17
Dilia Hina Godema gobele salimusa:, wadela:i o bahoi bulamagau o sibi mae ima. Hina Gode da amo hou higasa.
Dilia moilai amo ganodini dunu o uda afae da Hina Godema wadela:le hamosea amola Ea gousa:su gugunufinisisia, * Gadili Asi 22:20e da eno ogogosu ‘gode’ liligi o eso o oubi o gasumuni, Gode Ea sia: wadela:musa: ilima nodone sia:ne gadosea, amo sia: nabasea, dilia bai dawa:ma:ne noga:le hogoma. Amo wadela:i hou da dafawane Isala:ili soge ganodini hamoi dagoi ba:sea, amo dunu moilai gadili oule asili, igiga gala:le, medole legema. Idisu 35:30; Mousese ea Malasu; Ma:diu 18:16; 2 Golidia 13:1; 1 Dimodi 5:19; Hibulu 10:28Be hedolo mae medole legema. Ba:su dunu aduna o aduna baligi da ea wadela:i hou dafawane ba:i dagoiba:le fawane, medole legema. Be dunu afae fawane da ba:su dunu esalea, mae medole legema. 1 Golidia 5:13Ba:su dunu da degabo amo dunu medole legema:ne, igiga gala:ma:ma. Amasea, dunu huluane da amo igiga medomu. Amasea, dilia da wadela:i hou Isala:ili amo ganodini fadegale fasimu.
Fofada:su Hou Bagade
Be moilai fofada:su dunu da fofada:su eno da ilima hamedei agoane ba:sea - amo da medole legesu o sogega gegesu o fasu - dilia da amo dunu dilia Hina Gode Ea ilegei sogebi amoga oule masa. Dilia gobele salasu dunu (Lifai dunu) amola fofada:su dunu bagade amoga adole ba:musa: masa. Ilia da fofada:lalu, sia: dilima olelemu. 10 Ilia da Hina Gode Ea ilegei sogebi amogawi dilima hou olelemu. Dawa:ma! Dilia ilia sia: huluane defele hamoma. 11 Ilia da sema amola hou huluane dilima olelemu. Ilia olelei defele, noga:le hamoma. Lobodafa la:ididili o lobo fofadi la:ididili amoga mae masa be moloidafa gusuba:i masa. 12 Be nowa dunu da fofada:su bagade dunu o gobele salasu dunu (amo da Godema hawa: hamonana) amo higasea, amo dunu dilia medole legema. Amo wadela:i hou Isala:ili fi ganodini diala, dilia fadegale fasima. 13 Dunu huluane da amo hou nababeba:le, beda:mu. Amasea, ilia da amo higasu hou bu hame hamomu.
hina bagade dunu ilima Hamoma:ne sia:i
14  § 1 Sa:miuele 8:5Dilia da soge amo dilia Hina Gode da dilima iaha amo ganodini fi dagosea, dilia da na:iyado fi dilima gadenene esala defele hina bagade dunu ilegemusa: dawa:mu.
15 Be dilia hina bagade ilegemusa: dawa:sea, noga:le dawa:ma! Hina Gode Ea ilegei dunu fawane lama. Dilia fidafa dunu fawane lama. Ga fi dunu amo maedafa ilegema.
16  ** 1 Hina bagade 10:28; 2 Hou Olelesu 1:16, 9:28Amo hina bagade dunu da hosi bagohame hame gagumu. Amola e da ea fi dunu hosi bidi lama:ne Idibidi sogega hame asunasimu. Bai Hina Gode da Ea fi dunu da Idibidi sogega hamedafa buhagima:ne sia:i dagoi. 17  †† 1 Hina bagade 11:1-8, 10:14-22, 14:27; 2 Hou Olelesu 1:15, 9:27Hina bagade dunu da uda bagohame, amo hame lama:mu. Bai e da Hina Gode Ea hou fisisa:besa:le, uda eno hame lama:mu. E da silifa, gouli amola muni bagade hame lama:mu. 18 E da hina bagade hawa: hamosu lalegagusia, e da Gode Ea sema amola Ea olelesu (amo Lifai gobele salasu dunu ilia gagusa) amo huluane dedene gaguma:mu. 19 E da amo buga lalegaguli, eso huluane idilalumu. Amasea, e da amo dawa:le Hina Godema nodone dawa:mu amola mae yolesili, Gode Ea sia: defele lalumu. 20 Amasea, e da gasa fi hou mae hamone, ea hou da ea na:iyado Isala:ili fi amo baligisa e da hame dawa:mu. E da Gode Ea sia: amo giadofamu da hamedei ba:mu. E da hina bagade ouligisu hou ode bagohame hamoma:mu. Amola ea mano da Isala:ili dunu ilima hina bagade ouligisu dunu ode bagohame esalumu.

*17:3: Gadili Asi 22:20

17:6: Idisu 35:30; Mousese ea Malasu; Ma:diu 18:16; 2 Golidia 13:1; 1 Dimodi 5:19; Hibulu 10:28

17:7: 1 Golidia 5:13

§17:14: 1 Sa:miuele 8:5

**17:16: 1 Hina bagade 10:28; 2 Hou Olelesu 1:16, 9:28

††17:17: 1 Hina bagade 11:1-8, 10:14-22, 14:27; 2 Hou Olelesu 1:15, 9:27