22
Dabe Bu Imunu Sema
Dunu afae da sibi afae o bulamagau afae wamolale amo fanelegesea o bidi lasea, e da bulamagau ouligisu dunuma bulamagau biyale gala dabe bu imunu o sibi ouligisu dunuma sibi biyaduyale agoane dabe bu imunu. 2-4 E da ea wamolai liligi dabe defele bu imunu. Be e da muni o liligi hame galea, dilia amo dunu udigili hawa: hamoma:ne bidi lama:ne iasima. Be sibi o bulamagau e da hame fanelegei o bidilai, ea ouligisu amoga bu samogesea, wamolasu dunu da dabe afae wamolasea, aduna eno dabe imunu.
Wamolasu dunu da gasia diasu gadelale, liligi wamolamusa: ganodini ahoasea, nowa dunu da amo wamolasu fanelegesea e da fanelegesu dunu agoane hame ba:mu. Be amo hou esoga hamosea, e da fanelegesu dunu agoane ba:mu.
Dunu afae ea ohe fi da ea ifabi o waini efe sagai amo ganodini gisi nanebe ba:sea, e da amo noga:le hame ouligisia amola ilia da asili eno dunu ea ha:i manu bugi amo wadela:sea, ohe fi eda da amo ha:i manu gugunufinisi defele hi ha:i manu amo dunuma ima:mu.
Dunu afae da ea sogebi amoga lalu didisia amola amo lalu da asili eno dunu ea ifabi ganodini widi o gagoma sagai o widi faili lala:gili ligi amo nesea, dunu da lalu didi da amo liligi gugunufinisi defele dabe imunu.
Dunu afae da eno dunu ea muni o noga:i liligi amo ea diasuga ouligimu sia:sea, amola wamolasu dunu da amo liligi ea diasuga wamolasea, dilia amo wamolasu dunu ba:sea, e da ea wamolai amo aduna defele dabe bu imunu. Be wamolasu dunu hame ba:sea, dunu da amo noga:i liligi ouligi amo dilia sia:ne gadosu diasuga oule masa. Amogai e da Gode Dioba:le amo liligi hi da hame wamolai dafawane ilegele sia:ma:mu.
Sia:ga gegesu huluane amo bai da bulamagau o dougi, dunu aduna da amo sia:ga gegesu galea, ela da amo sia:ga gegesu sia:ne gadosu diasuga hahamomu. Gode da giadofai hamosu dunu olelemu. Amola giadofai hamosu dunu da eno dunuma dabe adunawane imunu.
10 Dunu afae da eno dunu ea dougi o bulamagau o sibi o eno ohe amo ouligimusa: sia:sea amola e da amo ohe ouligisia, ohe da bogosea o se nabasea o eno fi da ea fi amoga doagala:sea, amo ohe da wamolai dagoi ba:sea amola ba:su dunu da amo hou hame ba:i galea,
11 amo ohe ouligisu dunu da sia:ne gadosu diasuga asili, e da Gode ba:ma:ne dafawane amane sia:mu, ‘Na da amo ohe hame wamolai.’ Fofada:su dunu da ouligisu dunu ohe hame wamolai ba:sea, defea, e da ohe edama dabe hame imunu. Ohe eda hi da amo ohe fisi dagoi ba:mu. 12 Be amo ohe da wamolai dagoi ba:sea, ouligisu dunu da ohe eda amoma dabe imunu. 13 Amo ohe da soge ohe fi amoga fanelegei ba:sea, ouligisu da amo ohe ea da:i hodo dodosa:i amo ba:su dunu ba:ma:ne gaguli misunu. Amasea, e da ohe sigua fi amoga medoi liligi amo ohe edama dabe hame imunu.
14 Dunu afadafa da eno dunu ea ohe amo hawa: hamomusa: amola fa:no ema bu imunusa: bidi lasea, (da:i sia: ‘hire’) amola ohe ea ouligisu dunu maeba:le lelea, amo ohe da se nabasea o bogosea, amo dunu da ohe edama dabe imunu. 15 Be ohe eda da esalea amo ohe da se nabasea o bogosea amola ohe eda hi ba:sea, lai dunu da ohe ea dabe hame imunu. E da muni bidi ia dagoiba:le, amo hou da hahamoi dagoi ba:mu.
