9
Solo da Sa:miuele Gousa:i
A:ibiele ea mano Gisa da Bediamini egaga fi amoga galu. Gisa da mimogoa dunu galu. A:ibiele da Silo ea mano galu. Gisa ea sosogo fi da Bigoula:de amola fidafa da Afaia. Gisa da dunu mano galu, ea dio da Solo. Solo da goi ayeligi galu. Amoga Isala:ili dunu, e amai defele da afae hame galu. Solo da dunu heda:le aligi amola ea da:da:loiwane ba:su da Isala:ili dunu eno huluane baligi.
Solo ea eda Gisa ea dougi da fisi ba:i. Amaiba:le, Gisa da Soloma amane sia:i, “Hawa: hamosu dunu afae lale, dougi fisi hogola masa.” Ilia da agolo soge, Ifala:ime sogedili amola Sialaisia soge la:idili amo hohogola asi be dougi da hame ba:i. Amaiba:le, ilia da baligili Sia:ilime sogebi la:ididili hohogola asi, be dougi da amoga hame ba:i. Amalu ilia da Bediamini ea fifilasu sogebidili hohogola asi be hame ba:i.
Ilia da hohogola misini, Safe ea fifilasua amoi doaga:loba, Solo da ea hawa: hamosu dunuma amane sia:i, “Ninia da nini fifilasua sinidigimu. Ada da dougi yoleiba:le dadawa:lu yolele, bu niniha dadawa:lala ganumu.” Hawa: hamosu dunu da bu adole i, “Asa! Wele sia:gai moilai fi dunu afae da dunu ilia ema bagade nodosa amola ea sia: naba, bai ea sia:be liligi huluane defele didisa. Ninia da amo dunuma ahoa:di. Amasea e da dougi ea esalebe soge ninima olelemu.”
Solo da amane adole ba:i, “Ninia da ema ahoasea, ninia da adi liligi igili ima:bela:? Ninia da ha:i manu ninia esaga dialebe afae hamegala, amola ninia da igili imunu liligi afae hamewane.”
Hawa: hamosu dunu da bu adole i, “Na da muni gasa fonobahadi afae gala. Na da amoane imunu, amalu e da dougi ea esalebe soge amo ninima olelemu.”
9-11 Solo da amane adole i, “Dia dawa:i go defeawane! Ninia ahoa:di.” Amalu ilia da hadigi dawa:su dunu ea esalebe soge amoga asi. Ilia da moilai fi amoga doaga:musa: agoloba:le heda:la, uda a:fini ilia hano dila mafiadalebe gousa:i. Ilia da uda a:fini ema adole ba:i. “Ba:la:lusu dunu da moilaiga esalabala?”
(amo eso galu ilia da balofede dunuma ‘ba:la:lusu’ sia:su, amola nowa dunu da Godema adole ba:musa: dawa:sea, ilia da amane sia:su, “Ninia da ba:la:lusuma ahoa:di.”)
12 - 13 Uda a:fini ilima adole i, “Ma! E da esala! Dafawane! E da dili ahoaba gogusu. Dilia da hedolo ahoasea, dilia da e ba:mu. Dilia da moilai ganodini dasea, dilia e ba:mu. E da wali moilaiga doaga:i, bai dunu ilia da oloda da:iya agolo damana gobele salimu. Amoga hiougi dunu da ha:i mae nane, e doaga:ma:ne ouesala. Bai ea hidadea gobele sala sia:ne gadomu. Dilia waha ahoasea, e da agoloa gado hame heda:i galeawane, dilia da e ba:mu.” 14 Amaiba:le, Solo amola ea hawa: hamosu dunu ilia moilai ganodini sa:i. Ilia ganodini golili daha ba:loba, Sa:miuele da oloda da:iya gobele salimusa: ahoanebe ba:i.
15 Be aya Hina Gode da Sa:miuelema amane sia:i galu, 16 “Aya wewaba Na da Bediamini ea sosogo fi amoga dunu afae dima asunasimu. E da Na dunu fi Isala:ili ouligima:ne ema ilegele amalu ea dialuma da:iya susuligi soga:sima. Amalu, e da Filisidini ilia Isala:ili dunuma osa:la hedasa:besa:le gaga:mu. Na da Isala:ili dunu ilia se nababe ba:i, amola Na da ilia se naba didigia:be amola Nama fidima:ne wele sia:su nabi.”
17 Sa:miuele da Solo ba:loba, Hina Gode da ema agoane sia:i, “Dunu Na dima adolalu amo da goea! E da Na Isala:ili dunu ouligimu.” 18 Sa:miuele da logo golili dasu gadenene leloba, Solo da e ba:le, ema heda:i, amalu adole ba:i, “Dia sia:ma! Ba:la:lusu dunu da habi esalabala?”
19 Sa:miuele da bu adole i, “Ba:la:lusu dunu da na wea. Nodone sia:ne gadosu sogebiga gado ali hidadea bisili ahoanoma. Ali galu nini gilisili ha:i manu. Aya hahabe na da dia adole ba:i amo huluane na dima adodole ianu, na da ali da logoga masa:ne sia:mu.
20 Be dougi eso udianaga yolei galu, amo da mae dawa:ma, amo da ba:i dagoi. Be Isala:ili dunu ilia hanai bagadedafa amo da adila:? Amo da di. Di amola dia ada ea sosogo fi.”
21 Solo da adole i, “Na da Bediamini fi amogaga fi dunu. Amo fi da Isala:ili fi ganodini sosogo fi fonobahadidafa. Amola na fi ganodini, na sosogo fawane da mimogo hame. Abuliba:le di da nama agoane sia:bela:?”
22 Amalalu, Sa:miuele da Solo amola ea hawa: hamosu dunu oule, sesei bagade ganodini oule heda:i. Amalu fisu noga:idafa amo da:iya fima:ne adoi. Amola, sesei ganodini hiougi dunu misi da 30 agoane ba:i. 23 Sa:miuele da ha:i manu gobesu dunuma amane sia:i, “Gebo hu a:i na dima hamega ligisiagama:ne iasi, amo gaguli misa.”
24 Amaiba:le ha:i manu gobesu dunu da masele dagai lale, gaguli misini, Solo baia soiyasi. Sa:miuele da amane sia:i “Ba:ma! Hu a:i na digili ligisi dialu amo da goea. Moma! Amo da na digili, dunu na hiougi amo masea amola moma:ne ligisi galu.” Amaiba:le, Solo da Sa:miuelela gilisili amo esoga ha:i mai. 25 Ilia da gilisili sia:ne gadosu sogebia amoinini moilaiga gudu sa:ili, ilia da Solo golama:ne diasu figi da:iya wibi fofa:lesi, 26 amalu Solo da amo gado golai.
Sa:miuele da Isala:ili Ouligisu Hamoma:ne, Solo Ea Dialuma Da:iya Susuligi Soga:sili, e Mogili Gagai
Hahabedafa, Sa:miuele da Solo diasu gadodili golai dialu, ema wele sia:i “Wa:legadoma! Amola na da di masa:ne asunasimu.” Solo da wa:legadole, e amola Sa:miuele ele galu logoga asi. 27 Ilia da asili moilai bega: doaga:beba:le, Sa:miuele da Soloma amane sia:i, “Dia hawa: hamosu dunu da fisili hidadea ahoanoma:ne adoma!” Amalalu hawa: hamosu dunu da hidadea ahoanoba, Sa:miuele da bu sia:i, “Waha wi fonobahadi aligima, na da Gode Ea sia:i amo dima adodole imunu.”