23
Moloidafa Fofada:su Hou
* Gadili Asi 20:16; Gobele Salasu 19:11-12; Mousese ea Malasu 5:20Dilia ogogosu sia: amola baligidu sia: mae sia:ma. Dilia giadofale hamosu dunu amo fidimusa:, mae ogogole sia:ma. Ogogosu amola wadela:i hamosu dunu ilia idi da moloi hamosu dunu ilia idi baligisia, dilia da ogogosu amola wadela:i hamosu dunu bagohame ilima mae fa:no bobogema. Ilia da ogogobeba:le, moloidafa fofada:su wadela:sea, ilima mae fa:no bobogema. Gobele Salasu 19:15Hame gagui dunu da wadela:i hou hamobeba:le fofada:sea, e da liligi hame gaguiba:le, ema baligiliwane mae asigima. Emagale mae fofada:ma.
Mousese ea Malasu 22:1-4Dima ha lai dunu amo ea bulamagau o dougi da ea la:gi fadegale, udigili lalebe ba:sea, di da amo ema bu oule masa. Ea dougi baligiga dioi bagade liligi ligisiba:le da dafai dagoi ba:sea, di da dima ha lai dunu amo ea dougi ea emoga bu wa:lesima:ne fidima. Di mae udigili yolesili masa.
§ Gobele Salasu 19:15; Mousese ea Malasu 16:19Hame gagui dunu da fofada:su dunuma fofada:sea, e da moloidafa hou ba:ma:ne, noga:le ouligima. Mae ogogole diwaneya udidima. Dunu da wadela:le hame hamoi, amo udigili mae fanelegema. Nowa da amo wadela:i hou hamosea, Na da ema se imunusa: fofada:su hamomu. Hano suligi hou mae hamoma. Hano suligi hou da dunu ilia moloidafa hou amo mae ba:ma:ne si dofosa. Amola hano suligi da moloi hamosu dunu amo ilia hou wadela:sa.
** Gadili Asi 22:21; Gobele Salasu 19:33-34; Mousese ea Malasu 24:17-18, 27:19Dilia da Idibidi soge ganodini ga fi dunu esalu, amo mae gogolema. Amaiba:le, ga fi dunu ilima mae se ima.
Ode Fesu amola Eso Fesu
10  †† Gobele Salasu 25:1-7Dilia da ode gafeyale amoga dilia sogega ha:i manu sagama amola ha:i manu faima. 11 Be ode fesu amoga dilia sogega ha:i manu mae sagama amo ha:i manu mae faima. Hame gagui dunu da ha:i manu amoga dialebe ba:sea, ilia amo ha:i manu lamu amola soge ohe fi da eno hame fai dialebe manu da defea. Amo hou defele dilia da waini sagai amola olife ifa sagai hamoma.
12  ‡‡ Gadili Asi 20:9-11, 31:115, 34:21, 35:2; Gobele Salasu 23:3; Mousese ea Malasu 5:13-14Hi aligi amoga eso gafeyale amoga hawa: hamoma. Be eso fesu amoga mae hawa: hamoma. Bai amo esoga, dilia udigili hawa: hamosu dunu, ga fi dilima hawa: hamosa amola dilia lai gebo helefimu da defea. 13 Na sia: huluane Na, Hina Gode da dilima olelei, amo noga:le nabima. Eno ‘gode’ agoane liligi ilima mae sia:ne gadoma. Ilia dio amola maedafa sia:ma.
Lolo Nasu Gilisisu Bagade Udiana
(Gadili Asi 34:18-26; Mousese Ea Malasu 16:1-17)
14 Ode huluane amoga, dilia Nama nodomusa: Lolo Nasu gilisisu udiana hamoma.
15  §§ Gadili Asi 12:14-20; Gobele Salasu 23:6-8; Idisu 28:17-25Oubi ea dio Abibi, amoga dilia musa: da Idibidi yolesili gadili asi, dilia da Yisidi Hame Sali Agi gilisisu Na dilima olelei defele hamoma. Amo gilisisu eso fesu amoga, agi amoga yisidi sali amo mae moma. Eso huluane, dilia da Nama nodomusa: masea, Nama iasu liligi gaguli misa.
16  *** Gobele Salasu 23: 15-21, 23:39-43; Idisu 28:26-31Dilia da degabo widi amola gagoma amo ha:i manu faimusa: dawa:sea, Ha:i Manu Gaheabolo Fai Lolo Nasu bagade hamoma.
Dilia da ifa fage, waini fage amo dilia sagai amola waini sagai amoga faimusa: dawa:sea, Sogega Fasela Diasu Lolo Nasu bagade hamoma. 17 Dilia da ode huluane amo Gilisisu udiana gala amoga dilia da gilisisia, dunu huluane da Nama nodone sia:ne gadomusa: misa:ne sia:ma. Na da dilia Hina Gode. 18 Dilia da Nama ohe gobele salasu iasea, agi amo ganodini yisidi sali, amo Nama mae ima. Amo ohe gobele sali ilia sefe huluane gobesima. Dilia sefe udigili mae yolesima. Hahabe doaga:sea amo sefe da gobesi dagoi ba:mu.
