4
Ogogole Olelesu Dunu
Gode Ea A:silibu da amane molole olelesa, “Soge wadela:mu eso gadenesea, dunu mogili ilia Yesuma dafawaneyale dawa:su hou yolesimu. Ilia da ogogosu a:silibu amo ilia sia: nabimu. Ilia Fio liligi amo olelesu amoma fa:no bobogemu.” Amo olelesu liligi, wadela:idafa ogogosu dunu da olelesa. Ilia asigi dawa:su da fedege agoane laluga nei dagoiba:le, sia:dafa sia:mu da hamedei. Amo ogogosu dunu da uda lamu da sema bagade olelesa. Eno da ha:i manu liligi afae afae da sema bagade olelesa. Be amo ha:i manu da sema hame. Gode da amo ha:i manu dunuga moma:ne hahamoi dagoi. Amaiba:le Gode Ea fi dunu, ilia dafawane hou dawa:beba:le, Godema nodone sia:ne gadolalu, huluane manu da defea. Gode Ea hahamoi liligi huluane da noga:i. Ha:i manu afae hihimu da defea hame. Be Godema nodone sia:ne gadolalu, huluane manu da defea. Gode da Ea Sia: amo ganodini defele olelebeba:le, amola amo ha:i manu moma:ne Godema nodone sia:i dagoiba:le, Gode da ha:i manu huluane manu hahawane ba:sa.
Yesu Gelesu Ea Hawa: Hamosu Dunu Ida:iwane Gala
Amo sia: huluane di da ninia fi dunu ilima olelesea, di da Yesu Gelesu Ea ida:iwane hawa: hamosu dunu ba:mu. Agoane hamosea, di amola da gilisili dafawaneyale dawa:su sia: amola olelesudafa ha:i manu agoane manu. Be Gode Ea hou hame lalegagui dunu ilia udigili siba sia: da hamedei liligi. Amaiba:le, amo sia: amoma mae gilisima. Hou ida:iwane hamomusa:gini, eso huluane sugulu agoane hamoma. Dia da:i hodo amoga hawa: hamosea o hedesea, amo da dia da:i hodo liligi fonobahadi fidisa. Be dia a:silibu da dia asigi dawa:su amo ganodini hawa: hamosea, amo da dima wali amola hobea eso huluane mae bogole Fifi Ahoanusu iabeba:le, dia hou baligiliwane fidisa. Amo sia: da dafawane! Dili huluane nabalu, lalegagumu da defea 10 Gode Ea hou ninia lalegaguiba:le, ninia da ludulala amola gasa bagade hawa: hamonana. Bai ninia dafawane esaloma:beyale dawa:lusu da Esalebe Gode da dunu huluane ilia Gaga:su dunu, be Ea hou lalegagui dunu baligili gaga:sa, amo ninia da dafawaneyale dawa:sa. 11 Na sia:i liligi huluane ninia fi dunuma olelema! 12 Di da ayeligi dunu. Be eno dunu da dia hou da fonobahadi fawane sia:sea, ilia logo hedofama. Be dia sia:, dia hou, dia asigidafa hou, dia dafawaneyale dawa:su hou amola dia ledo hame hou, amo huluane da ida:iwane hamoiba:le, dunu eno da dima fa:no bobogemu da defea. 13 Na da fa:no dima misunu. Be amogainini, gasa bagade hamoma. Dunu huluane nabima:ne, di Gode sia: idima amola ilima Gode sia: olelema. 14 Balofede dunu da sia:beba:le, amola Yesu Ea fa:no bobogesu fi asigilai dunu da ilia lobo di da:iya ligisili, Godema sia:ne gadoiba:le, Gode da hahawane a:silibu fidisu hou dima i dagoi. Dia amo hou fisisa:besa:le, noga:le ouligima! 15 Amo hou noga:le hamoma! Dia hou amo dunu huluane ba:ma:ne asigilamu da defea. 16 Dia hou amola dia olelesu, noga:le ouligima. Amo hou eso huluane mae yolesili hawa: hamonanumuba:le, di da gaga:su hou ba:mu. Amola eno dia sia: naba dunu da gaga:su ba:mu.