25
Ode Fesu Amoga Hou
(Mousese Ea Malasu 15:1-11)
* Gadili Asi 23:10-11Hina Gode da Sainai Goumia, Mousesema amane sia:i, “Isala:ili fi dunuma amane sia:ma, ‘Dilia soge amo Hina Gode da dilima iabe, amo ganodini golili dasea, dilia Hina Gode Ea nodoma:ne, ode fesuga osobo mae gidinama. Dilia ode gafeyale ganodini osoboga hawa: bugima, dilia waini sagai amoda damuni fasima, amola ha:i manu faima. Be ode fesuga, dilia soge hedofasima. Amo ode da Hina Gode Ea nodoma:ne ilegei dagoi. Dilia ifabia hawa: mae sagama amola dilia waini efe amoda mae damuni fasima. Gagoma da hisu heda:sea, amo mae faima. Amola dilia waini sagai (amoda hame damuni fasi) amoga waini fage mae faima. Bai amo ode da helefisudafa ode. - Amo ode ganodini, osobo da hame dogoi ba:mu. Be dilia amola dilia udigili hawa: hamosu dunu amola bidi lamusa: hawa: hamosu dunu amola ga fi dunu dilima gilisili esala, amola dilia lai gebo amola sigua ohe amo da dilia sogega ha:i manu defele ba:mu. Ha:i manu liligi huluane dilia sogega heda:lebe, amo manu da defea.
Bu Sagosu Ode
Dilia da ode fesuale amo idili, amo fesuale agoane asili, ode49 asi dagoi ba:mu.
Amo odega (ode50) eso nabu oubi fesuga, Bu Gousa:su Esoga, dunu amo da soge huluane ganodini ‘dalabede’ duma:ne asunasima. 10 Dilia agoane hamosea, ode50amoga hahawane udigili ahoasu hou, sogega esalebe dunu huluane ilima ilegemu. Amo ode ganodini, soge huluane amo da eno dunuma bidi lai galea, amo soge ea musa: ada o egaga fi ilima bu ima:ne sia:ma. Amola nowa da udigili hawa: hamomusa: enoga bidi lai esalea, amo da ea fidafama buhagima:ne, logo doasima. 11 Dilia amo ode ganodini, dilia sogega hawa: mae bugima, gagoma hisu heda:lebe, amo mae faima, amola dilia waini sagai (amoda hame damuni fasi) amoga fage mae faima. 12 Amo ode huluane da sema hamoi dagoi ode. Ha:i manu da dilia sogega hisu heda:beba:le, amo fawane moma.
13 Amo ode ganodini, soge huluane amo da eno dunuma bidi lai galea, ea musa: ada ema ima. 14 Amaiba:le, dilia da dilia Isala:ili na:iyado ilima osobo bidi lasea, moloiwane hamoma. 15 Bidi lasu defei amo da ode asili Bu Sagosu Ode amoga doaga:su idi amo defele ilegemu da defea. 16 Bu Sagosu Ode doaga:ma:ne, ode bagohame gala ba:sea, bidi lasu defei da bagade hamoma. Be ode bagahame fawane gala ba:sea, bidi lasu defei da fonobahadi ba:mu. Bai ode amoga ha:i manu faimu gala, amo ea idi amoga dilia bidi laha. 17 Dilia Isala:ili na:iyado dunu ilima mae ogogoma. Be dilia Hina Godema beda:ma!”
Ode Fesuga Se Ba:ma:bela:?
18 “Dilia soge amo ganodini gaga:iwane esaloma:ne, Hina Gode Ea hamoma:ne sia:i liligi amola sema huluane noga:le nabima. 19 Dilia soge da ha:i manu noga:le legemu. Dilia hanai defele, dilia da ha:i manu lamu amola soge ganodini gaga:iwane esalumu.
