3
Yesu Ea Fi Ouligisu Dunu Ilia Hou
Na da dafawane sia: dilima sia:sa. Dunu da Yesu Ea fa:no bobogesu fi ouligisu hawa: hamomusa: dawa:sea, defea, amo hawa: hamosu da ida:iwane hawa: hamosu.
* Daidase 1:6-9Be Yesu Ea fa:no bobogesu fi ouligisu dunu da ledo hamedei dunu ba:ma:mu. Ea hou da agoane ba:mu. E da uda afadafa lai dunu. E da gebewane, olofosu hamosu dunu. E da ea hou amoma hinawane esala. E da sia:ga gegesu hame dawa: dunu. E da ea diasuga ga misi dunuma aowasu dawa:. E da sia: olelesu dawa: dunu. E da adini hame ba:su dunu. E da ougi hou hame dawa:be, olofosu amola gebewane hou, dawa:. E da muni hame hanai dunu. E da ea uda amola ea mano, ilima ouligisuwane esala.
Be dunu da ea uda amola mano, ilima ouligisuwane hame esalea, e da habodane Gode Ea fi dunu noga:le ouligima:bela:? Gaheabolo lalegagui dunu hame, be dunu amo ea dafawaneyale dawa:su hou da asigilai dagoi, agoaiwane dunu fawane lama:ne sia:ma. E da gasa fi heda:le, Sa:ida:ne ea hou defele e da se dabe iasu lama:ne fofada:mu, amasa:besa:le, ea dafawaneyale dawa:su hou da asigilai ba:mu da defea.
E da dafane Sa:ida:ne amo ea sani amo ganodini dafasa:besa:le, Yesu Ea fa:no bobogesu fi ouligisu dunu da hou ida:iwane hamonanebeba:le, hame lalegagui dunu ilia da ea hou hahawane ba:mu da defea.
Yesu Ea Fa:no Bobogesu Fi Fidisu Dunu (Digone)
Yesu Ea fa:no bobogesu fi fidisu dunu (digone) amola, ilia hou da moloidafa amola hadigi ba:mu da defea. Ilia amola adini bagade manu da hamedei. Ilia amola muni hanamu da hamedei. Ilia asigi dawa:su da dodofei dagoiba:le, ilia moloidafa dafawaneyale dawa:su hou lalegagui dagoi ba:mu da defea. 10 Dilia amo dunu Yesu Ea fa:no bobogesu fi hawa: hamoma:ne ilegemusa: dawa:sea, hidadea ili hou abodema. Dilia adoba:lalu, noga:i ba:sea, hawa: hamoma:ne ilegema. 11 Ilia uda amola da uda ida:iwane ba:mu da defea. Ilia udigili amola baligidu sia: mae sia:ne, ilia moloidafa amola gebewane olofosu hou fawane hamoma:mu. 12 Yesu Ea fa:no bobogesu fi fidisu dunu da uda afadafa fawane lai dunu. E da ea uda amola mano ilima noga:le ouligisu dunu fawane. 13 Yesu Ea fa:no bobogesu fi fidisu dunu da ilia hawa: hamosu noga:le hamosea, ilia da Yesu Gelesu Ea hou lalegagui amo eno dunuma mae beda:iwane olelemu dawa:mu. Amasea, dunu eno da ilima nodomu.
Wamolegei Sia:
14 Na da wali dima meloa dedesa. Be na da hedolo dima ba:la masunu hanai gala.
15 Be na da hedolo hame doaga:sea, amo meloa dedei da ninia Gode Ea fi dunu ninia hou Yesu Ea fa:no bobogesu fi amo ganodini hamonana olelesa. Amo Gode Ea fi da ninia Gode Esala Ea Yesu Ea fa:no bobogesu fi. Gode Ea Yesu Ea fa:no bobogesu fi da moloidafa hou amo ea bai diala. 16 Dunu eno da ninia dafawaneyale dawa:su hou da ogogosu, amo sia:mu da hamedei. Ninia Godema dawa:su hou da wamolegei liligi agoane.
“E da osobo bagade dunu ilia da:i lale, osobo bagadega misi.
Gode Ea A:silibu Hadigidafa Gala da Ea hou da dafawane olelei.
A:igele dunu amola da amo Dunu ba:i.
Eno dunu ilia da Ea hou amo dunu fifi asi gala ilima olelei.
Osobo bagade ganodini, dunu bagohame Ea hou dafawaneyale dawa:i.
Amola Gode da amo Dunu Hebene sogega oule gadoi.”

*3:2: Daidase 1:6-9