7
Hina Gode Ea Fidafa
(Gadili Asi 34:11-16)
* Asunasi Dunu Ilia Hou 13:19Mousese da eno amane sia:i, “Dilia Hina Gode da dili soge amo dilia da gesowale fimu amoga oule misini, fi bagohame amo ganodini esalebe, E da gadili sefasimu. Dilia da gusuba:i ahoasea, E da fi fesuale gala amo huluane ilia idi amola ilia gasa da dilia baligisa, amo E da gadili sefasimu. Amo fi da Hidaide, Gegasaide, A:moulaide, Ga:ina:naide, Belesaide, Haifaide amola Yebiusaide. Dilia Hina Gode da amo dunu fi dilima iasea, dilia amo huluane medole legema. Ilima gousa:su mae hamoma amola ilima mae asigima. Ilima uda lasu mae hamoma amola dilia mano da ilima uda lasu hou hamedafa hamoma:mu. Bai agoai hamosea, ilia da dilia mano Hina Godema fadegasea, eno ogogosu ‘gode’ liligi amoma nodone sia:ne gadomusa: oule masunu. Amasea, Hina Gode da dilima ougimu amola dili hedolo gugunufinisimu.
Mousese ea Malasu 12:3Amaiba:le, ilia oloda huluane muguluma. Ilia sema mogomogoi gele amoma sia:ne gadosu liligi goudanesima. Ilia ogogosu uda ‘gode’ A:sela ea olei liligi amo abima amola ilia loboga hamoi ogogosu ‘gode’ liligi laluga ulagisima. Gadili Asi 19:5; Mousese ea Malasu 4:20, 14:2, 26:18; Daidase 2:14; 1 Bida 2:9Bai dilia da dilia Hina Gode Ea Fidafa. E da osobo bagade fifi asi gala huluane ba:lalu, dilisu Ea fidafa hamoma:ne ilegei dagoi.
E da dilia idi da osobo bagade fi huluane eno ilia idi baligiba:le, dili Ea fi hamoma:ne hame ilegei. Bai dilia da osobo bagade fifi asi gala amo ganodini fonobahadidafa fi ba:i. Eno fi huluane ilia idi da dilia idi baligi. Be Hina Gode da dilima asigi amola E da Ea musa: sia:i amo dilia aowalali ilima ilegele sia:i amo hamomusa: hanai galu. Amaiba:le, E da dilia musa: Idibidi hina bagade ea se iasu diasu udigili hawa: hamonanu, dili halegale masa:ne, amo logo doasi dagoi. § Gadili Asi 20:5-6, 34:6-7; Idisu 14:18; Mousese ea Malasu 5:9-10Dilia Hina Gode Hisu da Godedafa amola E da Ea fi yolesimu hame dawa:. Amo mae gogolema. E da Ea gousa:su noga:le ouligimu amola E mae yolesili asigi hou amo E da Ema asigi dunu amola nabasu dunu egaga fifi misunu idi amo1000 asili ilima olelemu. 10 Be E da hedolowane Ema higa:i dunuma se nabasu imunu. 11 Amaiba:le, dilia na olelei liligi huluane nabawane hamoma. Dilia sema huluane na da wali eso dilima olelei, amoma fa:no bobogema.
Nabasu Hou Hamosea, Gode Ea Hahawane Dogolegesu Ba:mu
(Mousese Ea Malasu 28:1-14)
12  ** Mousese ea Malasu 11:13-17Dilia da mae yolesili amo hamoma:ne sia:i nabawane hamosea, dilia Hina Gode amola da Ea gousa:su dilima i amo noga:le ouligimu. Amola E da dilia aowalali ilima dafawane ilegele sia:i defele, E da Ea asigidafa hou mae yolesili dilima olelemu. 