20 Be dunu afae da agoane adole ba:ma:bela:le, ‘Ninia da ode fesu amoga ha:i manu hame bugisia amola hame faisia, adi moma:bela:? 21 ‘Na, Hina Gode, da ode gafe amoga dilia soge amo ganodini hahawane hamomuba:le, dilia sogega ha:i manu ode adunaga moma:ne defele da heda:mu. 22 Dilia ode godo ganodini ha:i manu bu bugisia, dilia ha:i manu ode gafe ganodini fai, amo nanebe ba:mu. Amola amo ha:i manu da mae dagole, dilia da ode godo bugi liligi faili manu.
Soge amola Liligi Bu Imunu
23 Dilia soge da dilia sogedafa hame. Amaiba:le, eno dunu amoma bidi lamudafa da hamedei. Dilia soge da Gode Ea soge. Dilia da amo sogega ouligisu dunu fawane.
24 Dilia da soge amo bidi lasea, musa: soge eda amo hi lamu defele gala. Amo noga:le dawa:ma! 25 Isala:ili dunu da hame gaguiba:le, ili esaloma:ne ea soge bidi lamu amo fawane da logo galea, e gadenenedafa sosogo fi dunu fawane lamu da defea.
26 Be dunu da gadenene sosogo fi dunu hame galea, e da fa:no muni eno lasea, hi bu lamu defele agoane ba:mu. 27 Amai galea, e da ea musa: soge lai dunuma dabe amo ode da asili Bu Sagosu Ode amoga doaga:mu amo ea idi defele ima:ne sia:ma. Bai e da soge bu hame bidi lai ganiaba, e da Bu Sagosu Ode amoga udigili lala:loba. 28 Be e da ea soge bu bidi lamu defele hame ba:sea, soge bidi lai dunu da amo soge gagulaligimu. Amola Bu Sagosu Ode amoga, e da udigili musa: gagui dunuma imunu.
29 Dunu da diasu gagili sali moilai amo ganodini gala, amo bidi lasea, e da ode afae amoga bu bidi lamusa: dawa:sea, bu bidi lamu da defea. 30 Be amo ode ganodini, e da ea diasu bu hame bidi lasea, amo diasu da gaheabolo gagui dunu amola egaga fi dunu ilia diasudafa ba:ma:mu. Musa: gagui dunu da Bu Sagosu Ode amoga, amo diasu bu hame samogemu. 31 Be hou amo diasu hame gagili sali moilai ganodini dialebe da bugili nasu sogebi ea hou defele ba:mu. Musa: eda da bu bidi lamusa: dawa:sea, e da bu bidi lamu da defea, amola Bu Sagosu Ode amoga, gagui dunu da amo diasu ea musa: eda ema udigili bu imunu. 32 Be Lifai dunu da moilai bai bagade ilima ilegei amo ganodini ilia soge o diasu enoga lai amo bu samogene bidi lamusa: dawa:sea, ilia bu bidi lamu da defea. 33 Amo moilai ganodini, Lifai dunu da diasu bidi lasea amola bu samogene hame bidi lasea, amo diasu Bu Sagosu Ode ganodini, Lifai dunuma bu udigili ima:mu. Bai diasu amo da Lifai dunu ilia moilai ganodini gagubi amo da Lifai dunu ilia: fawane. 34 Be ohe ha:i nasu soge, Lifai dunu ilia moilai sisiga:le diala, amo da hamedafa bidi lamu. Bai amo soge da Lifai dunu ilia eso huluane gaguma:ne dialumu.
Hame Gagui Dunuma Bidi Bu Ima:ne Iasu
35  Mousese ea Malasu 15:7-8Dilia Isala:ili na:iyado dunu dili gadenene esala da hame gaguiwane hamosea amola ea labe lamu hamedei ba:sea, dilia bidi lamusa: hawa: hamosu dunu defele, e da dilima gadenene esaloma:ne, ema ima. 36 Bidi bu ima:ne iabeba:le, amoga dabe eno mae lama. Be Gode Ea sia: nabima amola e da dilima bu gadenene esaloma:ne, logo doasima. 37  Gadili Asi 22:25; Mousese ea Malasu 23:19-20Dilia ema bidi bu ima:ne iasea, amoga dabe eno mae lama amola ema ha:i manu bidi lasea, amo ha:i manu ea lasu ilegei defele fawane lama. 38 Bai amo da dilia Hina Gode Ea hamoma:ne sia:i gala. Hina Gode da dilima Ga:ina:ne soge ima:ne, amola dilia Hina Gode esaloma:ne, dili Idibidi sogega fisili masa:ne asunasi dagoi.
