2
Be di da sia:dafa amo defele olelema. Dia asigilai dunu da adini mae nawane, hahawane, ilia hou amoma ouligisuwane esaloma:ne sia:ma. Ilia da dafawaneyale dawa:su hou, asigidafa hou amola mae yolesili hahawane esalumu hou, amo hou ilia gasawane gaguma:ne olelema. Dia amo defele asigilai uda ilima olelema. Ilia da hou ida:iwane hamoma:ne sia:ma. Ilia eno dunu wadela:ma:ne baligidu sia:mu amola adini bagade manu, da defea hame, amo sia:ma. Ilia hou ida:iwane eno udama olelemu da defea. Ilia da gaheabolo lai uda ilima ilia egoa amola mano, amo asigima:ne olelema:ne sia:ma. Ilia da ili hou amoma ouligisuwane esalumu, wadela:i hou hamedafa hamomu, ilia diasu noga:le ouligimu amola ilia egoa sia: nabawane hamoma:mu. Amasea, eno dunu da Gode Sia: amoma lasogole sia:mu logo hame ba:mu. Amo hou defele, di ayeligi dunuma ilia da ilisu hou amola da:i hodo amoma ouligisuwane esaloma:ne sia:ma. Di amola, dunu huluane ba:ma:ne, dia hou huluane ida:iwane fawane hamoma. Sia: olelesea, moloidafa, gebewane amola dawa:iwane olelema.
Sia: moloidafa amoga olelema! Amasea, dia ha lai dunu, ilia da dia hou sia:ga wadela:mu hamedei agoane ba:lalu, gogosiamu. Udigili hawa: hamosu dunu ilima ilia ouligisu dunu hahawane ba:ma:ne, noga:le hamoma:ne sia:ma! 10 Ilia ouligisu dunuma higale bu adole imunu ma ilia liligi wamolamu da defea hame. Agoane mae hamoma:ne sia:ma. Be Gode ninia Gaga:su, Ea olelesu amo dunu huluane da hahawane ba:ma:ne, ilia da eso huluane hou ida:iwane hame yolesima:ne sia:ma.
11 Bai Gode Ea hahawane dogolegele iasu hou, fifi asi gala dunu huluanedafa Ea gaga:su dawa:ma:ne, ilima olelei dagoi. 12 Amo hou da ninia wadela:i esalusu hou amola osobo bagade wadela:i hanai hou, amo yolesili, bu ninia hou amoma ouligisuwane esalusu hou, moloidafa hou amola Godema dawa:su hou, amo huluane hamoma:ne, Gode Ea hahawane dogolegele iasu amola gaga:su hou da ninima olelesa.
13 Amo hou hamonana, eso amoga ninia Gode amola Gaga:su Yesu Gelesu Ea hadigi ba:mu, amo da doaga:mu. Ninia wali amo hobea misunu dafawane esaloma:beyale dawa:lusu hou dafawaneyale dawa:beba:le, ouesala. 14  * Gesami Hea:su 130:8; Gadili Asi 19:5; Mousese ea Malasu 4:20, 7:6, 14:2;1 Bida 2:9E da wadela:i hou ninia mae lalegaguma:ne, bogoi dagoi. E da nini afadenene, bu ledo hame ea fidafa dunu hou ida:iwane hamoma:ne hanai fi dunu, amo hamomusa:, ninima bogoi. 15 Di da ouligisu ilegeiba:le, amo liligi huluane olelema. Di da nabasu dunuma fidisu sia: amola gagabosu sia: olelema. Amola ilia di mae higama:ne, di sia:ma!

*2:14: Gesami Hea:su 130:8; Gadili Asi 19:5; Mousese ea Malasu 4:20, 7:6, 14:2;1 Bida 2:9