hou lalegaguli, Bolo ea ‘misini’ (missionary) hawa: hamosu fidisu. Bolo da Daidase e da Yesu Ea fi ouligimusa:, Galidi sogega yolesi. Amoga, Bolo da Daidase fidima:ne meloa dedene i. Amo meloa dedei da bai udiana gala:-
1 Galidi dunu bagohame da wadela:i dunu. Amaiba:le, Bolo da Yesu Ea fa:no bobogesu fi ouligisu ilia hou bu Daidasema olelei.
2 Dunu hisu hisu, amo asigilai dunu, asigilai uda, ayeligi dunu amola udigili se iasu diasu hawa: hamosu dunu, ilima ili hou hamoma:ne, Bolo da olelei.
3 Bolo da Daidasema Yesu Ea Fa:no Bobogesu Fi dunu ea hou olelei. E da olofosu hou amola asigi hou lalegaguli, ha lai hou, sia:ga gegesu amola afafasu hou, amo yolesima:ne sia:i.
Sia: Dedei
1 Hidadea Sia:...Sia:alalo 1:1-4
2 Yesu Ea fa:no bobogesu fi Ouligisu Dunu...Sia:alalo 1:5-16
3 Yesu Ea fa:no bobogesu fi gilisisu
ganodini, ilia Hawa: Hamosu...Sia:alalo2:1-15
4 Gasawane Hawa: Hamoma:ne Sia:i...Sia:alalo 3:1-11
5 Dagomu Sia:...Sia:alalo 3:12-15
1
Daidase
Na Bolo, na da Gode Ea hawa: hamosu dunu amola Yesu Gelesu Ea asunasi dunu esala. Gode ilegei fi ilia dafawaneyale dawa:su hou fidima:ne amola dafawane hou amo da ninia olelesu bai gala amoma hiougimusa:, Gode da na ilegei. Ninia dafawaneyale dawa:su ea bai da eso huluane mae bogole Fifi Ahoanusu. Ninia osobo bagade da hame dialeawane, hidadea Gode da amo eso huluane mae bogole Fifi Ahoanusu ninima imunu ilegele sia:i. Gode da ogogosu hame dawa:. Gode Ea ilegei eso da doaga:beba:le, E da amo ilegei hou osobo bagade dunuma olelei dagoi. Gode, ninia Gaga:su dunu, da amo sia: olelemusa:, nama ilegei dagoi. * 2 Golidia 8:23; Gala:isia 2:3; 2 Dimodi 4:10Daidase, na mano! Ani da gilisili Yesu Ea dafawaneyale dawa:su hou amo ganodini esala. Na dima meloa dedene iaha. Ada Gode amola Yesu Gelesu ninia Gaga:su dunu, dima hahawane dogolegele iasu amola olofosu dima ima:ne na dawa:lala.
Daidase da Galidi ganodini Hawa: Hamosu
Di da hawa: eno hame hamoi, amo hamomusa:gini amola diasu huluane amo ganodini Yesu Ea fa:no bobogesu fi asigilai dunu ilegemusa:, na da di Galidi ogaga esaloma:ne yolesi. Na hamoma:ne sia:i liligi mae gogolema! 1 Dimodi 3:2-7Yesu Ea fa:no bobogesu fi asigilai dunu ea hou da ida:iwane fawane ba:mu da defea. E da uda afadafa fawane lai dunu. Ea mano da Yesu Ea hou lalegagui mano da defea. Dunu eno da ea mano nimi bagade amola hame nabasu mano agoane ba:mu da defea hame.
Yesu Ea fa:no bobogesu fi asigilai da Gode Ea hawa: hamosu ouligisa. Amaiba:le, wadela:i hou hamedafa hamosu dunu fawane ilegema! Yesu Ea fa:no bobogesu fi asigilai dunu da nimi bagade amola hedolo ougi hou hamedafa dawa:mu. E da feloamusa: adini nasu amola muni hanasu hou hamedafa dawa:beba:le fawane ilegema! E da aowasu hou amola hou ida:iwane hamomusa: bagadewane hanai da defea. E da ea hou amoma ouligisuwane esalumu da defea. E da moloidafa amola hadigidafa hou hamomu da defea. E da Gode Ea sia: moloidafa sia: amo gasa bagadewane lalegaguli, hamedafa yolesimu da defea. Amai galea, e da sia:dafa olelesea eno dunu ilia dogo denesimu. Amola eno dunu ilia ogogolewane olelesea, e da ili logo hedofamusa: defele esalebe ba:mu. Agoai dunu fawane ilegema! 10 Bai dunu bagohame amo da Yu hou yolesili, Yesu Ea hou lalegagui, amo bagohame ilia odoga:le, gagaoui sia: olelebeba:le, eno Gode Ea fi dunuma ogogosa. 11 Moloidafa Yesu Ea fa:no bobogesu fi asigilai dunu ilia da agoai dunu ilia ogogosu olelesu hedofama:ne defele esala, amo dunu fawane ilegema. Bai ogogosu dunu da muni hanaiba:le, ilia sosogo fi afae afae amoma sema olelesa, amola ilia hou gugunufinisisa.
12 - 13 Galidi ba:la:lusu dawa:su dunu afae, amo ea lafidili hisu sia:i amo, “Galidi dunu huluane da ogogosu dunu esala. Ilia da wadela:i ohe fi agoane. Ilia da higale hamosu udigili ha:i manu uasu dunu agoane.” Amaiba:le, ilia bu noga:iwane dafawaneyale dawa:musa:, ilima ha:giwane gagabole sia:ma! 14 Ili da Yu ogogosu sia: amola osobo bagade Godema higa:i dunu ilia sema hamoi, amo huluane yolesima:ne, dia ilima ha:giwane gagabole sia:ma. 15 Nowa dunu da ledo hamedei gala, amo da liligi huluane ledo hame liligi ba:sa. Be ledo gala amola dafawaneyale hame dawa:su dunu, da liligi huluane ledo hamoi dagoi ba:sa. Bai ilia asigi dawa:su da wadela:lesi dagoiba:le, agoane gala. 16 Amo dunu ilia da Gode dawa:, ilisu sia:sa. Be wadela:i hou hamobeba:le, ilia Gode hame dawa:, amo ninia ba:sa. Ilia da noga:i hou higasa amola hame nabasu hou hamonana. Ilia hou ida:iwane hamomu defele hame ba:sa.

*1:4: 2 Golidia 8:23; Gala:isia 2:3; 2 Dimodi 4:10

1:6: 1 Dimodi 3:2-7