Moloidafa Hou Sema amola Godema Dawa:su Sema
16  * Mousese ea Malasu 22:28-29Dunu afae da dunuga hamelai a:fini amo gilisili golale wadela:sea, e da amo a:fini ea lamu dabe imunu. Amola e da amo a:fini hedolo dafawane lama:mu. 17 Be amo a:fini ea ada da amo a:fini ema imunu higasea, e da ea ada amoma a:fini dunuga hamelai ea dabe defele ea adama imunu.
18  Mousese ea Malasu 18:10-11Nowa uda da fefedoasu o bosa:ga:su hou hamosea, amo medole legema.
19  Gobele Salasu 18:23, 20:15-16; Mousese ea Malasu 27:21Nowa dunu da ohe fi aseme amoma uda adole lasu hou agoane hamosea, amo medole legema.
20  § Mousese ea Malasu 17:2-7Nowa dunu da eno ogogosu ‘gode’ amoma gobele salasu hamosea, amo dunu fanelegema. Na, Hina Gode, Nama fawane gobele salasu hamoma.
21  ** Gadili Asi 23:9; Gobele Salasu 19:33-34; Mousese ea Malasu24:17-18, 27:19Dilia da Idibidi soge ganodini ga fi dunu esalu, amo mae gogolema. Amaiba:le, ga fi dunu ilima se nabasu mae ima. 22 Dilia didalo amola guluba: mano ilima se nabasu mae ima. 23 Dilia da amoma se nabasu iasea, ilia da Nama fidima:ne digini wesea, amasea ilia wesu Na da nabimu. 24 Na da dilima ougimu amola dili gegesu amo ganodini dili fanelegemu. Dilia uda da didaloi ba:mu amola dilia mano da guluba:i dagoi ba:mu.
25  †† Gobele Salasu 25:35-38; Mousese ea Malasu 15:7-11, 23:19-20Dilia da hame gagui dunuma muni amo e da dima fa:no dabema:ne iasea, e bu iasea su muni eno amola gilisili ima:ne mae sia:ma. 26  ‡‡ Mousese ea Malasu 24:10-13Di da muni amo dunu e da dima fa:no dabema:ne ema iasea, amo e bu ima:ne ea anegagi abula amo ilegema:ne di lasea, hedolowane eso da mae sa:ili daeya amoga ea anegagi abula ema bu ima.
27 Bai e da ea da:i dogoloma:ne anegagi abula eno hame. E da noga:le golama:ne adi eno salima:bela:? E da Na fidima:ne Nama wesea, Na da ea sia: nabimu. Bai Na hou da asigi hou amola Na da gogolema:ne olofosu dawa:. 28  §§ Asunasi Dunu Ilia Hou 23:5Dilia Gode Ea hou da noga:i hame amane mae sia:ma, amola dilia fi ouligisu dunu ilima gagabusu aligima:ne mae sia:ma. 29 Dilia hahawane udigili iasu Na adoi defele Nama ima. Amo da widi, gagoma, waini hano amola olife susuligi. Amola dilia magobo mano Nama ima.
30 Dilia bulamagau amola sibi amo ilia magobo mano Nama ima. Magobo mano gawali da ea ame amoga eso fesuale esalumu. Amasea, eso godo amoga amo gawali magobo mano Nama ima. 31  *** Gobele Salasu 17:15Dilia da Na fi esala. Amaiba:le, ohe da ohe sigua amoga gasonabeba:le bogoi, amo ea hu dilia mae moma. Be amo fisili, wa:megili ima.

*22:16: Mousese ea Malasu 22:28-29

22:18: Mousese ea Malasu 18:10-11

22:19: Gobele Salasu 18:23, 20:15-16; Mousese ea Malasu 27:21

§22:20: Mousese ea Malasu 17:2-7

**22:21: Gadili Asi 23:9; Gobele Salasu 19:33-34; Mousese ea Malasu24:17-18, 27:19

††22:25: Gobele Salasu 25:35-38; Mousese ea Malasu 15:7-11, 23:19-20

‡‡22:26: Mousese ea Malasu 24:10-13

§§22:28: Asunasi Dunu Ilia Hou 23:5

***22:31: Gobele Salasu 17:15