13 E da dilima asigimu amola hahawane dogolegelewane imunu. Dilia idi da heda:mu amola dilia mano bagohame lalelegemu. E da dilia ifabi amoma hahawane dogolegele hamomu. Amasea dilia da gagoma, waini amola olife susuligi bagade ba:mu. E da dili hahawane fidili, bulamagau amola sibi bagohame dilima imunu. E da dilima amo hahawane dogolegele hou hamomu. E da amo hou soge amo E da dilia aowalali ilima imunu ilegele sia:i, amo ganodini hamomu. 14 Ea hahawane fidisu hou dilima da amo hou eno fifi asi gala hamosu bagadewane baligimu. Dilia amola dilia ohe fi da aligime hamedafa ba:mu. 15 Dilia da mae oloma:ne, Hina Gode da dili gaga:mu. Dilia olo bagade Idibidi soge ganodini madelai amo da dilima hame madelamu. Be E da dilima ha lai dunu ilima amo olo madelama:ne imunu. 16 Gode da dunu fi mogili dilia gasaga ilima hasalasima:ne, dilima imunu. Amo dunu fi ilima mae asigili wadela:ma. Dilia da bogosa:besa:le, ilia ogogosu ‘gode’ma mae nodone sia:ne gadoma. 17 Amo dunu fi ilia idi da dilia idi amo baligiba:le, dilia da ili sefasimu da hamedei mae dawa:ma. 18 Ilima mae beda:ma! Hina Gode da Idibidi Hina amola ea dunu fi ilima gasa bagade hou hamoi. Amo mae gogolema. 19 Se nabasu bagade da ilima doaga:i. Amo dilia da siga ba:i dagoiba:le mae gogolema. Hina Gode da dilia se iasu diasu logo doasima:ne, gasa bagadedafa hawa: hamosu amo amola mae gogolema. E da Idibidi dunu fi gugunufinisi dagoi. Amo defele E da dunu fi amo dilia da wali ilima beda:i, E da amo dunu gugunufinisimu. 20 Ea hamobeba:le, ilia da beda:iba:le, ededenale hobeamu. Ilia da hobeale, wamoaligimusa: dawa:mu, be E da amo huluane gugunufinisimu.
21 Amaiba:le, amo dunu fi ilima mae beda:ma. Hina Gode da dili fidimusa: esala. E da Gode bagadedafa amola dunu huluane da Ema beda:mu da defea.
22 Dilia da gusuba:i ahoasea, E da amo dunu fi huluane afae afae gadili sefasimu. Dilia da eso afae amo ganodini amo dunu fi gugunufinisimu hamedei ba:mu. Amai galea gasonasu ohe fi ilia idi da heda:le, dili gugunufinisimu. 23 Be Hina Gode da dilima ha lai amo dili gugunufinisima:ne dilima imunu. Ilia da bagadewane ededenale beda:lalu, gugunufinisi dagoi ba:mu. 24 E da ilia hina bagade dunu dilia gasaga ilima hamoma:ne dilima imunu. Dilia da amo medole legemu amola ilia dio gogolei dagoi ba:mu. 25 Dilia da ilia loboga hamoi ‘gode’ liligi huluane laluga ulagisima. Silifa, gouli amola amo liligi ganodini diala mae hanaiwane ba:ma amola mae lama. Amane hamosea, amo da dilima bogosu liligi agoaiwane gala. Bai Hina Gode da loboga hamoi ogogosu ‘gode’ liligi ilima sia:ne gadosu hou bagadewane higasa. 26 Dilia amo loboga hamoi ‘gode’ liligi amo dilia diasu ganodini mae gaguli misa. Agoane hamosea, Gode Ea gagabusu da dilima aligima:ne madelamu. Hina Gode da amo liligima Ea gagabusu aligima:ne ilegei dagoi. Amaiba:le, dilia amola amo liligi higamu da defea.

*7:1: Asunasi Dunu Ilia Hou 13:19

7:5: Mousese ea Malasu 12:3

7:6: Gadili Asi 19:5; Mousese ea Malasu 4:20, 14:2, 26:18; Daidase 2:14; 1 Bida 2:9

§7:9: Gadili Asi 20:5-6, 34:6-7; Idisu 14:18; Mousese ea Malasu 5:9-10

**7:12: Mousese ea Malasu 11:13-17