Udigili Hawa: Hamosu Dunu Halegale Masa:ne Logo Doasisu
39  § Gadili Asi 21:2-6; Mousese ea Malasu 15:12-18Dilia Isala:ili na:iyado dunu dilia fi amo ganodini esala da ea bidi fisili, hame gagui hamoiba:le, dilia udigili hawa: hamomusa:gini dilima ea da:i bidi lasea, ema udigili hawa: hamosu dunu defele hamoma:ne mae sia:ma. 40 E da dia bidiga hawa: hamosu dunu defele dia hawa: hamonanu, Bu Sagosu Ode amoga yolesimu. 41 Amo odega, e amola ea mano da di yolesili, ea fidafa amola ea aowalali ilia soge amoga buhagima:ne yolesima. 42 Isala:ili dunu ilia da Hina Gode Ea udigili hawa: hamosu dunu. E da ili Idibidi sogega guiguda: oule misi. Amaiba:le, Isala:ili fi dunu amo eno dunuma ea udigili hawa: hamomusa: bidi lamu da sema gala. 43 Ilima ougiliwane mae hamoma. Be Godema beda:ma. 44 Dilia da udigili hawa: hamosu dunu lamu hanai galea, fifi asi gala dilima sisiga:le esala amoga bidi lama. 45 Amola ga fi dunu dilima gilisili esalea, ilia mano amo dilia udigili hawa: hamomusa:gini lamu da defea. Amo mano dilia sogega lalelegei, amo dilia gagui liligi hamoma:ne lamu da defea. 46 Amola dilia bogosea, dilia mano da amo udigili hawa: hamosu dunu lama:ne sia:ma. Be dilia Isala:ili na:iyado dunu ilima ougili mae hamoma.
47 Ga fi dunu dili amola gilisili esalebe da bagade gaguiwane ba:sea, amola dilia Isala:ili na:iyado dunu da hame gaguiba:le, ea da:i amo ga fi dunu o ea sosogo fi dunu ilima bidi lasea, 48 - 49 fa:no ea ola o eya ea adabi amola daiya o ea gawia o ea fidafa dunu da e bu bidi lamusa: dawa:sea, amo da e bu samogene lama:ne logo doasima:mu. O hi da bidi lale bu hi da:i bidi lamu da defea. 50 E da ga fi dunu ea da:i bidi lai, ema fada:i fofada:ma:mu. Amasea, ela da ode amoga ea bidi lai ode asili Bu Sagosu Ode amoga doaga:ma:ne idimu. Amola e bu yolesima:ne, dabe da bidiga hawa: hamosu dunuma iasu defele ilegemu. 51-53 Dunu da dunu fi enoga bidiga lai, be ea fi dunu ili da e bu bidiga lamu hanai. Amaiba:le, ilia da Bu Sagosu Ode doaga:ma:ne, ea hawa: hamosu esalumu ode fisiagai amo fawane idilalu, bidi imunu. Amo bidi defei da dunu ea odega hawa: hamosu bidi defele ba:mu, amola ea hina da ema ougiliwane hamomu da sema bagade. 54 Be e da amo hou defele ea udigili hawa: hamosu hame yolesea, e da Bu Sagosu Ode amoga hahawane yolesima:ne logo doasima:ne sia:ma. 55 Isala:ili dunu da eso huluane udigili hawa: hamosu dunu esalumu da hamedei. Bai ilia da Hina Gode Ea udigili hawa: hamosu dunu esala. E da ili Idibidi sogega fisili masa:ne guiguda: oule misi. E da ilia Hina Gode!

*25:1: Gadili Asi 23:10-11

25:35: Mousese ea Malasu 15:7-8

25:37: Gadili Asi 22:25; Mousese ea Malasu 23:19-20

§25:39: Gadili Asi 21:2-6; Mousese ea Malasu 15:12-18