8
Isala:ili Dunu Ilia da hina bagade Lama:ne Adole Ba:i
Sa:miuele da da:i hamobeba:le, e da egefela Isala:ili fi ilima fofada:su dunu ilegei. Ea magobo mano ea dio da Youele amola amo baligia mano ea dio da Abaidia. Youele amola Abaidia ela da Biasiba moilai amo ganodini bisisu dunu esalu. Be elea da eda ea hamoma:ne adodigi amane hame hamosu. Elea da munima fawane bagade hanai galu. Amaiba:le ela ogogole hano sulugili amalu fofada:nanu molole dafawaneyale hame hawa: hamoi.
Amalu, Isala:ili ouligisu hina ilia da gilisilalu, Sa:miuelema afia:i, La:ima moilaiga.
* Mousese ea Malasu 17:14Amalu ema amane sia:i, “Ba:ma! Di da da:i hamosa, amola dia mano ilia da dia hamobe amo defele hame hamosa. Amaiba:le, hina bagade dunu afae nini ouligilaloma:ne dia ilegema. Amasea sogebi eno ilia hina bagade galebe, amo defele ninia da hina bagade esaloma:ne.” Sa:miuele da ilia hina bagade eno lamusa: adole ba:beba:le, da:i dione ougi. Amaiba:le, e da Godema sia:ne gadoi. Amola Hina Gode da amane sia:i, “Dunu ilia dima sia:be huluane noga:le nabima. Ilia da dima hame higa:i. Be ilia Hina Bagade da Na. Amaiba:le ilia da Nama higasa. Musa:ganini, Na da ilia Idibidi sogega esalu amo fadegalesiliba, ilia da nama baligifa:le, ogogosu ‘gode’ ilima sia:ne gadosu. Amola musa: ilia da nama agoane hamosu, amo defele ilia da wali dima hamosa. Amaiba:le ilia sia: nabima. Be ilia nabima:ne, gasa bagade sisasu ilima sia:ma. Amola ilia hina bagade ea ilima hamomu hou noga:le olelema.”
10 Sa:miuele da dunu ema hina bagade eno lamusa: adola masu, ilima Gode Ea ema sia:i liligi huluane alofele i. 11 “Dilia hina bagade ilegemu da dilima agoane hamomu,” Sa:miuele da dili i. “E da dilia mano ili ea dadi gagui dunu hamoma:mu amola oda da ea gegesu sa:liode ouligisu dunu ba:mu, amola oda ea gegesu hosiga fila heda:i dunu ba:mu. Amola oda da ea sa:liode bisili heda:le hehenasu dunu ba:mu. 12 E da dunu oda ouligisu hamomusa: ilegelesili, amoea dunu 1,000 agoane ouligima:mu, amola oda da dunu 50 amo ouligima:mu. E da dunu oda ea moi gidinasuga dogoma:mu amola ea ha:i manu sagai faima:mu. E da dunu oda ea gegesu dadi debema:mu amola sa:liode hamoma:mu. 13 Dilia uda mano ilia da gabusiga:na manoma hahamomu amola Ea ha:i manu gobele iasu hamomu amola ha:i manu momagelalumu amo ilegemu. 14 E da dilia osobo noga:idafa, efe bugi amola olife bugi amo lale, ea eagene ouligisu dunu ilima imunu. 15 E da dilia gagoma amola waini fage amo nabuane fifili, afadafa lale dilia fofada:su ouligisu, amola eno ouligisu dunu iligili imunu. 16 E da dilia hawa: hamosu dunu amola dilia hanaidafa bulamagau amola dougi lale, ea hawa: hamosu hamoma:ne lamu. 17 E da dilia ohe fofoi nabuane momogili afadafa udigili lamu. Amola dilia da bu ea hawa: hamosu dunu esaloma:mu. 18 Amo eso da doaga:sea dilia da da:i dione egagia:mu amo da hina bagade dunu dilia hanaiga labe amo ia baiga, be Gode da dilia egabe hame nabimu.”
19 Be Isala:ili dunu ilia da Sa:miuelema nabasu hou hame hamoi, be amane sia:i, “Hame! Ninia da hina bagade lamu hanai. 20 Amasea ninia da sogebi eno ili agoai defele ba:mu, ninia hina bagade hi fawane da nini ouligili, amola hifawane bisili gegena afufumu.” 21 Sa:miuele da ilia sia: huluanedafa noga:le nabalu bu asili Hina Godema alofele i. 22 Hina Gode da amane sia:i, “Ili sia:i defele ilima hina bagade ima.” Amalu Sa:miuele da dunu huluane da ili fifilasua afia:ma:ne adoi.

*8:5: Mousese ea Malasu 17:14