19  ††† Mousese ea Malasu 26:2, 14:21; Gadili Asi 34:26;Ode huluane dilia widi amola gagoma bisili fai amo dilia Hina Gode ea diasuga gaguli misa.
Dilia sibi o goudi mano amo ea ame ea dodo maga:me amo ganodini mae gobema.
Gode Ea Hahawane Fidisu amola Hamoma:ne Sia:i
20 Dilia da logoga ahoasea, Na da a:igele amo dili bisimusa: amola ouligimusa: asunasimu. E da soge amo dilia fima:ne Na da hahamoi, amoga E da dili oule masunu.
21 Dilia Ea sia: noga:le nabima. Ema higale mae hamoma amola mae odoga:ma. Bai Na da E asunasiba:le, E da Ema odoga:su hame gogolema:ne olofomu. 22 Be dilia da Ea sia: noga:le nabasea, amola Na adoi defele hamosea, Na da dilima ha lai dunu huluane ilima gegemu. 23 Na a:igele dunu da dilima bisili, amo A:moulaide dunu, Hidaide dunu, Belisaide dunu, Ga:ina:naide dunu, Haifaide dunu amola Yebusaide dunu amo ilia sogega dili oule masunu. Amasea Na da amo dunu fi huluane gugunufinisimu. 24 Dilia da ilia ‘gode’ liligi ilima mae beguduma. Amola ilima mae nodone sia:ne gadoma amola ilia sia:ne gadosu hou mae lalegaguma. Ilia ‘gode’ liligi gugunufinisima amola ilia sia:ne gadosu gele duni bugi huluane goudane salima.
25 Dilia da Nama fawane nodone sia:ne gadosea, Na da dilima ha:i manu amola hano noga:i amo dilima imunu. Amola Na da dilia olo huluane fadegale fasimu. 26 Dilia soge ganodini, abula agui uda da mano dudubu ea hagomo ganodini hamedafa fisimu. Amola uda huluane da mano lamu. Dilia ode bagohame esaloma:ne, na da amo logo hamomu.
27 Na da hamobeba:le, dilima ha lai dunu da Nama bagade beda:mu. Dunu eno da dilima gegesea, Na da ili ededenagia:ma:ne hamomu amola ilia dilima beda:iba:le, hobeamu. 28 Dilima ha lai amo hobeama:ne, Na da ilima beda:su hou imunu. Dilia da gaba:i ahoasea, Na da Haifaide, Ga:ina:naide amola Hidaide amo dunu fi gadili sefasimu. 29 Na da ode afadafa amoga ili hame sefasimu. Amai ganiaba soge da fisi dagoi ba:la:loba amola gasonasu ohe fi da heda:le dilima gegena:noba. 30 Be Na da gebewane amo dunu fi gadili sefasimu. Amasea, dilia fi dunu ilia idi da amo soge huluane fimusa: defele ba:sea, ilia huluane sefasi dagoi ba:mu. 31 Na da dilia soge alalo defei agoane hamomu. Soge da Agaba Wayabo Adobo muni asili, Medidala:inia Wayabo Bagade amoga doaga:mu. La:di da wadela:i hafoga:i soge amoga asili Iufala:idisi Hano amoga doaga:mu. Na da dilima gasa imunu. Amasea, dilia amo dunu fi ilia da wali amo soge ganodini esala ilima gasa fili, dilia amo soge ganodini golili dasea, amo dunu gadili sefasimu. 32 Dilia da ilima o ilia ‘gode’ liligi ilima gousa:su maedafa hamoma. 33 Dilia da amo dunu ilia da dilia soge ganodini bu esaloma:ne logo maedafa doasima. Ilia da dilia soge ganodini bu esalea, ilia da dilia hou wadela:mu. Amola dilia da Nama wadela:le hamoma:ne, ilia da dili logemu. Dilia da ilia ‘gode’ liligi ilima nodone sia:ne gadosea, amo da dilima sani bagade agoane ba:mu.” Hina Gode da amo hamoma:ne sia:i huluane Isala:ili dunuma olelei.

*23:1: Gadili Asi 20:16; Gobele Salasu 19:11-12; Mousese ea Malasu 5:20

23:3: Gobele Salasu 19:15

23:4: Mousese ea Malasu 22:1-4

§23:6: Gobele Salasu 19:15; Mousese ea Malasu 16:19

**23:9: Gadili Asi 22:21; Gobele Salasu 19:33-34; Mousese ea Malasu 24:17-18, 27:19

††23:10: Gobele Salasu 25:1-7

‡‡23:12: Gadili Asi 20:9-11, 31:115, 34:21, 35:2; Gobele Salasu 23:3; Mousese ea Malasu 5:13-14

§§23:15: Gadili Asi 12:14-20; Gobele Salasu 23:6-8; Idisu 28:17-25

***23:16: Gobele Salasu 23: 15-21, 23:39-43; Idisu 28:26-31

†††23:19: Mousese ea Malasu 26:2, 14:21; Gadili Asi 34:26;