14
Dunu Bogoi Idigisu Ganodini Sema Sia:
* Gobele Salasu 19:28; 21:5Dilia da Hina Gode Ea Fi dunu. Amaiba:le, dilia dunu bogobeba:le, didiga:sea, dilia da:i gobiheiga mae abigima amola dilia dialuma mae ougelema. Gadili Asi 19:5-6; Mousese ea Malasu 4:20, 7:6, 26:18; Daidase 2:14; 1 Bida 2:9Dilia da Hina Gode Ea: dunu fi. E da dunu fifi asi gala amo huluane hodole, dilima fawane ilegei dagoi.
Ledo Gala amola Ledo Hamedei Ohe Fi
(Gobele Salasu 11:1-47)
Hina Gode da ha:i manu da ledo gala ilegei galea, amo mae moma. Ohe fi dilia manu da defea da bulamagau, sibi, goudi, dia, soge sibi, soge goudi, a:deloubi amola
adi ohe fi ilia emo sasafo adobo amola ilia gisi hedesini esaga salawane aduga:le guda:le bu hi naha. Be ohe fi ilia emo da sasafo adobo, be ilia gisi hedesini esaga salawane aduga:le guda:le bu hi hame naha, amo da sema - mae moma. ‘Ga:mele’, ‘la:bidi’ amola ‘igi ba:dege’ da ledoba:le mae moma. Ilia ha:i manu da hedesini esaga salawane aduga:le guda:le bu hi naha, be ilia emo da sasafo adobo hame. Gebodafa mae moma. Ilia da ledo gala. Ilia da emo sasafo adobo gala be ilia ha:i manu da hedesini esaga salawane aduga:le guda:le bu hi naha hame hamosa. Agoaiwane ledo ohe fi amo mae moma amola ilia bogoi da:i hodo mae digili ba:ma. Menabo amo da aiya galebe, amo dilia manu da defea. 10 Be hano ganodini esalebe fi huluane da aiya hame gala amo mae moma. Amo da dilima ledo gala.
11 Ledo hamedei sio fi dilia manu da defea. 12-18 Be amo dedei sio mae moma - buhiba, sia, sedia, waialima sononi, wida, aowa ahea, ‘gala:ini’, ‘beliga:ne’ amola ganeba. 19 Amola agime, gugu, aowaba amola huluane agoaiwane liligi ougia galebe da dilima ledo gala. Amo huluane mae moma. 20 Be ledo hamedei agoaiwane liligi dilia manu da defea.
21  Gadili Asi 23:19, 34:26Ohe fi da hi bogoi, amo mae moma. Ga fi dunu dilia fi amo ganodini esala amo ilia manu da defea. O hou eno dilia da ohe hisu bogoi amo ga fi dunu eno ilima bidi lama. Be dilia da Hina Gode Ea fidafa. Amaiba:le, mae moma. Dilia sibi o goudi mano amo ea ame ea dodo maga:me ganodini mae gobema.”
‘Daide’ Sema
22  § Gobele Salasu 27:30-33; Idisu 18:21 “Dilia ‘daide’ la:ididili ligisima. Amo da dilia ifabi ha:i manu legei nabuane fifili afadafa Godema ima. 23 Amasea, Hina Gode Ea dilia Ema nodomusa: ilegei sogebi afae amoga asili, Ea midadi dilia gagoma, waini, olife susuligi, bulamagau magobo amola sibi magobo amo nabuane fifili afae moma. Dilia eso huluane Hina Godema nodoma:ne hamoma. 24 Be Godema nodomu sogebi da dilia diasu baligili sedade ba:sea, amola ‘daide’ amo Gode da dima hahawane i amo da amoga gaguli masunu da hamedei ba:sea, agoane hamoma. 25 Dia ha:i manu ‘daide’ bidi lale, muni fawane Godema nodone sia:ne gadosu sogebi amoga gaguli masa. 26 Amogawi, amo muniga dilia hanai lama. Ohe hu, sibi mano, waini hano o agoai hano - amo lale, dilia Hina Gode ba:ma:ne, dilia amola dilia sosogo fi da hahawane moma:mu.
27 Dilia Lifai dunu dilia moilai ganodini esala amo mae gogolema. Bai ilia da soge hame gagusa. 28 Ode osodayale huluane gidigisia, dilia ha:i manu legei ‘daide’ amo gaguli misini dilia moilai amo ganodini legema. 29 Amo ha:i manu da Lifai (bai ilia da soge hame gagusa), ga fi, guluba: mano amola didalo dilia moilai ganodini esala amo moma:ne gilisima. Ilia da misini ilia hanaiga manu. Dilia da agoane hamosea, Hina Gode da dilia hawa: hamosu huluane hahawane dogolegelewane fidimu.

*14:1: Gobele Salasu 19:28; 21:5

14:2: Gadili Asi 19:5-6; Mousese ea Malasu 4:20, 7:6, 26:18; Daidase 2:14; 1 Bida 2:9

14:21: Gadili Asi 23:19, 34:26

§14:22: Gobele Salasu 27:30-33; Idisu 18:21